Gaming Corps presenterar delårsrapport för första kvartalet 2019

Report this content

Gaming Corps AB (publ) (Nasdaq: GCOR, ”Bolaget” eller ”Gaming Corps”) låter härmed publicera delårsrapport för första kvartalet 2019. Perioden dominerades av förbättringsarbete inom ramen för noteringsprocess och genomlysning av Bolaget. Rörelseresultat före avskrivningar är fortsatt negativt på -2,7 MSEK för perioden, men ledningen är nöjda över den kostnadskontroll som nu etablerats och ser fram emot ett förstärkt fokus på produkt- och affärsutveckling under resterande del av verksamhetsåret.

Nyckeltal för perioden

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 MSEK (0,02 MSEK) i moderbolaget och 3,45 MSEK (6,88 MSEK) i koncernen.
  • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -1,87 MSEK ( -2,90 MSEK) i moderbolaget och 
    -2,71 MSEK (-3,16 MSEK) i koncernen.

  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1,89 MSEK (-2,96 MSEK) i moderbolaget och -2,82 MSEK (-4,16 MSEK) i koncernen.

  • Resultat per aktie i moderbolaget före utspädning uppgick till -0,01 kr (-0,02 kr) och efter utspädning till -0,01 kr (-0,02 kr). Resultat per aktie i koncernen före utspädning uppgick till -0,01 kr (-0,03 kr) och efter utspädning till -0,01 kr (-0,03 kr).

Produktutveckling

Ledningen har beslutat marknadsföra alla framtida produkter inom såväl Gaming som iGaming under Gaming Corps för att stärka modervarumärket. Bolagets satsning inom iGaming var vid tidpunkten för styrelsens tillsättning ännu i sin linda. Här har takten ökats, kompetens säkrats, kundkontakter initierats och process för etablering av dotterbolag samt ansökan om licens på Malta påbörjats. Den senare är en nödvändig åtgärd för att möjliggöra försäljning av de kasinoslots som just nu tas fram. Bolaget har parallellt utvärderat olika affärsmodeller och framtida möjligheter inom Gaming samt fortsatt samarbetet med Chimney, som under slutet av perioden inlett försäljningsarbete med bl.a. visning av demo för olika leverantörer av streamingtjänster.

Klättringen uppför berget

Förbättringsarbetet som inleddes i november 2018 har varit intensivt under perioden. Ledningen har fortsatt genomlysningen av bolagets alla delar och tidigare förehavanden, utvärderat samarbeten och leverantörer, reducerat kostnader samt ändrat finansieringspolicy. Ny affärsplan och strategisk plattform har påbörjats och tar form innevarande kvartal. Trots kraftiga åtgärder visar resultatet för perioden att Gaming Corps fortsatt har en lång bit att klättra för att bli det hälsosamma och framgångsrika bolag som aktieägarna förtjänar. Ledningen tar den uppgiften på stort allvar. Med grovarbetet i backspegeln fokuserar Bolaget nu fullt framåt på affärsutveckling och intäktsgenerering.

Information och struktur

Den 20 december 2018 meddelade Nasdaq att man placerat Gaming Corps under observation och att bolaget skulle betraktas som en ny emittent. De synpunkter Nasdaq förde fram föll väl i linje med de förbättringsbehov styrelsen själv identifierat. En stor del av ledningens tid under perioden har därför lagts på att säkra korrekt informationsgivning, genomgå en due diligence-process samt ta fram en bolagsbeskrivning, den senare ett omfattande arbete. Bolaget har under perioden utfört alla justeringar och inkommit med alla dokument som efterfrågats av Nasdaq. Därutöver har ledningen arbetat med att sätta struktur och rutiner på plats.

Delårsrapporten finns publicerad i sin helhet på Gaming Corps hemsida.För mer information, vänligen kontakta:

Juha Kauppinen, VD: juha@gamingcorps.com

Erika Mattsson, Tillförordnad Kommunikationschef och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com

Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 april 2019 vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Gaming Corps aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB. Gaming Corps™ is a global videogame and interactive entertainment developer based in Sweden with offices, development studios and resources in Stockholm, Austin and Malta. Our mission at Gaming Corps™ is to create innovative videogames and compelling interactive entertainment experiences. Our decades of collective expertise developing and shipping high-quality software on mobile, PC, console and virtual reality platforms, combined with our robust proprietary technology, allows Gaming Corps™ to bring our creative original titles and your world-class intellectual property to life and into the hands of consumers globally.

Dokument & länkar