Gaming Corps rensar i balansräkningen och meddelar därmed avvikelser från bokslutskommunikén

 

I samband med upprättandet av årsredovisning 2017 har styrelsen för Gaming Corps AB (”Gaming Corps” eller ”Bolaget”) beslutat att genomföra vissa ned- och avskrivningar samt att kostnadsföra hänförliga delar av avtalet med Global Equity Markets och Majestic Insight Holdings under räkenskapsåret 2017 – detta för att Bolaget skall stå starkare inför framtiden. Totalt bedöms resultatet påverkas med cirka 19-21 MSEK beroende på slutliga bokslutsdispositioner. Styrelsen kan trots dessa förändringar meddela att Bolaget fortfarande har ett positivt kassaflöde på dotterbolagsnivå under fjärde kvartalet 2017.

Allmänna frågor:
E-post: info@gamingcorps.com

IR- och pressfrågor:
E-post: ir@gamingcorps.com 

Om Gaming Corps AB: Gaming Corps utvecklar datorspel baserat på egna IP och välkända internationella varumärken. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Advisor är Remium Nordic AB.

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 maj 2018 kl. 10.00 CET.

Om oss

Gaming Corps AB utvecklar datorspel (gaming och kasino) baserade på egna IP:n och välkända internationella varumärken. Gaming Corps aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB.

Prenumerera

Dokument & länkar