Gapwaves bokslutskommuniké januari-december 2017

Gapwaves har under året gått från ett start-up till ett företag som verkligen kan vara med och göra skillnad inom framtidens trådlösa kommunikation. Gapwaves växte under 2017 från 3 till 15 anställda och relationer och NDA-avtal har etablerats med flera stora systemleverantörer inom telekom samt med tillverkare av bilradar. Bolaget har framgångsrikt genomfört ett design-projekt för en global systemleverantör och under början av 2018 startades ytterligare projekt inom telekom. Distributörsavtal har tecknats med fyra återförsäljare av Gapwaves produkter på de kinesiska, japanska, koreanska och italienska marknaderna. 

Helåret (1 januari – 31 december 2017)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,9 mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -27,1 mkr
  • Resultat efter skatt uppgick till -27,4 mkr vilket motsvarar -1,53 SEK per aktie
  • Periodens kassaflöde var -6,5 mkr och likvida medel vid periodens slut uppgick till 20,5 mkr

Fjärde kvartalet (1 oktober – 31 december 2017)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,2 mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -11,8 mkr
  • Resultat efter skatt uppgick till -11,9 mkr vilket motsvarar -0,66 SEK per aktie
  • Periodens kassaflöde uppgick till 12,6 mkr

Jämförelsetal för 2016 är inte tillgängliga

VD Lars-Inge Sjöqvist;

-        Med den teknologi vi besitter och de rekryteringar vi gjort är jag övertygad om att vi under 2018 på allvar ska kunna ta till vara på de affärsmöjligheter som finns. Närmast på tur står att visa vad gapteknologin kan åstadkomma genom de samarbeten som ingåtts samtidigt som vi siktar på att teckna nya avtal inom bilradar och telekom.

-        Under början av 2018 antog styrelsen en uppdaterad strategiplan med fokus på tre områden; telekom, automotive och mobila enheter. För att kunna intensifiera satsningarna på framförallt telekom och automotive under 2018 har styrelsen beslutat att utvärdera alternativ för långsiktig finansiering. För detta ändamål har en finansiell rådgivare anlitats.

Denna information är sådan information som Gapwaves AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2018 kl. 08:30 CET.

För ytterligare information, se bokslutskommunikén i sin helhet eller kontakta;
VD Lars-Inge Sjöqvist, Mobil: 0736 840 356, E-post:
lars-inge.sjoqvist@gapwaves.com
CFO Per Andersson, Mobil: 0709 395 327, E-post: per.andersson@gapwaves.com

Om Gapwaves AB

Gapwaves AB (publ) har sitt ursprung i forskning vid Chalmers Tekniska Högskola och etablerades 2011. Bolagets vision är att vara den ledande leverantören av aktiva antennlösningar. Gapwaves designar, tillverkar och säljer vågledare och antennprodukter baserat på gap-vågledarteknologin. Applikationsområden för bolagets produkter är bland annat aktiva antenner för mobilbasstationer, radiolänkar inom data- och telekom, bilradar, avlyssningssystem och rymdobservatorier. 

Gapwaves aktie (GAPW B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser. 

Taggar: