Gapwaves delårsrapport april-juni 2020: Nya kunder och första order för serietillverkning

Report this content

Under andra kvartalet 2020 erhölls och levererades prototypantenner till flera nya kunder; ZF, Infineon och Uhnder vilket innebär att Gapwaves teknik nu utvärderas i flera olika miljöer. Genom Uhnders order om 600 högupplösta radarantenner och senare i augusti ytterligare 3 000 antenner har även småskalig serieproduktion inletts. Omsättningen för perioden april-juni 2020 uppgick till 5,2 mkr (4,4 mkr) och för perioden januari-juni 2020 till 11,7 mkr (5,7 mkr).

Verksamheten har under det andra kvartalet fokuserat på utveckling och leverans av de beställningar som erhållits. Vidare har utvecklingen av ett produktionskoncept som möter de kvalitets- och kostnadskrav som ställs intensifierats i samband med att mindre serieproduktion startat för tillverkning av formsprutade antenner i plast. Med större fokus på kundspecifikt arbete och produktleveranser har intäktsmixen ändrats samtidigt som de aktiverade utgifterna minskat. I kombination med något ökade kostnader för produktionsutveckling samt en negativ valutaomräkningseffekt av likvida medel om ca –1 mkr utvecklades periodens resultat negativt jämfört med föregående år trots att intäkterna växte.

På grund av Covid-19 har det inte varit möjligt att delta på mässor och konferenser som var planerade under det andra kvartalet 2020. Aktiviteten inom försäljning har dock varit fortsatt hög drivet av diskussioner om ett långsiktigt avtal med den Tier 1 kund som utvecklingsarbete och prototyper tidigare levererats till. Vidare har det under senaste året märkts av ett ökat intresse för Gapwaves teknologi från nya globala kundgrupper med spännande tekniska agendor. Under kvartalet har diskussionerna med ett av dessa bolag intensifierats och i augusti fick Gapwaves en prototyporder om 1,5 mkr från en global techgigant.

Andra kvartalet: 1 april – 30 juni 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 5,2 mkr (4,4 mkr)
  • Rörelseresultatet uppgick till -11,2 mkr (-7,5 mkr)
  • Periodens resultat uppgick till -11,2 mkr (-7,6 mkr) vilket motsvarar -0,41 kr (-0,31 kr) per aktie
  • Periodens kassaflöde var -5,3 mkr (-9,8 mkr) och likvida medel vid periodens slut uppgick till 97,8 mkr (52,4 mkr)

Första halvåret: 1 januari – 30 juni 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 11,7 mkr (5,7 mkr)
  • Rörelseresultatet uppgick till -18,9 mkr (-19,4 mkr)
  • Periodens resultat uppgick till -19,0 mkr (-19,6 mkr) vilket motsvarar -0,70 kr (-0,80 kr) per aktie
  • Periodens kassaflöde var -11,6 mkr (-20,0 mkr) och likvida medel vid periodens slut uppgick till 97,8 mkr (52,4 mkr)

VD Lars-Inge Sjöqvist kommenterar rapporten:

”Det andra kvartalet 2020 utvecklades positivt trots den osäkerhet som fanns kopplat till Covid-19. Vi har nu kommit i en ställning där vi arbetar med flera stora kunder och där vi även börjat leverera mindre volymer av högupplösta antenner i formsprutad plast. Vårt arbete fortsätter nu med att komma i en position där vi blir leverantör av vågledarbaserade antenner till dessa kunder”.

”Under hela våren har vi intensivt arbetat för att ingå ett långsiktigt licens- eller försäljningsavtal med den Tier 1 underleverantör till fordonsindustrin som vi genomfört flera utvecklingsprojekt för. Dessvärre har Covid-19 och dess påverkan på kundens verksamhet, inkluderat svårigheter att mötas fysiskt, lett till fördröjningar i förhandlingarna. De tester och utvärderingar av våra leveranser så här långt har samtidigt visat mycket god prestanda. Förhandlingarna pågår och med kunskapen om våra tekniska framgångar är vi positiva till att vi ska finna ett avtalsupplägg som gynnar båda parter”.

Rapporten i sin helhet kan laddas ner här.

Denna information är sådan information som Gapwaves AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2020 kl. 08:30 CET.

För ytterligare information kontakta:

Lars-Inge Sjöqvist, VD
Telefonnummer: 0736 84 03 56
E-post: lars-inge.sjoqvist@gapwaves.com

Per Andersson, CFO
Telefonnummer: 0709 39 53 27
E-post: per.andersson@gapwaves.com

Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission
Telefon: +46 (0)8 503 000 50
E-post: ca@gwkapital.se
www.gwkapital.se

Om Gapwaves AB
Gapwaves AB (publ) har sitt ursprung i forskning vid Chalmers Tekniska Högskola och etablerades 2011. Bolagets vision är att vara den mest innovativa leverantören av antennsystem för millimetervågor och den utvalda partnern till de som revolutionerar nästa generations trådlösa teknologi. Genom sin disruptiva teknologi ska Gapwaves hjälpa innovatörer inom Telekom och Automotive att skapa effektiva millimetervågssystem som förändrar samhället vi lever i.

Gapwaves aktie (GAPW B) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.