Gapwaves publicerar prospekt och ej tidigare offentliggjord finansiell information i samband med företrädesemission om 152 MSEK

Årsstämman i Gapwaves AB (publ) (”Gapwaves” eller ”Bolaget”) beslutade den 11 april 2018 att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om 152 MSEK samt en övertilldelningsoption om 30,6 MSEK (tillsammans ”Erbjudandet”). Styrelsen i Gapwaves har i anledning därav upprättat ett prospekt som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och publicerats på Pareto Securities AB:s hemsida. I prospektet återfinns vissa finansiella uppgifter per den 28 februari 2018 hänförliga till Bolagets eget kapital och skulder samt nettoskuldsättning som tidigare inte har offentliggjorts.

Prospekt och anmälningssedlar

Prospekt och anmälningssedlar kan erhållas på Pareto Securities AB:s hemsida www.paretosec.com/corp/gapwaves samt från och med imorgon även på Gapwaves hemsida, http://www.gapwaves.com. Prospektet kommer inom några dagar också att finnas tillgängligt i Finansinspektionens prospektregister, https://fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/.

Information om vissa finansiella uppgifter som tidigare inte offentliggjorts

Prospektet innehåller vissa finansiella uppgifter avseende kort- och långfristiga räntebärande skulder, kortfristiga fordringar, nettoskuldsättning samt likvida medel per den 28 februari 2018, vilka tidigare inte har offentliggjorts. Per den 28 februari 2018 uppgick Bolagets likvida medel till 12,8 MSEK. De kortfristiga fordringarna uppgick till 0,3 MSEK. Bolagets kortfristiga räntebärande skulder uppgick till 1,2 MSEK medan de långfristiga räntebärande skulderna uppgick till 4,8 MSEK. Bolagets nettoskuldsättning uppgick därmed till -7,1 MSEK. För fullständig information avseende Gapwaves kapitalstruktur och nettoskuldsättning per den 28 februari 2018, se s. 70 i prospektet.

Sammanfattning av Erbjudandet

 •  Styrelsen i Gapwaves beslutade den 9 mars 2018, villkorat av årsstämmans godkännande, att genomföra en nyemission av högst 8 964 255 B-aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Den 11 april 2018 godkände årsstämman styrelsens beslut om Företrädesemissionen.
 •  Teckningskursen uppgår till 17 SEK per B-aktie, vilket vid en fulltecknad emission resulterar i en total emissionslikvid om cirka 152 MSEK, före avdrag för transaktionskostnader.
 •  Av Företrädesemissionen täcks cirka 110 MSEK av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, varav cirka 31 MSEK utgörs av teckningsförbindelser och cirka 79 MSEK av garanti­åtaganden, vilket tillsammans motsvarar cirka 72 procent av Företrä­desemissionen.
 •  Villkorad av att Företrädesemissionen blir övertecknad, genomförs en övertilldelningsemission av högst 1 800 000 B-aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med samma teckningskurs om 17 SEK (”Övertilldelningsemissionen”).
 •  Om Övertilldelningsemissionen utnyttjas till fullo resulterar det i en emissionslikvid om ytterligare cirka 30,6 MSEK före transaktionskostnader. Om Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen fulltecknas kommer Bolaget tillföras en emissionslikvid om totalt 182,6 MSEK före transaktionskostnader.
 •  För befintliga aktieägare som avstår att delta i Företrädesemissionen samt under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas och att Övertilldelningsemissionen utnyttjas till fullo, uppgår utspädningen till totalt cirka 38 procent av antalet aktier och cirka tio procent av antalet röster i Bolaget.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

 •  Aktieägare i Bolaget som är upptagna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 18 april 2018 erhåller en teckningsrätt för varje innehavd aktie i Gapwaves.
 •  Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen är idag, den 16 april 2018.
 •  Handel i teckningsrätter infaller under perioden 23 april 2018 till 8 maj 2018.
 •  Teckningsperioden löper under perioden 23 april 2018 till 11 maj 2018.
 •  Resultatet av Företrädesemissionen beräknas att offentliggöras omkring den 15 maj 2018.
 •  Företrädesemissionen beräknas att slutföras och registreras omkring den 24 maj 2018.

Investerarpresentation 8 maj 2018

Bolagets VD Lars-Inge Sjöqvist kommer att presentera Gapwaves och dess strategi samt bakgrunden till Företrädesemissionen vid nedanstående investerarmöte.

Aktiedagen i Göteborg, Aktiespararna

Datum: Tisdagen den 8 maj, 2018

Plats: Svenska Mässan, Mässans gata 24, Göteborg

Tid: Kl 09:30 – 10:00

Vänligen anmäl deltagande via https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-goteborg-0

Presentationen livesänds och kan följas på https://www.aktiespararna.se/tv/live

Rådgivare

Pareto Securities AB är finansiell rådgivare och Baker McKenzie Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget och Pareto Securities AB i samband med Erbjudandet.

För ytterligare information kontakta:

Lars-Inge Sjöqvist, VD, Gapwaves

Telefon: +46 (0) 736 84 03 56

E-post: lars-inge.sjoqvist@gapwaves.com

Investor Relations, Sverige

Per Andersson, CFO

Telefon: + 46 709 39 53 27

E-post: per.andersson@gapwaves.com

Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission AB

Telefon: +46 (0)8 503 000 50

www.gwkapital.se

Om Gapwaves AB (publ)

Gapwaves AB är sprunget ur forskning på Chalmers Tekniska Högskola och etablerades 2011 för att kommersialisera innovationer för effektiv trådlös kommunikation. I och med den exponentiellt ökande användningen av bild och video i mobila enheter uppkommer också ett ökande behov av högpresterande trådlösa system. Till dessa system utvecklar Gapwaves AB vågledar- och antennprodukter baserade på den patenterade Gap-vågledarteknologin. Bolagets marknader är främst som leverantör till telekom- bilradar- och mobiltelefonindustrin.

Gapwaves aktie (GAPW B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte, helt eller delvis, ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som refereras till häri får inte säljas i USA utan registrering, eller i enlighet med ett tillämpligt undantag från registrering, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess aktuella lydelse. Gapwaves har inte för avsikt att registrera någon del av erbjudandet av värdepapperna i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapperna i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av informationen inte skulle vara förenlig med tillämpliga föreskrifter.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inom obligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Gapwaves B-aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Gapwaves B-aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Gapwaves B-aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Gapwaves B-aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Gapwaves B-aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Gapwaves B-aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.