Konvertering av teckningsoptioner tillför Gapwaves 23,5 mkr

Konverteringsperioden för Gapwaves teckningsoptioner TO1 som gavs ut i samband med noteringen av bolaget har nu löpt ut. Totalt har 6 255 582 av 6 399 996 utestående optioner konverterats motsvarande 97,7%. Som ett resultat har Gapwaves tillförts 23,5 mkr och totalt antal utestående aktier ökat från 14 800 496 till 17 928 287. Kostnader relaterade till konverteringen har inte räknats av och det finns möjlighet att några konverteringar ännu inte registrerats.  

Vid spridningsemissionen inför noteringen tilldelades utan vederlag en teckningsoption för varje B-aktie, totalt 6 399 996 optioner. Två teckningsoptioner gav innehavaren rätt att teckna sig för en ny B-aktie för 7,50 kr under november månad. De nyemitterade aktierna motsvarar 17,4% av kapitalet och 3,3% av rösterna.

Gapwaves utveckling av antenner fortskrider enligt plan. Närmast under 2018 ligger färdigställande av enlobs E-bandantenn för radiolänk där tekniska diskussioner med kunder som offererats pågår. Första leveranser, förutsatt att avtal skrivs, är planerade till andra halvåret 2018. För utvecklingen av 5G-antenner har nya medarbetare med kunskap inom antenn- och filterdesign rekryterats med start i slutet av 2017 och början av 2018. Främsta fokus inom 5G-utvecklingen ligger på diskussioner med potentiella kunder om NRE-projekt samt att lära och dra nytta av samarbetet med Jariet Technologies.

Inom området Automotive har det under hösten pågått arbete att utvärdera hur Gapwaves aktiva antenner kan göra skillnad i fordonsradar. Gapwaves uppfattning är att gapvågledarteknologin passar utmärkt och väl möter de krav som fordonsindustrin har på nästa generations radar. Vår uppfattning är dessutom att man, baserat på den teknologi som idag används, genom att byta ut befintlig radar mot Gapwaves antenn uppnår en stor förbättring. Fördelen är då att en stor del av dagens komponenter fortsatt kan användas med en lägre totalkostnad som följd.

Som tidigare kommunicerats är ledningens uppfattning att bolagets kassa kan bära bolaget utan intäkter fram till sommaren 2018. Ambitionen är att intäkter under 2018 ska genereras genom försäljning, samarbetsprojekt (NRE) och genom bidrag från t ex EU och Vinnova.

”Det är mycket spännande som sker på Gapwaves i allt från produktutvecklingen till möten med möjliga kunder och olika spelare i industrin. Genom konverteringen av teckningsoptioner ges bolagets kassa ett gott tillskott samtidigt som de aktieägare som var med vid noteringen fått möjlighet att göra en god affär” säger Lars-Inge Sjöqvist, VD på Gapwaves.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Gapwaves AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 december 2017 kl. 09:00 CET.

För ytterligare information se Gapwaves ABs hemsida www.gapwaves.com eller kontakta VD Lars-Inge Sjöqvist eller CFO Per Andersson.

Lars-Inge Sjöqvist

Telefonnummer: 0736 84 03 56

E-post: lars-inge.sjoqvist@gapwaves.com 

Per Andersson

Telefonnummer: 0709 39 53 27

E-post: per.andersson@gapwaves.com

Om Gapwaves AB

Gapwaves AB (publ) har sitt ursprung i forskning vid Chalmers Tekniska Högskola och etablerades 2011. Bolagets vision är att vara den ledande leverantören av aktiva antennlösningar. Gapwaves designar, tillverkar och säljer vågledare och antennprodukter baserat på gap-vågledarteknologin. Applikationsområden för bolagets produkter är bland annat aktiva antenner för mobilbasstationer, radiolänkar inom data- och telekom, bilradar, avlyssningssystem och rymdobservatorier. 

Gapwaves aktie (GAPW B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar