Beslut vid GARO Aktiebolags årsstämma 2020

Report this content

Vid GARO Aktiebolags årsstämma den 19 maj 2020 fattades följande beslut.

Val av styrelse
Till styrelseledamöter omvaldes Stefan Jonsson (ordförande), Rickard Blomqvist, Susanna Hilleskog, Mari-Katharina Jonsson Kadowaki och Lars-Åke Rydh samt nyvaldes Ulf Hedlundh. Per Holmstedt hade avböjt omval.

Arvode till styrelsen
Styrelsearvode beslutades att utgå oförändrat med 470 000 kronor till ordföranden och 210 000 kronor till var och en av de bolagsstämmovalda ledamöterna. Som ersättning för arbete i revisionsutskottet beslutades vidare att ordföranden ska erhålla 80 000 kronor och att övriga ledamöter ska erhålla 40 000 kronor vardera.

Val av revisor
Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget Ernst & Young AB för en mandatperiod om ett år. Ernst & Young AB har meddelat att auktoriserade revisorn Joakim Falck kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Utdelning
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019 och att bolagets disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ändring av bolagsordningen
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman om ändring av bolagsordningen, bland annat avseende avstämningsdag för deltagande på bolagsstämma.

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Jonsson, styrelseordförande: +46 (0)70 588 66 73

GARO är ett företag, som under eget varumärke, utvecklar och tillverkar innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. Med fokus på användarvänlighet, hållbarhet och design tar GARO ett tydligt helhetsansvar genom sina produktområden Installation, Projekt, Tillfällig el och E-Mobility. 

Koncernen har ca 420 anställda med operativ verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Irland, Nordirland, Polen och Storbritannien. Försäljningen är fördelad på GARO Sverige och GARO Övriga marknader. Huvudkontoret ligger i svenska Gnosjö. Produktionsenheter finns i Gnosjö och Värnamo (Sverige) samt Szczecin (Polen). GARO är noterad på Nasdaq Stockholm OMX, Mid Cap.

Affärsidén är att ”med fokus på innovation, hållbarhet och design utvecklar GARO lönsamma helhetslösningar för elbranschen”.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar