DELÅRSRAPPORT APRIL – JUNI 2019

Report this content

(Delårsrapport för det andra kvartalet 2019 distribueras som en bilaga till detta pressmeddelande)

APRIL - JUNI 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 15% till MSEK 246,7 (214,2).
 • Rörelseresultatet ökade med 5% till MSEK 24,0 (22,8).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 9,7% (10,6). 
 • Resultat efter skatt uppgick till MSEK 18,4 (15,4).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till SEK 1,84 (1,54).

JANUARI – JUNI 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 18% till MSEK 495,1 (421,2). 
 • Rörelseresultatet ökade med 11% till MSEK 53,1 (47,9).
 • Resultat efter skatt uppgick till MSEK 43,3 (34,5).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till SEK 4,33 (3,45).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET

 • Patrik Andersson tillträdde som VD för koncernen den 15 maj. 
 • Orvar Hurtig har utsetts till divisionschef för E-mobility. 

VD OCH KONCERNCHEF PATRIK ANDERSSON:

FORTSATT BRA UTVECKLING

GARO har under kvartalet haft en fortsatt positiv utveckling med en omsättningstillväxt på 15% till MSEK 246,7 (214,2) och för de första sex månaderna 18% till MSEK 495,1 (421,2). Tillväxten drevs fortsatt av en kraftig expansion inom E-mobility men även inom vår bas Installation medan vi började se tecken på en viss avmattning inom Tillfällig el. I kvartalet hade vi en tillväxt i affärsområde Sverige och Övriga marknader om 13% respektive 20% medan motsvarande siffror för halvåret uppgick till 15% respektive 22%.

Rörelseresultatet för kvartalet ökade med 5% till MSEK 24,0 (22,8) motsvarande en rörelsemarginal om 9,7% (10,6). För att möta den snabbt växande efterfrågan inom E-mobility har GARO under kvartalet genomfört en rad satsningar i form av marknadsaktiviteter och organisationsförstärkningar. Dessa kostnader har inneburit att rörelsemarginalen sjunkit något.

Rörelseresultatet för de första sex månaderna ökade med 11% till MSEK53,1 (47,9) motsvarande en rörelsemarginal om 10,7% (11,4). Justerat för en jämförelsestörande post från första kvartalet, uppgick rörelseresultatet till MSEK 56,2 motsvarande en rörelsemarginal om 11,4%, i linje med samma period föregående år.

FORTSATT HÖG AKTIVITET INOM E-MOBILITY

Produktområdet E-mobility fortsätter att uppvisa hög aktivitet och hade en tillväxt under andra kvartalet på 62%. Det är glädjande att tillväxten var jämnt fördelad mellan Sverige och Övriga marknader. Regeringen har tagit beslut om att återinföra ”Klimatklivet” och ”Ladda-hemma stödet” för att stödja utbyggnaden av laddinfrastrukturen för el-och laddhybridbilar. Programmen, som är tillgängliga för hemma- och semipublika laddare, öppnade upp från mitten av juli i år. Vi ser i övrigt ett fortsatt stort intresse på samtliga marknader för produkterna.

LANSERING AV NYA PRODUKTER

Under kvartalet lanserade, vi i samband med Elfack mässan i Göteborg, två nya produkter inom produktområde Tillfällig El, värme- och torkfläktar. Genom dessa produktlanseringar blir nu vårt produktutbud mot byggsektorn komplett. Båda dessa produkter är unika i sitt slag då vi implementerat mjukvara för en effektiv energianvändning, ett led i Garos digitaliseringsstrategi.    

Under kvartalet lanserade vi även ett nytt kabel- och gatubelysningsskåp som öppnar upp för nya marknader inom produktområdena Installation och Projekt.

MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR

För produktområde E-mobility ser vi en stark utveckling med ytterligare utbyggnad av laddinfrastruktur på samtliga marknader. Efterfrågan inom byggrelaterade produkter i Sverige är fortfarande god men förväntas under 2019 successivt mattas av i takt med minskat antal byggstarter. Dock bedöms den viktiga ROT- sektorn vara stabil. Gällande övriga marknader där GARO är verksamma förväntas marknadsutvecklingen vara fortsatt god. Sammantaget ser GARO positivt på marknadsförutsättningarna främst drivet av utbyggnaden av laddinfrastruktur.

För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Andersson, VD och koncernchef: +46 (0)76 148 44 44
Helena Claesson, finansdirektör: +46 (0)70 676 07 50
 

Denna information är sådan information som GARO aktiebolag är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepapper. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 augusti 2019 kl. 07.30.
 
GARO är ett företag, som under eget varumärke, utvecklar och tillverkar innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. Verksamhet bedrivs i Sverige, Norge, Finland, Irland och Polen och koncernen är organiserad i två affärsområden GARO Sverige, och GARO Övriga marknader. GARO har ett brett sortiment och är marknadsledande inom ett flertal produktområden. Koncernen omsatte 2018 MSEK 902 och har ca. 400 anställda. Huvudkontoret finns i Gnosjö.

Affärsidén är att ”med fokus på innovation, hållbarhet och design utvecklar GARO lönsamma helhetslösningar för elbranschen”.


Taggar: