DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2020

Report this content

Pressmeddelande 19 maj 2020

(Delårsrapport januari – mars 2020 distribueras som en bilaga till detta pressmeddelande)

JANUARI - MARS 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 248,3 (248,4).
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 18,8 (29,2).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 7,6% (11,7).
 • Negativa valutaeffekter har belastat rörelseresultatet med MSEK -6,5 (-0,6).
 • Resultat efter skatt uppgick till MSEK 14,6 (24,8).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till SEK 1,46 (2,48).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALETS UTGÅNG

 • I februari lanserades en egenutvecklad snabbladdare, GARO Fast Charger.
 • I februari tecknades ett ramavtal med en global aktör i fordonsindustrin avseende leverans av laddinfrastruktur för den europeiska marknaden.
 • GARO har i april genomfört ett effektiviseringsprogram som resulterat i att 18 tjänster berörs, varav merparten är tjänstemän i Sverige och Polen.
 • I april återkallade styrelsen som en försiktighetsåtgärd tidigare kommunicerat förslag kring utdelning.
 • Den 15 maj har GARO ingått avtal om förvärv om 70 procent av aktierna i EV Charge Partner Sweden AB, ett bolag verksamt inom service och support för E-mobility enligt separat pressmeddelande.

VD OCH KONCERNCHEF PATRIK ANDERSSON:

STABIL FÖRSÄLJNING I EN UTMANANDE TID
Nettoomsättningen under det första kvartalet uppgick till MSEK 248 vilket var i nivå med samma period föregående år. Försäljningsutvecklingen var stabil i både segment Sverige och Övriga marknader. Marknaden för Installation var under kvartalet fortsatt god i Sverige och GARO redovisar tillväxt inom produktområdena Installation och Projekt. Försäljningen i Norge minskade huvudsakligen som ett resultat av de restriktiva åtgärder som sjösattes i slutet av kvartalet för att motverka spridningen av coronaviruset, medan försäljningen i Finland och Storbritannien ökade något.

Rörelseresultatet under kvartalet minskade till MSEK 18,8 (29,2) och rörelsemarginalen uppgick till 7,6 procent (11,7). Rörelseresultatet påverkades negativt av valutakursrörelser MSEK -6,5 (-0,6) mot slutet av kvartalet, då den svenska och norska kronan försvagades kraftigt mot euron som är en viktig inköpsvaluta. Rörelseresultatet påverkades även av den underliggande lägre volymen i början av kvartalet samt av fortsatta marknadsinvesteringar i Storbritannien.

E-MOBILITY
Efterfrågan på våra E-Mobility produkter var under början av kvartalet svagare än förväntat, framförallt i Norge. Efterfrågan återhämtade sig under mars månad och låg i nivå med den långsiktiga tillväxttrenden. Den positiva försäljningstrenden för E-mobility har fortsatt under april och början av maj. GAROs satsningar inom området ledde till att vi under kvartalet kunde lansera en egenutvecklad snabbladdare – GARO Fast Charger.

UPPDATERING INFÖR DET ANDRA KVARTALET
Den pågående Coronapandemin har hittills haft relativt begränsad effekt på GAROs efterfrågan i Sverige. Koncernens risker framåt bedöms främst ligga i lägre efterfrågan på de marknader där Corona på ett omfattande sätt begränsar aktiviteten i ekonomin, vilket skett i Norge och på Irland. Desto längre denna situation fortgår kommer det successivt påverka koncernens omsättning och resultat under andra kvartalet.

I skrivande stund är efterfrågan i Sverige fortsatt stabil medan utvecklingen i Övriga marknader är avtagande och vi har god fart i produktionen både i Polen och Sverige. GARO har en stark balansräkning med en hög soliditet, låg nettoskuld samt en god likviditet.

MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR
Vi bedömer att marknadsförutsättningar bortom pandemin inte i grunden har ändrats, även om det råder stor osäkerhet i samhället om pandemins långsiktiga konsekvenser för ekonomin. Marknaden för E-mobility växer strukturellt med antalet laddbara fordon och vi ser en fortsatt stark utveckling med ytterligare utbyggnad av laddinfrastruktur på samtliga marknader. Efterfrågan inom byggrelaterade produkter i Sverige förväntas i kombination med den viktiga ROT-sektorn vara stabil.  Dock förväntas bostadsbyggandet successivt mattas av i takt med ett minskat antal byggstarter. Gällande övriga marknader där GARO är verksamt förväntas, bortom pandemin, en liknande marknadsutveckling. Sammantaget ser GARO positivt på de långsiktiga marknadsförutsättningarna, främst drivet av tillväxt inom E-mobility.

För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Andersson, VD och koncernchef: +46 (0)76 148 44 44
Helena Claesson, finansdirektör: +46 (0)70 676 07 50

 

Denna information är sådan information som GARO aktiebolag är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 maj 2020 kl. 14.30.
 

GARO är ett företag, som under eget varumärke, utvecklar och tillverkar innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. Med fokus på användarvänlighet, hållbarhet och design tar GARO ett tydligt helhetsansvar genom sina produktområden Installation, Projekt, Tillfällig el och E-Mobility. Koncernen har ca 420 anställda med operativ verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Irland, Nordirland, Polen och Storbritannien. Försäljningen är fördelad på GARO Sverige och GARO Övriga marknader. Huvudkontoret ligger i svenska Gnosjö. Produktionsenheter finns i Gnosjö och Värnamo (Sverige) samt Szczecin (Polen). GARO är noterad på Nasdaq Stockholm OMX, Mid Cap.

Affärsidén är att ”med fokus på innovation, hållbarhet och design utvecklar GARO lönsamma helhetslösningar för elbranschen”.

Taggar: