DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2021

Report this content

JULI – SEPTEMBER 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 293,9 MSEK (247,0).
  • Tillväxten uppgick till 19 % (5).
  • Rörelseresultatet uppgick till 48,5 MSEK (37,5).
  • Rörelsemarginalen uppgick till 16,5 % (15,2).
  • Resultat efter skatt uppgick till 39,4 MSEK (28,3).
  • Resultat per aktie1 uppgick till 0,79 SEK (0,57).

CEO PATRIK ANDERSSON:
STARK TILLVÄXT MED HÖG RÖRELSEMARGINAL OCH BRA KASSAFLÖD
E
Kvartalet har präglats av fortsatt lönsam tillväxt med en kraftigt ökad orderingång inom produktområdet E-mobility. Försäljningen av E-mobility produkter har dock begränsats till följd av brist på  elektronikkomponenter, vilket resulterat i en rekordstor orderbok vid utgången av tredje kvartalet. Nettoomsättningen under det tredje kvartalet ökade med 19 procent och uppgick till 294 MSEK, med en bra utveckling inom affärsområde GARO Sweden såväl som inom GARO International, dock i varierande utsträckning mellan respektive produktområde. Lönsamheten har under året utvecklats positivt vilket är ett resultat av den starka volymtillväxten. Rörelseresultatet under kvartalet ökade med 29 procent till 48,5 MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 16,5 procent, vilket är 1,3 procentenheter högre än motsvarande kvartal föregående år. Nettoomsättningen under perioden januari till september ökade med 26 procent och uppgick till 926 MSEK (734).

Vi har under kvartalet haft ett starkt kassaflöde drivet av ett högre rörelseresultat i kombination med ett rörelsekapitalbehov som är tillbaka på en mer normal nivå.

FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING
Produktområde E-mobility hade en tillväxt om 32 procent under kvartalet med en god tillväxt inom hela produktportföljen, men speciellt inom AC-laddare (laddboxar samt publika laddare). Under kvartalet hade vi en stark tillväxt i Sverige, Storbritannien och Finland samt exportförsäljning från GARO Sweden, medan försäljningsutvecklingen i Norge varit svag.

Marknaden för produktområdena Installation, Projekt och Tillfällig el påvisade en fortsatt stark tillväxt jämfört med samma kvartal föregående år. Produktområdena Installation och Projekt hade sammantaget en tillväxt om 12 procent, vilket vi bedömer vara starkare än den underliggande marknaden.

MATERIALFÖRSÖRJNING
Den osäkra situationen avseende komponent- och materialförsörjning som vi såg under våren har fortsatt under det tredje kvartalet. GAROs organisation har hanterat utmaningen genom att vara lösningsorienterad med fokus på kunden. Vi har framgångsrikt lyckats anskaffa material och kunnat upprätthålla en tillfredsställande produktion och leveransförmåga. Detta till trots har vi inom E-mobility inte kunnat möta marknadens efterfrågan, främst på grund av begränsad tillgång på elektronikkomponenter. Vidare har vi under kvartalet fortsatt vår offensiva satsning med att utöka vår produktionskapacitet, främst inom E-mobility, för att stå redo när tillgången till material börjar normaliseras.  Dock kvarstår osäkerheten gällande tillgång på komponenter.

MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR 
Marknaden för laddinfrastruktur växer strukturellt med antalet laddbara fordon och vi ser en fortsatt stark utveckling med ytterligare utbyggnad av laddinfrastruktur på samtliga marknader. Efterfrågan inom byggrelaterade produkter i Sverige förväntas, i kombination med den viktiga ROT-sektorn, vara stabil. Bostadsbyggandet har mattats av något från toppnivåerna de senaste åren, men ligger fortsatt på en hög produktionstakt. Gällande övriga marknader där GARO är verksamt förväntas, bortom pandemin, en liknande marknadsutveckling. Sammantaget ser GARO positivt på de långsiktiga marknadsförutsättningarna, främst drivet av tillväxt inom laddinfrastruktur.

För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Andersson, CEO: +46 (0)76 148 44 44
Helena Claesson, CFO: +46 (0)70 676 07 50

Denna information är sådan information som GARO aktiebolag är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 november 2021 kl. 08.30.

GARO AB (publ) org. nr 556071–7772 är ett företag som under eget varumärke utvecklar, tillverkar och marknadsför innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. GAROs kunderbjudande är att tillhandahålla helhetslösningar inom produktområdena Installation, E-mobility, Projekt och Tillfällig el med fokus på elsäkerhet, användarvänlighet och hållbarhet. GARO grundades 1939, har sitt huvudkontor i Gnosjö och är idag ett internationellt bolag med verksamhet i sex länder med cirka 400 anställda. Bolagets produktionsenheter i Sverige ligger i Gnosjö och Värnamo samt i Polen i Szczecin. GAROs omsättning under 2020 uppgick till 1 040 Mkr. GARO är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”GARO”. För mer information, se www.garo.se