Stark utveckling inom Ladd

Report this content

Delårsrapport april – juni 2018

  • Nettoomsättningen ökade med 12% till MSEK 214,2 (192,0).
  • Rörelseresultatet ökade med 1% till MSEK 22,8 (22,5).
  • Rörelsemarginalen uppgick till 10,6% (11,7).
  • Resultat efter skatt uppgick till MSEK 15,4 (17,9).
  • Resultat per aktie uppgick till SEK 1,54 (1,79).
  • Soliditeten uppgick till 47,1% (47,1%).
  • GARO levererar laddstolpar till Falu kommun
       

Väsentlig händelse efter kvartalets utgång

  • GARO har utsett Helena Claesson till ny CFO för koncernen. Helena kommer tillträda sin tjänst senast den 1 januari 2019.

VD och koncernchef Carl-Johan Dalin:
GARO utvecklas fortsatt bra. Nettoomsättningen i andra kvartalet ökade med 12 procent till MSEK 214,2, med en god organisk tillväxt. Produktområde Ladd växte starkt på samtliga marknader och omställningen till elfordon fortsätter i hög takt. Affärsområde Sverige uppvisade en tillväxt på 7 procent drivet av produktområde Ladd samtidigt som ökningstakten inom byggrelaterade produktområden börjar plana ut. Övriga Marknader växte med 23 procent hänförligt till stark tillväxt inom samtliga produktområden.

Rörelseresultatet i kvartalet ökade med 1 procent till MSEK 22,8 och rörelsemarginalen uppgick till 10,6 procent (11.7). Genomförda satsningar inom marknad- och produktutveckling, främst relaterat till Ladd, samt ökade materialkostnader till följd av en svag svensk valuta och högre världsmarknadspriser på råvaror påverkade resultatet negativt. Flytten av produktion till Polen av ett flertal produkter avslutades under kvartalet. Vi ser positiva effekter i form av lägre tillverkningskostnader och stigande produktivitet. I samband med flytten ökades lagernivåerna för att säkerställa vår leveransförmåga. Lagernivåerna har nu börjat minska, helt enligt uppgjord plan. Vår leveranssäkerhet under flyttprocessen har varit god.

Utvecklingen inom produktområde ladd har varit stark under kvartalet. Samarbetet med E.on har utvecklats positivt. Den centrala Europaavtal som tecknades under 2017 har inneburit order till ett flertal länder, där bland annat Slovakien & Storbritannien tillkommit. Vi har också tecknat ett avtal som innebär att Falu kommun investerar i 121 laddstolpar från GARO under hösten. Speciellt glädjande är också att försäljningen inom Ladd i Polen tagit fart under kvartalet.

Inom byggrelaterade produkter i Sverige är det fortsatt hög aktivitet. Vi noterar dock en utplaning av tillväxtkurvan i Stockholmsområdet. I övriga landet är tillväxten god. Tillväxten för övriga marknader är fortsatt hög. För produktområde Ladd ser vi en stark utveckling med fortsatt utbyggnad av laddinfrastruktur på samtliga marknader. Sammantaget ser GARO fortsatt positivt på marknadsförutsättningarna 2018.

Gnosjö 24 augusti 2018

För mer information, vänligen kontakta:
Carl-Johan Dalin, VD och koncernchef: 070-361 00 95
Lars Kvarnsund, finansdirektör: 070-516 59 98

Denna information är sådan information som GARO aktiebolag är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 augusti 2018 kl. 07.30
  

GARO är ett företag, som under eget varumärke, utvecklar och tillverkar innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. Verksamhet bedrivs i Sverige, Norge, Finland, Irland och Polen och koncernen är organiserad i två affärsområden GARO Sverige, och GARO Övriga marknader. GARO har ett brett sortiment och är marknadsledande inom ett flertal produktområden. Koncernen omsatte 2017 MSEK 796 och har 398 anställda. Huvudkontoret finns i Gnosjö. 

Affärsidén är att ”med fokus på innovation, hållbarhet och design utvecklar GARO lönsamma helhetslösningar för elbranschen”.

Taggar: