Kallelse till årsstämma 2022 Generic Sweden AB

Report this content

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Generic Sweden AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 18 maj 2022 kl. 17.30 i Waterfront Building, Klarabergsviadukten 63 i Stockholm. I syfte att minska risken för smittspridning av covid-19 har styrelsen beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler.

RÄTT TILL DELTAGANDE

Deltagande i stämmolokalen

Aktieägare som önskar delta i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 10 maj 2022 och
 • dels senast torsdagen den 12 maj 2022 anmäla sig till stämman per post till Generic Sweden AB (publ), Box 190, 101 23 Stockholm (märk kuvertet ”årsstämma”), via e-post till info@generic.se, per telefon 08-601 38 00 eller per telefax 010-150 38 00.

I anmälan skall aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägaren företräds genom ombud ska fullmakt biläggas anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets webbplats www.generic.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas anmälan. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda till ovanstående adress senast tisdagen den 17 maj 2022.

Deltagande genom förhandsröstning

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom förhandsröstning ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 10 maj 2022 och
 • dels senast tisdagen den 17 maj 2022 anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt anvisningar nedan så att förhandsrösten är Generic Sweden AB (publ) tillhanda senast den dagen.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt vad som anges under Deltagande i stämmolokalen ovan. Det betyder att en anmälan genom endast förhandsröstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

För förhandsröstningen ska ett särskilt formulär användas. Förhandsröstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.generic.se. Ifyllt och undertecknat förhandsröstningsformulär kan skickas med post till Generic Sweden AB (publ), Box 190, 101 23 Stockholm (märk kuvertet ”årsstämma”). Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas per telefax till010-150 38 00 eller via e-post till info@generic.se. Ifyllt formulär ska vara Generic Sweden AB (publ) tillhanda senast tisdagen den 17 maj 2022. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets webbplats www.generic.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas förhandsröstningsformuläret. Om aktieägare förhandsröstat, och därefter deltar i årsstämman personligen eller genom ombud, är förhandsrösten fortsatt giltig i den mån aktieägaren inte deltar i en omröstning under stämman eller annars återkallar avgiven förhandsröst. Om aktieägaren under stämmans gång väljer att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta tidigare inskickad förhandsröst på den punkten.

FÖRVALTARREGISTRERADE INNEHAV

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per tisdagen den 10 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter tisdagen den 10 maj 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Godkännande av dagordning
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om

   (i)      fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

        (ii)    dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt

              (iii)   ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören

 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
 2. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
 3. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
 4. Beslut om valberedning
 5. Avslutning

JUSTERINGSMÄN (PUNKT 3)

Till justeringspersoner föreslås Hans Krantz och Martin Gren eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet.

RÖSTLÄNGD (PUNKT 4)

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Generic, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och som kontrollerats av justeringspersonerna.

UTDELNING (PUNKT 8 (ii))

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årsstämman beslutar om utdelning om 1,00 kronor per aktie för räkenskapsåret 2021. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås fredagen den 20 maj 2022. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 25 maj 2022. Sista dag för handel i bolagets aktier inklusive rätt till utdelning är onsdagen den 18 maj 2022.

STYRELSE M M (PUNKTERNA 2 OCH 9-11)

Valberedningen, som består av Hans Krantz (representerande KH Förvaltning AB och HAG Förvaltning AB), Emil Hjalmarsson (representerande Grenspecialisten AB) och John Löfström föreslår följande:

Ordförande vid stämman: advokat Christian Lindhé eller, vid dennes förhinder, den person som styrelsen istället anvisar.

Antalet styrelseledamöter och suppleanter: fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Styrelsearvode: oförändrat 150.000 kronor till styrelsens ordförande och 75.000 kronor vardera till övriga i bolaget ej anställda ledamöter.

Styrelse: omval av Hans Krantz, Kent-Åke Jönsson, Stefan Widén och Bengt-Arne Molin samt nyval av Erik Ivarsson. Fredrik Svedberg har avböjt omval.

Antal revisorer och revisorssuppleanter: en revisor utan suppleanter.

Revisorsarvode: enligt löpande räkning.

Revisor: omval av PricewaterhouseCoopers AB (Christian Lamrin avses vara huvudansvarig revisor).

Ägare till cirka 60 procent av aktierna och rösterna i bolaget har förklarat att de kommer att stödja valberedningens förslag samt att de avser att omvälja Hans Krantz som styrelseordförande.

Erik Ivarsson, född 1992, är civilekonom från Lunds Universitet och är verksam som analytiker på AB Grenspecialisten. Erik Ivarsson har inga uppdrag i andra företag.

VALBEREDNING (PUNKT 12)

Valberedningen föreslår att bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandet i slutet av september månad 2022, sammankalla en valberedning bestående av en representant för var och en av de tre största aktieägarna i bolaget. Ordförande väljs av valberedningens ledamöter. Valberedningen ska kvarstå till dess nästa valberedning har utsetts. För det fall en ledamot av valberedningen inte längre representerar någon av de tre största aktieägarna i bolaget får valberedningen entlediga ledamoten. För det fall en ledamot av valberedningen avgår eller entledigas får valberedningen utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Inget arvode utgår för arbete i valberedningen. I händelse av att valberedningen får externa kostnader för rekrytering/utvärdering av ledamöter ska dock denna kostnad ersättas av bolaget. Valberedningen ska utarbeta förslag att läggas fram för årsstämman 2023 rörande (i) stämmoordförande, (ii) val av styrelse, (iii) styrelsearvode, (iv) arvodering av revisor, (v) val av revisor samt (vi) utseende av valberedning för nästkommande årsstämma.

______________________

FRÅGOR OCH AKTIEÄGARES RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR

På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till andra koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar kan framställas via e-post till info@generic.se eller via post till Generic Sweden AB (publ), Box 190, 101 23 Stockholm.

DOKUMENTATION

Årsredovisningen och övrigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt på bolagets kontor, Klarabergsviadukten 63,Stockholm och på bolagets hemsida, www.generic.se, senast tre veckor före stämman och sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna framläggs genom att de hålls tillgängliga enligt ovan. Även bolagsstämmoaktieboken kommer att tillhandahållas på bolagets kontor med adress enligt ovan.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Generic Sweden AB (publ) har organisationsnummer 556472-3632 och säte i Stockholm.

Stockholm i april 2022

Styrelsen för Generic Sweden AB (publ)

Generic är ett teknikbolag som verkar inom meddelandetjänster för alla områden. Generic erbjuder en plattform för digitala kommunikationstjänster som kan integreras i kundernas interna eller externa kommunikationsflöden. Tjänsterna tillhandahålls genom en CPaaS-modell (Communication Platform as a Service) med högsta standard för säkerhet och tillförlitlighet. Generics kunder återfinns i alla områden och med särskild position inom larm och säkerhet, vård och e-hälsa samt e-handel och logistik. Bolaget grundades 1993 och har sitt säte i Stockholm. Generic omsatte c:a 80 MSEK under 2020 och har 17 anställda. Aktien handlas på NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet GENI. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser. 08/503 015 50. ca@mangold.se. Hänvisning görs till www.generic.se/finansiellarapporter. Ytterligare information om bolaget finns på www.generic.se

Prenumerera