Rättelse: Generic Sweden AB  Årsredovisning 2018

Rättelse avser felaktig hänvisning till marknadsmissbruksförordningen (MAR)

Generic Sweden AB

Org nr 556472-3632

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2018

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning.

Innehåll                                                                                                  Sida

-     VD ordet                                                                                               2

-     Förvaltningsberättelse                                                                           4

-     Koncernresultaträkning                                                                      11

-     Koncernbalansräkning                                                                        12

-     Koncernens förändringar i eget kapital                                              14

-     Kassaflödesanalys för koncernen                                                       15

-     Moderbolagets resultaträkning                                                           17

-     Moderbolagets balansräkning                                                             18

-     Moderbolagets förändringar i eget kapital                                          20

-     Kassaflödesanalys för moderbolaget                                                  21

-     Aktien och Femårsöversikt                                                                 23

-     Noter, gemensamma för moderbolag och koncern                             27

-     Revisionsberättelse                                                                             71

-     Styrelse och koncernledning                                                               75

-     Definition av nyckeltal                                                                       77

-     Årsstämma                                                                                          77

-     Adresser                                                                                              78

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i TSEK. Uppgifter inom parentes avser föregående år

Denna information är Generic Sweden AB (publ) skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks- 

förordning. Informationen lämnades genom Anders Hanssons försorg för offentliggörande kl 12.00 den 29 april

2019.

Generic Sweden AB (publ) grundades 1993 och är idag en renodlad telekomverksamhet specialiserad på larm-, SMS- och faxtjänster med högsta tillförlitlighet. Telekomverksamheten är en specialiserad teleoperatör med ett eget nät för kritisk kommunikation. Tjänster och produkter erbjuds inom produktområdena Minicall och Messaging. Telekomverksamheten omsatte c:a 60 Mkr under 2018 och har 16 anställda. Aktien handlas på NASDAQ First North med kortnamnet GENI. Mangold Fondkommission är bolagets Certified Adviser, telefonnr 08/50301550, ca@mangold.se.Ytterligare information om bolaget finns på www.generic.se.

Taggar:

Om oss

Generic Sweden AB bedriver telekomverksamhet med larm-, SMS- och faxtjänster med högsta tillförlitlighet. Verksamheten drivs i dotterbolaget Generic Mobile som är en specialiserad teleoperatör med ett eget nät för kritisk kommunikation. Tjänster och produkter erbjuds inom produktområdena Minicall och Messit. Gruppen omsätter 50 Mkr och har ca 15 anställda. Aktien handlas på NASDAQ First North med kortnamnet GENI. Mangold Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information om bolaget finns på www.generic.se

Prenumerera

Dokument & länkar