Delårsrapport för perioden 1 januari-30 september 2000 för Genesis-IT AB (publ)

Report this content

Delårsrapport för perioden 1 januari-30 september 2000 för Genesis-IT AB (publ) Perioden i sammandrag * Omsättningen ökade med 42% till 8,4 MSEK (5,9 MSEK). * Resultatet efter skatt uppgick till - 12,4 MSEK (-0,1 MSEK). * Strategiskt viktiga avtal ingångna med Lindebergs Grant Thornton, Electrolux SR, Mobilisys och Tele1 Europe avseende användning av Genesis-ITs ASP-tjänst. * Nyemission och inofficiell handel med Genesis-ITs aktie på H&Q Tech Market. * Förberedande åtgärder inför notering på OM Stockholmsbörsens O-lista. Väsentliga händelser under perioden Det omfattande utvecklingsarbete som Genesis-IT bedrev under perioden 1998-1999 avseende bolagets Application Service Provider (ASP)-tjänst, WorldWideDesktop (WWD ) och produkten Fenix har resulterat i fortsatt lansering under år 2000. Samtidigt har omfattande aktiviteter bedrivits avseende försäljning, utbildning, finjustering avseende drift, ordertagning och kundanpassning av WWD -tjänsten. Under de första nio månaderna 2000 har bolaget träffat flera viktiga avtal och därigenom tagit ett stort steg mot en globalisering av verksamheten. Lindebergs Grant Thornton Det hittills viktigaste avtalet ingick bolaget i februari 2000 med Lindebergs Grant Thornton som innebär att Genesis-IT ombesörjer att ansluta Lindebergs olika kontor till Genesis-ITs ASP-tjänst. Genesis-IT ansvarar också för att Lindebergs kunder löpande ansluts till Lindebergs nya produkt "Kontoret Online" som i sin tur är baserad på Genesis-ITs ASP- tjänst. Lindebergs mål är att ha ca 8 000 kunder anslutna inom två år. Electrolux SR I april 2000 tecknades avtal med Electrolux SR - Electrolux franchisebaserade serviceorganisation - mera känd som Elektroservice. Avtalet innebär att Genesis-IT tar hand om driften av franchisetagarnas IT-stöd och uppkoppling mot Electrolux centrala servicesystem. Installationen har varit framgångsrik och hittills är 50 orter i Sverige uppkopplade via Genesis ITs ASP-tjänst WWD . Mobilisys Genesis-IT har sedan bolagets start betraktat mobilt användande av bolagets tjänster som en strategiskt viktig fråga och i juni 2000 inledde Genesis-IT ett samarbete med Mobilisys. Mobilsys specialiserar sig på att utveckla mobila enheter för uppkoppling via tekniken för tunna klienter hos bolag som erbjuder ASP-lösningar, bland annat Genesis-IT. Detta samarbete möjliggör att Genesis-IT kan tillhandahålla ASP-tjänsten och andra applikationer oberoende av tid och plats samt på vilken teknisk enhet som helst. Compaq Under maj 2000 ingick Genesis-IT ett nära samarbete med Compaq som är en av världens största leverantörer av servrar. Avtalet stärker Genesis-ITs position som spjutspetsföretag avseende hårdvarukompetens i allmänhet och kvalificerad ASP i synnerhet. Hogia I juli 2000 tecknades ett samarbetsavtal med Hogia PA. Avtalet innebär dels att Genesis-IT får rätt att hyra ut Hogias produkter till sina kunder, dels att Hogia kan erbjuda sina kunder Genesis-ITs ASP-tjänst WWD . Avtalet beräknas generera intäkter fr o m första kvartalet 2001. Tele1 Europe Under september 2000 har Genesis-IT tecknat ett samarbetsavtal med teleoperatören Tele 1 Europe, vilket innebär att Tele 1 Europe kan erbjuda Bolagets ASPlösning WWD till företag som är anslutna till bredbandsnätet. Avtalet beräknas generera intäkter fr o m första kvartalet 2001. Nyemission och inofficiell handel på H&Q Tech Market Under april 2000 inleddes inofficiell handel med Genesis-ITs aktier på H&Q Tech Market. I samband därmed genomfördes en nyemission som inbringade 27 MSEK i eget kapital till bolaget. Syftet med nyemissionen var att tillföra bolaget medel för utveckling och expansion till dess att en officiell marknadsnotering och nyemission genomförs. Förberedande åtgärder inför notering på OM Stockholmsbörsens O-lista Vid en extra bolagsstämma i Genesis-IT den 30 augusti 2000 fattades beslut om att ge styrelsen ett bemyndigande att, under tiden längst intill nästa ordinarie bolagsstämma, besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet avser ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 1 500 000 aktier motsvarande högst 28,3 procent av bolagets samtliga aktier vardera om nominellt 0,1 SEK. Styrelsens bemyndigande är ett led i bolagets förberedelser inför en notering på OM Stockholmsbörsens O-lista. Väsentliga händelser efter periodens utgång Efter periodens utgång har licensavtal träffats med Microsoft. Genom avtalet får Genesis-IT rätt att hyra ut Microsofts produkter till sina kunder. Kundernas IT-kostnad blir därmed månadsbaserad och de får dessutom automatisk tillgång till de senaste produktversionerna utan att teckna separata underhållsavtal. Omsättning och resultat Omsättningen har under perioden uppgått till 8,4 MSEK jämfört med 5,9 MSEK för motsvarande period 1999. Detta motsvarar en ökning med 2,5 MSEK eller 42 procent. Omsättningsökningen är i allt väsentligt en följd av att nya avtal har ingåtts med kunder om att leverera bolagets ASP-tjänst, WWD . Vissa nya kundavtal har ännu ej genererat intäkter under perioden. Omsättning och resultat följer den prognos som bolagetarbetar efter. Koncernen redovisar ett negativt resultat efter skatt på -12,4 MSEK (-0,1 MSEK) för perioden. Bolagets snabba expansion har påverkat resultatet negativt. Under perioden har bolaget flyttat in i större lokaler samt etablerat ett försäljningskontor i Stockholm. Under perioden uppgick bolagets lokalkostnader till 1,6 MSEK (0,7 MSEK), försäljnings- och marknadsföringskostnader till 3,5 MSEK (0,4 MSEK), kommunikationskostnader till 1,2 MSEK (0,6 MSEK) samt noteringskostnader till 1,5 MSEK (0 MSEK). Personalkostnader och merkostnader för uppbyggnad av bolagets organisation samt personalintroduktion för nyrekryterade har belastat bolaget med 8,6 MSEK (3,6 MSEK). Under perioden har WWD förädlats för att ytterligare befästa produktens position på marknaden som den mest utvecklade ASP plattformen. Kostnaden för detta har under perioden uppgått till 1,2 MSEK (0 MSEK). Förädlingen av WWD kommer att fortsätta under kommande år för att erbjuda kunderna ytterligare funktionalitet. Affärssystemet Fenix har under perioden anpassats efter befintliga kunders behov men även vidareförädlats som standardprodukt. Genesis kommer att fortsätta att uppgradera Fenix till nya versioner för den svenska marknaden med fokus på SME-marknaden. Förädlingskostnaderna uppgick under perioden till 1,8 MSEK (0 MSEK). Finansiell ställning och likviditet Under april 2000 har bolagets ställning stärkts genom nyemissionen som inbringade 27 MSEK. Det egna kapitalet uppgick 30 september 2000 till 15,3 MSEK (0,7 MSEK), vilket motsvarar en soliditet på 46 procent. Koncernens likvida medel uppgick 30 september 2000 till 4,9 MSEK (0 MSEK). Outnyttjad checkkredit uppgick till 2,0 MSEK (0,1 MSEK). Med nuvarande tillväxttakt räknar bolaget med att vara i behov av ytterligare kapital under januari 2001, varför bolaget avser att genomföra en nyemission under fjärde kvartalet 2000. Investeringar Investeringar i materiella anläggningstillgångar under 1998-1999 uppgick till 5,4 MSEK och avsåg i huvudsak uppgraderingar av utrustning i den centrala serverparken, kompletterande utrustning till de lokalt placerade accesservrarna och investeringar i förhöjd säkerhet. Under de första nio månaderna 2000 uppgick investeringarna till 5,8 MSEK (0,8 MSEK). Styrelsen bedömer att investeringsbehovet i materiella anläggningstillgångar under fjärde kvartalet 2000 kommer att uppgå till cirka 6,2 MSEK, varav merparten av dessa investeringar görs i den centrala serverparken. Investeringarna kommer i huvudsak att finansieras genom finansiella leasingavtal. Immateriella anläggningstillgångar i form av aktiverade utvecklingskostnader uppgick under perioden 1998 - 1999 till 9,4 MSEK och avsåg utvecklingskostnader för ASP-tjänsten WorldWideDesktop (WWD ) och produkten Fenix. Under år 2000 har en bred lansering av WWD och Fenix skett, vilket medfört att inga utvecklingskostnader har aktiverats under denna period. Det är bolagets bedömning att både Fenix och WWD är färdigutvecklade i sina respektive grundstrukturer, varför bolaget inte anser att dessa produkter framgent kommer att generera utvecklingskostnader som är aktiveringsbara. Kassaflöde Bolaget har under perioden redovisat ett positivt kassaflöde om 4,9 MSEK (0 MSEK). Detta beror i huvudsak på det externa kapitaltillskott som Genesis-IT erhöll i samband med nyemissionen under april 2000. Bolagets löpande verksamhet för perioden genererar dock ett underskott och har således påverkat kassaflödet negativt. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/23/20001023BIT01020/bit0001.pdf Hela Rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/23/20001023BIT01020/bit0002.doc Hela Rapporten

Dokument & länkar