Delårsrapport för perioden 1 januari-30 juni 2002 för Genesis-IT AB (publ)

Report this content

Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2002 för Genesis-IT AB (publ) ·Omsättningen ökade med 20% till 8,4 MSEK ( 7,0 MSEK) ·Periodens resultat före skatt uppgick till - 4,4 MSEK ( - 16,1 MSEK). Dotterbolaget Genesis-IT Personal AB förvärvades 2000-04-07. Dotterbolaget har inte bedrivit någon verksamhet under delårsperioden. Dotterbolaget är således av ringa betydelse för koncernens verksamhet, ställning och resultat, varför delårsrapporten inte innehåller någon särskild redovisning för moderbolaget. I delårsrapporten lämnade uppgifter avser därför koncernen. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts som i årsredovisningen för år 2001. Inom parentes anges jämförelsevärden för perioden 1 januari - 30 juni 2001. Väsentliga händelser under perioden Det omfattande utvecklingsarbete som Genesis-IT bedrev under perioden 1998-2000 avseende bolagets Application Service Provider (ASP)-tjänst, WorldWideDesktop (WWD®), och produkten Fenix har resulterat i fortsatt lansering under första halvåret 2002. Under juni genomförde bolaget ytterligare ett besparingsprogram. Detta innebär att personalstyrkan reducerades med 4 personer eller 1,5 MSEK på årsbasis samt att lokalkostnaderna minskas med 1,1 MSEK på årsbasis. Besparingsprogrammet kommer att ge fullt utslag från och med augusti 2002 och därigenom beräknas bolaget ge ett positivt kassaflöde under senare delen av år 2003. Väsentliga händelser efter periodens utgång Avtal om leverans av butiksdatasystem för Elkedjan har tecknats efter periodens utgång. Avtalet omfattar såväl butiksdatasystemet Fenix som ASP-tjänster. Under augusti /september installeras dom första testbutikerna. Marknadens utveckling Utvecklingen är fortsatt svag och utslagningen hård på marknaden. Genesis-IT arbetar för att ytterligare koncentrera sin verksamhet och på det sättet befästa sin position som ledande ASP-leverantör inom butikssegmentet. Omsättning och resultat Omsättningen har under perioden uppgått till 8,4 MSEK (7,0). Detta motsvarar en ökning med 1,4 MSEK eller 20 procent. Försäljning avseende Bolagets ASP-tjänst WWD® har ökat med 16 procent jämfört med motsvarande period år 2001. Omsättningsökningen är i allt väsentligt en följd av att avtal har ingåtts med kunder om att leverera bolagets ASP-tjänst, WWD®. Vissa ingångna kundavtal har ännu ej genererat intäkter under perioden. Koncernen redovisar ett negativt resultat före skatt - 4,4 MSEK (- 16,1) för delårsperioden. Besparingsprogrammet som genomfördes under hösten/vintern 2001/2002 påverkat resultatet positivt för perioden. Personalkostnader har belastat bolaget med 4,9 MSEK(11,2). Hyresavtalet för bolagets lokaler i Stockholm har kunnat avvecklas i förtid. På grund av detta har 0.6 MSEK återförts, som belastade resultatet år 2001, under "Jämförelsestörande poster". Finansiell ställning och likviditet Det egna kapitalet uppgick 30 juni 2002 till 9,7 MSEK, vilket motsvarar en soliditet på 42,4 procent. Koncernens likvida medel uppgick 30 juni 2002 till 5,2 MSEK. Outnyttjad checkkredit uppgick till 2 MSEK. Kassaflöde Genesis-IT redovisar under delårsperioden ett kassaflöde om - 4,3 MSEK (19,4). Under andra kvartalet redovisar bolaget ett kassaflöde om - 1,4 MSEK ( -7,7). Detta beror till huvudsak på att bolagets löpande verksamhet genererar ett underskott och har således påverkat kassaflödet negativt. Granskningsrapport för Genesis-IT AB (publ) Org nr 556552-1670 Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentlig begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt årsredovisningslagen. Luleå den 26 augusti 2002 Karl-Åke Larsson Auktoriserad revisor För ytterligare information hänvisas till Stefan Erkki, vVD Genesis-IT AB Tel 0920 - 27 27 08 Mobil 070 - 180 27 08 e-post: stefan.erkki@genesis-it.se Sven Wallgren, VD Genesis-IT AB Tel. 0920 - 27 27 11 Mobil 070 - 180 27 11 e-post sven.wallgren@genesis-it.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/26/20020826BIT00520/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/26/20020826BIT00520/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar