Första dag för handel av preferensaktier i Genova Property Group på Nasdaq Stockholm

Som tidigare meddelats upptas Genova Property Group AB:s (publ) (”Genova” eller ”Bolaget”) preferensaktier till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista idag.

”Genova ska växa långsiktigt och lönsamt med inriktning på hållbar byggnation av bostäder och samhällsfastigheter för egen förvaltning. Det innebär stabila kassaflöden till begränsad risk och vi ser goda tillväxtmöjligheter med en stor efterfrågan inom dessa segment på våra huvudmarknader. Med ett listbyte för preferensaktierna till Nasdaq Stockholm vill vi bereda vägen för en stamaktienotering på huvudlistan när marknadsförutsättningarna är rätt”, kommenterar Michael Moschewitz, VD för Genova.

Genovas preferensaktier kommer att handlas under kortnamnet GPG PREF och ISIN-kod SE0007526132. Det sker inget erbjudande om att teckna eller på annat sätt förvärva aktier i samband med listbytet. Aktieägare i Genova behöver inte vidta några åtgärder.

I samband med listbytet har ett prospekt upprättats. Prospektet publicerades den 5 juni 2020 och finns tillgängligt på Genovas hemsida, www.genova.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juni 2020 kl. 8.00 CEST.

OM GENOVA

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 31 mars 2020 ägde Bolaget fastigheter till ett värde om cirka 4,9 miljarder kronor med en uthyrbar yta om cirka 174 000 kvm samt innehade cirka 5 500 byggrätter. Bolagets preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholms huvudlista sedan den 12 juni 2020.

Genova Property Group – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se

Om oss

Genova är ett personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter långsiktigt, hållbart och med stort engagemang. Vi är inriktade på kommersiella lokaler, samhällsfastigheter och bostäder i Storstockholm och Uppsalaregionen. Genovas stora portfölj av egna byggrätter säkerställer koncernens långsiktiga tillväxt och en fortsatt stabil utveckling av fastighetsbeståndet oaktat konjunktur. Vi är aktiva genom hela värdekedjan – från förvärv, stads- och projektutveckling till uthyrning och förvaltning. Affärsidén är att kombinera stabila kassaflöden från förvaltningsportföljen med kostnadseffektiv projektutveckling av främst samhällsfastigheter och hyresbostäder för egen långsiktig förvaltning. Nybyggnationer genomförs effektivt i nära samarbetet med väletablerade byggaktörer till fasta priser. Hållbara, trygga och attraktiva stadsmiljöer växer fram där Genova utvecklar och investerar. Vi ser en direkt koppling mellan god arkitektur, hållbarhet och lönsamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar