Genova förvärvar fastigheter med utvecklingspotential i Uppsala till ett underliggande fastighetsvärde om 97 Mkr

Report this content

Genova har idag avtalat om förvärv av fastigheterna Kvarngärdet 63:2-4 i Uppsala till ett underliggande fastighetsvärde om 97 Mkr (19 923 kr/kvm). Fastigheterna är idag uthyrda till cirka 75 procent där de största hyresgästerna är Uppsala Studentkår och Uppsala Kommun. Årliga hyresintäkter uppgår till cirka 6,9 Mkr med ett förväntat initialt driftnetto om drygt 4,8 Mkr. Den totala uthyrbara ytan uppgår till cirka 4 900 kvm med en sammanlagd markyta om närmare 9 200 kvm. Tillträde är planerat till den 1 september 2021. Förvärvet kommer finansieras med en kombination av lån och egna medel.

Fastigheterna Kvarngärdet 63:2-4 utgör den sista delen av Kapellgärdets utvecklingsområde, en ny stadsdel cirka en kilometer norr om centrala Uppsala. Genova bedömer att framtida bostadsbyggrätter kan komma att uppgå till närmare 23 000 kvm ljus BTA.

”Genova fortsätter att växa på huvudmarknaderna Uppsala och Stockholmsregionen med detta förvärv och det nyligen genomförda förvärvet i Täby. Det är fastigheter med potential för framtida bostadsutveckling, strategiskt belägna i attraktiva tillväxtkommuner. Vi stärker därmed projektportföljen ytterligare i Uppsala och Täby där vi äger flera fastigheter sedan tidigare. Förvärven ligger helt i linje med vår affärsidé om att kombinera stabila kassaflöden med projektutveckling för egen långsiktig förvaltning.”, kommenterar Michael Moschewitz, VD för Genova.

Förvärvet i sammandrag:
Underliggande fastighetsvärde: 97 Mkr.
Tillträdesdag: 1 september 2021.
Uthyrningsbar yta: cirka 4 900 kvm.
Årliga hyresintäkter: cirka 6,9 Mkr.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juni 2021 kl.10.00 CEST.

OM GENOVA
Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 31 mars 2021 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 6,6 Mdkr med en uthyrbar yta om cirka 230 000 kvm samt innehade 6 319 bostadsbyggrätter. Genovas stamaktier är sedan juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Genova Property Group – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se

Prenumerera

Dokument & länkar