Genova genomför bytesaffär med Nyfosa – förvärvar för 477 Mkr och avyttrar för 657 Mkr

Report this content

Genova har idag ingått avtal om en bytesaffär med Nyfosa där Genova förvärvar två fastigheter med samhällsinslag och tillkommande byggrätter i Lund och Haninge samt avyttrar fyra kommersiella fastigheter och en projektfastighet.

Fastigheterna Hunnerup 1 i Lund och Ribby 1:451 i Haninge förvärvas till ett underliggande fastighetsvärde om 477 Mkr (18 000 kr/kvm) före avdrag för latent skatt. Fastigheterna, som har inslag av såväl offentligt finansierade hyresgäster som stabila kommersiella hyresgäster, ligger i snabbt växande kommuner och har stor utvecklingspotential. Den totala uthyrbara ytan uppgår till cirka 26 500 kvm, varav Hunnerup 1 är den största med en total uthyrbar yta om cirka 20 000 kvm. Fastigheterna omfattar även mark om cirka 80 000 kvm med potential för framtida utveckling av såväl bostäder som samhällsfastigheter. För fastigheten i Lund pågår ett detaljplanearbete för att möjliggöra mer än 30 000 kvm ljus BTA för bostäder.

Årliga hyresintäkter för fastigheterna uppgår till cirka 37 Mkr med ett förväntat initialt driftnetto om cirka 25 Mkr. Den genomsnittliga återstående löptiden för hyresavtalen uppgår till cirka tre år. Bland de större hyresgästerna återfinns Repligen, Lime Technology, GHP och Lunds kommun. Tillträde är planerat till den 31 maj 2021 och Genovas förvärv finansieras med en kombination av lån och egna medel.

Fastigheten Hunnerup 1 i Lund

Med förvärvet i Lund kompletterar Genova sitt befintliga fastighetsbestånd i attraktiva lägen på orten. Den förvärvade fastigheten utgör del av området S:t Lars, strax utanför centrala Lund. Bebyggelsen ligger i en kulturhistoriskt värdefull miljö där de äldsta byggnaderna uppfördes som sjukhus cirka 1850. Fastig­heten som totalt omfattar mark om cirka 70 000 kvm lämpar sig mycket väl för förtätning och det pågår detalj­planearbete för att utveckla bostäder.

Avyttring

Som en del av bytesaffären avyttrar Genova fyra kommersiella fastigheter i Stockholm och Uppsala för ett underliggande fastighetsvärde om 295 Mkr före avdrag för latent skatt med hyresgäster som Dollarstore, Ramirent och Cija tank. Vidare avyttras projektfastigheten Danmarks-Kumla 8:31 i Uppsala för ett underliggande fastighetsvärde om 362 Mkr. Genova förvärvade denna projektfastighet i oktober 2020 till ett underliggande fastighetsvärde om 275 Mkr och de innehåller hyresgäster som Östra Aros Padelutveckling, Vaksala glas, Carglass och Anticimex. De avyttrade fastigheterna omfattar totalt cirka 40 000 kvm uthyrbar yta. Frånträde beräknas ske den 31 maj 2021 med undantag för projektfastigheten Danmarks-Kumla 8:31 som frånträds den 1 november 2021.

”Vi säljer färdigutvecklade kommersiella fastigheter och förvärvar fastigheter med betydande utvecklingspotential i framförallt Lund, en expansiv stad där vi vill fortsätta växa. I centrala Lund äger Genova sedan tidigare fastigheter där vi redan nu driver planarbete för bostäder. Genom affären stärker vi vår närvaro på orten och ser potential att skapa en ny attraktiv stadsdel för boende och service i en kulturhistoriskt värdefull miljö nära centrum”, kommenterar Michael Moschewitz, VD för Genova.

Förvärvet i sammandrag:
Förvärv, underliggande fastighetsvärde: 477 Mkr.
Tillträdesdag:
31 maj 2021.
Uthyrningsbar yta: cirka
26 500 kvm.
Årlig
a hyresintäkter: cirka 37 Mkr.

Försäljningen i sammandrag:
Försäljning Kommersiella fastigheter, underliggande fastighetsvärde: 295 Mkr.
Tillträdesdag:
31 maj 2021.
Uthyrningsbar yta: cirka
18 000 kvm.
Årlig
a hyresintäkter: cirka 23 Mkr.

Försäljning Projektfastighet, underliggande fastighetsvärde: 362 Mkr.
Tillträdesdag: 1
november 2021.
Uthyrningsbar yta: cirka
21 500 kvm.
Årlig
a hyresintäkter: cirka 24 Mkr.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

OM GENOVA

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 31 december 2020 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 5,4 miljarder kronor med en uthyrbar yta om cirka 190 000 kvm samt innehade cirka 5 890 bostadsbyggrätter. Genovas preferensaktier och stamaktier är sedan den 12 juni respektive 30 juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Genova Property Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2021 kl. 17:00 CEST.

Genova Property Group – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar