Genova offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av ytterligare gröna hybridobligationer vid Nasdaq Stockholm

Report this content

Genova Property Group AB (publ) (“Bolaget” eller “Genova”) emitterade den 27 maj 2021 ytterligare gröna hybridobligationer om 200 Mkr (de ”Gröna Hybridobligationerna”) under ett befintligt ramverk om totalt 1 250 Mkr med ISIN SE0015245519. Totalt emitterat belopp under ramverket uppgår därmed till 700 Mkr. Bolaget har, i enlighet med hybridobligationsvillkoren, ansökt om upptagande till handel av de Gröna Hybridobligationerna vid Nasdaq Stockholm på listan för hållbara obligationer och första dag för handel beräknas bli omkring den 24 juni 2021. Med anledning av upptagande till handel har Bolaget upprättat ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet kommer finnas tillgängligt på Bolagets webbplats www.genova.se och Finansinspektionens webbplats www.fi.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

OM GENOVA
Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 31 mars 2021 ägde Bolaget fastigheter till ett värde om cirka 6,6 Mdkr med en uthyrbar yta om cirka 230 000 kvm samt innehade 6 319 bostadsbyggrätter. Genovas stamaktier är sedan den 30 juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Genova Property Group – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se

Prenumerera

Dokument & länkar