Genova Property Group Delårsrapport januari–juni 2023

Report this content

Perioden januari-juni 2023

 • Hyresintäkterna uppgick till 254,5 Mkr (185,7), en ökning med 37 procent.
 • Driftsöverskottet uppgick till 186,4 Mkr (132,3), en ökning med 41 procent.
 • Förvaltningsresultatet minskade med 57 procent till 24,1 Mkr (56,3), varav förvaltningsresultat hänförligt till aktieägarna uppgick till 15,2 Mkr (31,1), motsvarande -0,33 kr (0,74) per aktie. Minskningen hänför sig främst till negativa värdeförändringar på fastigheter i joint ventures om cirka -29 Mkr samt ökade räntekostnader.
 • Resultat efter skatt uppgick till -148,3 Mkr (342,5), motsvarande -4,89 kr (7,06) per aktie.
 • Långsiktigt substansvärde hänförligt till aktieägarna minskade med 4 procent till 3 516,1 Mkr (3 649,5), motsvarande 77,09 kr (86,94) per aktie.

 

Kvartalet april-juni 2023

 • Hyresintäkterna uppgick till 125,6 Mkr (92,1), en ökning med 36 procent.
 • Driftsöverskottet uppgick till 95,5 Mkr (68,8), en ökning med 39 procent.
 • Förvaltningsresultatet minskade med 49 procent till 12,8 Mkr (25,4), varav förvaltningsresultat hänförligt till aktieägarna uppgick till -7,8 Mkr (11,9), motsvarande -0,17 kr (0,28) per aktie. Minskningen hänför sig främst till negativa värdeförändringar på fastigheter i joint ventures om cirka -10 Mkr samt ökade räntekostnader.
 • Resultat efter skatt uppgick till -106,6 Mkr (175,5), motsvarande -3,04 kr (3,87) per aktie.

 

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

 

Andra kvartalet april–juni 2023

 • Under kvartalet färdigställdes 66 bostäder i projekt Tryckeriet i Norrtälje med ett hyresvärde om cirka 6,0 Mkr.
 • I maj återköpte Genova obligationer till ett belopp om 115 Mkr av obligationslån med förfall den 30 september 2023.
 • I maj kommunicerades att Genova satt klimatmål som är validerade och publicerade av Science Based Target initiative. Målet är att minska bolagets utsläpp av växthusgaser med 42 procent till 2030 från 2021 års nivåer inom scope 1 och scope 2, samt att mäta och minska utsläpp i scope 3.
 • I maj avtalade Genova om försäljning av fastigheten Gredelby 7:89 i centrala Knivsta. Försäljningen skedde till ett underliggande fastighetsvärde om 85 Mkr. Årligt hyresvärde uppgick till cirka 6,0 Mkr och återstående avtalstid var cirka 4,5 år.
 • Årsstämman beslutade att införa ett långsiktigt incitamentsprogram genom en riktad emission av teckningsoptioner med efterföljande överlåtelse till deltagarna.

 

Händelser efter kvartalets utgång

 • I juli tecknades avtal om försäljning av två fullt uthyrda hotellfastigheter i Palma, Mallorca, för cirka 35 MEUR, motsvarande cirka 410 Mkr. Fastigheterna som ej är av långsiktig strategisk karaktär för bolaget, är lågt belånade och avyttringen tillför Genova nettolikviditet om cirka 350 Mkr som kommer användas för att minska bolagets skuldsättning. Frånträde är planerat till september 2023.
   

VD-KOMMENTAR

Vi befinner oss i en utmanande tid med stigande räntor som tynger lönsamheten i branschen och leder till ökade avkastningskrav med minskade fastighetsvärden som följd. I denna marknadsmiljö är nyckeln för Genova att agera proaktivt och säkerställa en långsiktigt stabil balansräkning och god likviditet. Under och efter periodens utgång har vi tagit flera steg för att stärka vår finansiella ställning och minska räntekostnaderna.

 

Verksamheten fortsatte att utvecklas stabilt under första halvåret inom såväl fastighetsförvaltningen som projektutvecklingen. Vi redovisar en god tillväxt i hyresintäkter med 37 procent och en ökning av driftnettot med 41 procent, främst som en effekt av ett större fastighetsbestånd och färdigställda projekt. Stigande räntekostnader samt framför allt negativa värdeförändringar i intressebolag, belastade förvaltningsresultatet som minskade till 24 Mkr jämfört med 56 Mkr föregående år. Vi värderar förvaltningsfastigheterna externt kvartalsvis och noterar negativa värdeförändringar om cirka 200 Mkr vilket främst är en följd av ökade avkastningskrav. Sammantaget påverkar detta substansvärdet per aktie negativt.

 

Finansiering

Arbetet med att säkerställa god likviditet och minska skuldsättningen har fortsatt under kvartalet. Vi har genomfört ett antal försäljningar som dels stärker vår balansräkning, dels minskar våra räntekostnader på årsbasis med cirka 50 Mkr. I maj såldes en förvaltningsfastighet i Uppsala för 85 Mkr och efter periodens utgång tecknades avtal om försäljning av två hotellfastigheter i Palma, Mallorca, för cirka 410 Mkr. Fastigheterna, som inte utgör strategiskt innehav för bolaget, är lågt belånade vilket innebär tillskott av en betydande nettolikviditet om cirka 350 Mkr som kommer att användas för att ytterligare minska vår skuldsättning.

 

Under första halvåret har obligationer om drygt 115 Mkr återköpts i obligationen som förfaller i september 2023. Resterande obligationer om 410 Mkr kommer att lösas på förfallodagen. Därefter har vi cirka 725 Mkr i ett utestående obligationslån med förfall i september 2024. Vår ambition är att fortsätta arbeta proaktivt med vår balansräkning och värna vår likviditet.

 

Investeringar

Under perioden har vi fortsatt att investera i vår projektutveckling som framför allt består av nyproducerade hyresbostäder i pågående projekt i Norrtälje, Enköping, Upplands-Bro och Knivsta. Vi möter en oförändrat stark efterfrågan på de lägenheter vi utvecklar och vi märker av ett tydligare intresse för nyproducerade hyresbostäder på investerarmarknaden. I Knivsta påbörjades inflyttningar under andra kvartalet och resterande kommer successivt att färdigställas under 2023 och 2024. I Norrtälje flyttades totalt 66 bostäder in under första halvåret 2023. Inflyttningarna under 2023 bidrar till att stärka vår långsiktiga intjäning.

 

Genovas affärsmodell som kombinerar goda, stabila kassaflöden från förvaltningsfastigheter med lönsam projekt-utveckling ger oss en stabil grund att stå på, även i en utmanande marknad. Vår befintliga fastighetsportfölj med fokus på framför allt Stockholm och Uppsala genererar stabil intjäning. Avyttringarna under perioden har genererat likviditet och våra obligationsåterköp sänker våra räntekostnader. Samtidigt kontrollerar vi närmare 600 000 kvm mark med betydande övervärden som ej reflekteras i vår balansräkning. Bolaget har sedan starten 2006 vuxit med god lönsamhet och hög substanstillväxt. Vi är långsiktiga och fast beslutna att komma starka ur denna marknad när det vänder.

 

Michael Moschewitz, VD

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

 

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 30 juni 2023 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 10,2 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 366 000 kvm samt innehade cirka 8 900 bostadsbyggrätter. Genovas aktie är sedan juni 2020 upptagen till handel på Nasdaq Stockholm.

 

Denna information är sådan information som Genova Property Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2023 kl. 08.30 CEST.

 

Genova – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se