Genova Property Group Delårsrapport januari–september 2021

Report this content

Perioden januari-september 2021

 • Hyresintäkterna uppgick till 225,2 Mkr (168,3), en ökning med 34 procent.
 • Driftsöverskottet uppgick till 170,6 Mkr (130,2), en ökning med 31 procent.
 • Förvaltningsresultatet1 ökade med 32 procent till 65,9 Mkr (50,0) varav förvaltningsresultat hänförligt till stamaktieägarna uppgick till 17,9 Mkr (18,5), motsvarande 0,45 kr (0,55) per stamaktie.
 • Resultat efter skatt uppgick till 348,4 Mkr (309,8), motsvarande 7,59 kr (8,26) per stamaktie.
 • Långsiktigt substansvärde hänförligt till stamaktieägarna ökade med 28 procent till 2 935,3 Mkr (2 299,8), motsvarande 69,94 kr (58,11) per stamaktie.

 

Kvartalet juli-september 2021

 • Hyresintäkterna uppgick till 83,4 Mkr (57,7) en ökning med 45 procent.
 • Driftsöverskottet uppgick till 66,4 Mkr (45,3), en ökning med 47 procent.
 • Förvaltningsresultatet1 ökade med 6 procent till 31,1 Mkr (29,4) varav förvaltningsresultat hänförligt till stamaktieägarna uppgick till 19,1 Mkr (18,9), motsvarande 0,48 kr (0,48) per stamaktie.
 • Resultat efter skatt uppgick till 84,6 Mkr (78,8), motsvarande 1,83 kr (1,73) per stamaktie.


1) Från och med Q4 2020 har valutakurseffekter brutits ut ur förvaltningsresultatet och redovisas på egen rad i resultaträkningen där jämförelsesiffrorna räknats om.

 

 

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

 • I juli tecknades ett nytt kommersiellt hyresavtal på två år avseende 2 000 kvm i fastigheten Boländerna 9:11 i Uppsala. Årligt hyresvärde uppgår till cirka 2,1 Mkr.
 • I augusti emitterade Genova ytterligare gröna seniora icke säkerställda obligationer om 250 Mkr med löptid till den 9 september 2024 och ändrade obligationsvillkoren för utestående seniora icke säkerställda obligationer 2024.
 • I augusti blev Genova partner till Läxhjälpen där Genova kommer att stötta stiftelsen monetärt under en treårsperiod.
 • I september offentliggjorde Genova prospekt och ansökte om upptagande till handel av de gröna obligationer vid Nasdaq Stockholm som emitterades i augusti 2021.
 • I september tecknades avtal om förvärv av 50 procent av aktierna i fastighets- och projektutvecklingsbolaget ­Järngrinden AB för 562,5 Mkr, varav 275 Mkr erläggs genom ett kapitaltillskott i form av en nyemission i Järngrinden och 287,5 Mkr i form av direktförvärv av befintliga aktier från Järngrindens huvudägare, inklusive två köpoptioner att förvärva ytterligare 50 procent av aktierna inom fem respektive sju år.
 • I september genomförde Genova en riktad nyemission av 2,4 miljoner nya stamaktier till en teckningskurs om 120 kronor per stamaktie, riktad till institutionella investerare. Genom den riktade nyemissionen tillfördes Genova 288 Mkr före avdrag för kostnader. Investerarna i den riktade nyemissionen utgörs av ett antal svenska och internationella institutionella investerare.
 • I oktober emitterade Genova ytterligare gröna seniora icke säkerställda obligationer om 100 Mkr med löptid till 9 september 2024 under sitt utestående ramverk om 750 Mkr som nu använts i sin helhet.
 • I oktober meddelade Genova att närmare 7 000 kvm hyrts ut i fastigheten Söderhällby 1:9 i Uppsala med ett årligt hyresvärde om cirka 8,3 Mkr. Fastigheten förvärvades i maj 2021 som en projektfastighet om totalt cirka 14 000 kvm uthyrbar yta för lager och logistik. Sedan förvärvet har Genova framgångsrikt genomfört ett antal strategiska uthyrningar. 
 • I oktober meddelade Genova att bolaget tar ett helhetsgrepp för den planerade utvecklingen av en ny stadsdel i Skarpnäck. Genova äger sedan tidigare två fastigheter i Skarpnäck och har nu tecknat ett strategiskt viktigt markanvisningsavtal med Stockholm Stad för att utöka byggrätten. Genova planerar för närmare 500 bostäder i området och den framtida bedömda byggrätten uppgår efter markanvisningen till cirka 42 000 kvm ljus BTA.
 • I slutet av oktober tillträddes de förvärvade aktierna i Järngrinden.   

 

 

VD-KOMMENTAR

 

Under kvartalet tog Genova ett viktigt steg för att både bredda och växa verksamheten när vi förvärvade 50 procent av fastighets- och projektutvecklingsbolaget Järngrinden. Genom förvärvet gör vi en strategisk etablering i Västsverige som kompletterar våra huvudmarknader. Samtidigt redovisar vi en fortsatt positiv utveckling i vår förvaltning med bra uthyrningar och hög aktivitet i nyproduktionen som långsiktigt kommer stärka vår intjäningsförmåga betydligt.

 

Strategiskt bolagsförvärv ger plattform i Västsverige

Genova har sedan många år Storstockholm och Uppsalaregionen som sina primära marknader. Här arbetar vi med att förverkliga vår affärsidé att kombinera stabila kassaflöden från förvaltningsportföljen med värdeskapande projektutveckling av främst samhälls- och bostadsfastigheter för egen långsiktig förvaltning. Samtidigt har vi alltid varit öppna för förvärv som passar oss på andra tillväxtorter som vi tror på.

 

Genom förvärvet av 50 procent av Järngrinden får vi en mycket bra plattform för tillväxt även i Västsverige på orter som Göteborg, Borås, Kungsbacka, Varberg, Halmstad, Helsingborg mfl. Järngrinden har en erfaren organisation, en kassaflödesgenererande fastighetsportfölj om cirka 500 Mkr samt en projektportfölj omfattande närmare 100 000 kvm bostadsyta. Sammantaget är det en affär jag är mycket nöjd med och som kommer bidra till våra operativa och finansiella mål. Jag och Genovas grundare känner Järngrindens VD Patrik ­Ivarson och bolaget sedan lång tid tillbaka och vi delar värderingar och framtids­ambitioner. Förvärvet, som inkluderar en option om att köpa resterande 50 procent, finansieras delvis genom en riktad nyemission där vi breddar ägarbasen med välrenommerade institutionella investerare.

 

Hög aktivitet i nyproduktionen

Det är hög aktivitet i vår nyproduktion med pågående projekt i Norrtälje, Knivsta, Uppsala och Enköping. Efter färdigställande kommer dessa fastigheter att stärka våra hyresintäkter med närmare 120 Mkr per år samt betydande projektvinster, vilket ger oss ytterligare kapacitet att växa. Samtidigt har vi flera fastighets- och stadsdelsprojekt i planeringsfas där arbetet med pågående detaljplaner flyter på väl. Det gäller bland annat den nya stadsdelelen vi planerar i Upplands-Bro tillsammans med fastighetsbolaget K2A samt i Skarpnäck i södra Stockholm. I oktober blev det klart att vi utökar vår befintliga byggrätt i Skarpnäck genom att teckna ett strategiskt viktigt markanvisningsavtal med Stockholm Stad. Det innebär möjlighet för Genova att, när ny detaljplan antagits, förverkliga planerna på en ny hållbar stadsdel i Skarpnäck med cirka 500 bostäder, äldreboende, förskola och en livsmedelsbutik med Hemköp som hyresgäst.

 

Att miljöcertifiera byggnaderna i våra nybyggnadsprojekt såsom i den planerade stadsdelen i Skarpnäck, är en central del i vårt hållbarhetsarbete. Därtill har vi nu stort fokus på arbetet med att minska klimatpåverkan från det befintliga beståndet av förvaltningsfastigheter. Det innebär att identifiera och genomföra de insatser som effektivast kan bidra till minskad energiförbrukning och därmed mindre CO2-utsläpp, vilket samtidigt bidrar positivt till lönsamheten och gröna finansieringsmöjligheter.

 

Under kvartalet har vi knutit ett avtal med organisationen Läxhjälpen som med sin verksamhet skapar förutsättningar för att fler elever ska klara grundskolan med gymnasiebehörighet, få ett ökat självförtroende och en starkare framtidstro. Vi ser det som ett viktigt sätt för oss att bidra till en positiv utveckling i samhället och är stolta över att kunna stötta Läxhjälpens starka engagemang.

 

Ökning i substansvärde och förvaltningsresultat

Jag är nöjd med utvecklingen under kvartalet. Genova redovisar för årets första nio månader en väsentlig ökning i såväl substansvärde som förvaltningsresultat, våra viktigaste tillväxtmått. Förvaltningsresultatet för de senaste 12 månaderna steg till 77 Mkr, en ökning per stamaktie om 34 procent. Tillväxten i substansvärde per stamaktie uppgick till 20 procent.

 

Den ökade intjäningen och en stark balansräkning ger oss goda förutsättningar att fortsätta växa, både genom projektutveckling för långsiktigt ägande och förvärv. Vi fortsätter att utvärdera affärer som passar Genova med fokus på kassaflödesfastigheter som också har utvecklings­potential. Vårt mål är att växa i hög takt med god lönsamhet, hållbart och långsiktigt. Jag ser alla möjligheter för Genova att lyckas med det.

 

Michael Moschewitz, VD

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

 

 

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 30 september 2021 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 7,6 Mdkr och en uthyrbar yta om cirka 252 000 kvm samt innehade 6 867 bostadsbyggrätter. Genovas stamaktier är sedan juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

 

 

Denna information är sådan information som Genova Property Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2021 kl. 08.00 CEST.

 

 

Genova – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se