Genova utvecklar nya stadskvarter i Skarpnäck och utökar den befintliga byggrätten genom markanvisning från Stockholm Stad

Report this content

Med högt ställda hållbarhetsambitioner skapar Genova en ny entré till Skarpnäck från Tyresövägen och tar ett helhetsgrepp för den planerade utvecklingen av en ny stadsdel. Genova äger sedan tidigare fastigheterna Drevern 1, Drevern 2 och Dvärgspetsen 1 och har nu tecknat ett strategiskt viktigt markanvisningsavtal med Stockholm Stad för att utöka byggrätten.

Genova förvärvade fastigheterna Drevern 1 och Dvärgspetsen 1 under 2018 med avsikten att påbörja en planprocess för utveckling av bostäder. Under 2019 förvärvades därefter Drevern 2 som ligger i anslutning till fastigheterna vilket möjliggör för Genova att ta ett samlat grepp över utvecklingsområdet och öka takten i den pågående planprocessen. Det nu anvisade markområdet är en del av fastigheten Sköndal 3:1, i anslutning till Genovas befintliga fastigheter, vilket vid lagakraftvunnen detaljplan skapar förutsättningar för Genova att förverkliga en hållbar stadsdel med bostäder, äldreboende, förskola, en livsmedelsbutik med Hemköp som hyresgäst samt parkeringshus.

Genova planerar nu för närmare 500 bostäder i området och den framtida bedömda byggrätten uppgår efter markanvisningen till cirka 42 000 kvm ljus BTA, exkluderat parkeringshus. Projektet befinner sig i detaljplanearbete och samråd är planerat till våren 2022.

"Det känns väldigt roligt att planarbetet fortskrider i bra takt och att vi parallellt med det har kunnat tillskapa ytterligare byggrätter genom markanvisningsavtalet med Stockholm Stad. Projektet i Skarpnäcks entré speglar tydligt Genovas förmåga att utveckla byggrätter för byggnation av hållbara bostäder och samhällsfastigheter för egen långsiktig förvaltning", kommenterar Michael Moschewitz, VD för Genova.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Om Genova
Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 30 juni 2021 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 7,1 Mdkr och en uthyrbar yta om cirka 243 000 kvm samt innehade 6 782 bostadsbyggrätter. Genovas stamaktier är sedan juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2021 kl 10:00 CEST.

Genova – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se

Prenumerera

Dokument & länkar