Delårsrapport januari – september 2018

Report this content

Perioden juli – september i sammandrag

 • Nettoomsättningen ökade med ca 74 procent till 9 206 (5 286) tkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA)* uppgick till 1 747 (-1 299) tkr.
 • Periodens totalresultat förbättrades med 1 983 till 342 (-1 641) tkr.
 • Totalresultatet per aktie före och efter utspädning förbättrades med 0,04 kr till 0,01 (-0,03) kr.
 • Genovis utökade sälj- och marknadsorganisationen på huvudkontoret i Lund och anställde Rob Horsefield som Sales & Business Development Manager.
 • Genovis lanserarde FabRICATOR®-HPLC för kvalitetsanalys av antikroppar i automatiserade analyssystem. Produkten baseras på Genovis FabRICATOR-teknologi och kan användas i redan existerande analyssystem för snabb analys utan manuell provhantering.

Perioden januari - september i sammandrag

 • Nettoomsättningen ökade med ca 51 procent till 24 031 (15 893) tkr.
 • Bruttoresultatet förbättrades med 7 959 tkr till 22 858 (14 899) tkr.
 • Rörelseresultatet förbättrades med 3 816 tkr till -2 874 (-6 690) tkr.
 • Periodens totalresultat förbättrades med 4 010 tkr till -2 846 (-6 856) tkr.
 • Totalresultatet per aktie före och efter utspädning förbättrades med 0,07 kr till -0,05 (-0,12) kr.

Händelser efter periodens utgång

Genovis blev certifierat enligt ISO 9001:2015. Kvalitetscertifieringen innebär att ledningssystemet lever upp till de krav som ställs i den Internationella standarden ISO 9001:2015. Certifieringen omfattar produktutveckling, produktion och försäljning.

Genom att utforma ett kvalitetsledningssystem med starkt kundfokus där samtliga processer och rutiner är noggrant utformade och kvalitetstestade enligt internationell standard säkerställer Genovis att man fortsätter att leverera produkter och tjänster i enlighet med de krav marknaden efterfrågar.

* Genovis har valt att förtidstillämpa IFRS 16, samt förenklingsregeln avseende korttidslease. Detta kommer därför inte ge någon effekt på 2017 års redovisade siffror. Kostnader för hyra och leasingavtal redovisas till följd av detta under avskrivningar och påverkar fr.o.m. 2018 inte EBITDA i koncernen.  

Kommentar av Fredrik Olsson, verkställande direktör  

Fortsatt stark försäljningsutveckling i tredje kvartalet

Försäljningstillväxten i tredje kvartalet var stark, 74 procent, och påverkades i positiv riktning av valutaeffekter. Valutajusterad organiskt tillväxt var ca 60 procent.

I tredje kvartalet nådde vi ett delmål på vår tillväxtresa när vi för första gången kan visa ett positivt resultat och kassaflöde från den löpande verksamheten i ett enskilt kvartal.  För niomånadersperioden ser vi tillväxt över hela produktportföljen och samtliga geografiska marknader, Nordamerika, Europa och Asien. Vårt mål att ha partner på prioriterade marknader i Asien i närtid ligger fast.

Försäljningsutveckling av produkter lanserade de senaste två åren fortsätter att utvecklas starkt både på vår huvudmarknad inom Biopharma och de tidiga forskningsapplikationerna inom industri och akademi. Framförallt vår strategi med nya produkter som förbättrar och förenklar analysmetoder för O-glykaner har uppskattats av våra kunder vilket återspeglas i tillväxten inom detta produktsegment.

Under kvartalet lanserade vi FabRICATOR-HPLC som är en ”value added” produkt avsedd att knyta vårt FabRICATOR enzym närmare automatiserade analyser för processutveckling och produktion av antikroppsläkemedel. Försäljningen inleddes i samband med lanseringen och jag bedömer att intäkterna, i likhet med övriga nya produkter, kommer vara begränsade i inledningsskedet men ta fart efterhand som produkten utvärderas och valideras av marknaden.

Utvecklingen och resultatet i tredje kvartalet är naturligtvis stärkande och ett kvitto på att våra strategier fungerar väl. Samtidigt är det är viktigt att vi fortsätter att fokusera högts upp i resultaträkningen. Genovis är ett tillväxtbolag med bra momentum i verksamheten och den positiva utvecklingen kommer att öppna för nya affärsmöjligheter framöver.

Vi ser en fortsatt positiv tillväxttrend i inledningen av fjärde kvartalet. Den underliggande efterfrågan på enzym och nya analytiska verktyg på våra huvudmarknader inom biologiska läkemedel och proteinanalys kvarstår vilket gör att jag ser med tillförsikt på Genovis framtida utveckling.


För ytterligare information kontakta: Fredrik Olsson, verkställande direktör i Genovis AB Tel: 046-10 12 33 e-post: fredrik.olsson@genovis.com 

OM GENOVIS

Genovis affärsidé är att genom kunskap och kreativitet utveckla och erbjuda innovativa verktyg för utveckling av framtidens läkemedel.  Idag säljer Genovis flera enzymprodukter s.k. SmartEnzymes över hela världen i innovativa produktformat som bl.a. underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. 

Organisationen består av Genovis AB och det helägda dotterbolaget Genovis Inc i USA. Genovis Inc. hanterar all försäljning av enzymprodukterna på den nordamerikanska marknaden och Genovis AB hanterar försäljning i resten av världen. Genovis aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm och Erik Penser Bank är Certified Adviser åt Bolaget, tel 08-463 83 00.

Denna information är sådan information som Genovis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2018.

Prenumerera

Dokument & länkar