Delårsrapport januari - september 2019

Report this content

Perioden juli - september i sammandrag

Perioden januari - september i sammandrag

 

Perioden juli – september i sammandrag

 • Nettoomsättningen ökade med 164 procent till 24 279 (9 206) tkr.
   
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 7 987 (1 747) tkr.
   
 • Periodens totalresultat förbättrades med 7 131 tkr till 7 473 (342) tkr.
   
 • Totalresultatet per aktie före och efter utspädning förbättrades med 0,11 kr till 0,12 (0,01) kr.
 • Genovis levererade en order på SmartEnzymesTM om 13,5MSEK för användning i tillverkningsprocessen för ett biologiskt läkemedel. Detta är ett nytt applikationsområde för bolagets produkter. Kunden avser att implementera Genovis enzym för produktion av en läkemedelskandidat för en klinisk fas 1 studie.

 

Perioden januari - september i sammandrag

 • Nettoomsättningen ökade med 99 procent till 47 719 (24 031) tkr.
   
 • Bruttoresultatet förbättrades med 21 265 tkr till 44 123 (22 858) tkr.
   
 • Rörelseresultatet förbättrades med 13 463 tkr till 10 589 (-2 874) tkr.
   
 • Periodens totalresultat förbättrades med 13 290 tkr till 10 444 (-2 846) tkr.
   
 • Totalresultatet per aktie före och efter utspädning förbättrades med 0,22 kr till 0,17 (-0,05) kr.

 

 

Kommentar av Fredrik Olsson, verkställande direktör

Tredje kvartalet var vårt bästa kvartal någonsin sett både till försäljning och rörelseresultat. Försäljningen ökade med 164 procent och justerat för valutaeffekter uppgick tillväxten till 147 procent. Den starka tillväxten drevs framförallt av vår enskilt största order för en bioprocessapplikation och utgjorde 13,5 MSEK av omsättningen. Justerat för denna enskilda order, ökade tillväxten med 17 procent i tredje kvartalet och för perioden är försäljningstillväxten 34 procent.

Kvartalet har präglats av ett intensivt arbete med att producera och leverera storordern av enzym som ska användas i tillverkningsprocessen av ett biologiskt läkemedel för en fas 1 studie. Jag är både stolt och glad över att mina kollegors hårda arbete resulterat i att vi lyckats möta utmanande volym- och kvalitetskrav samt att ordern efter önskemål levererades i sin helhet under kvartal tre. Ordern har tillfälligt krävt omfördelningar av labresurser till produktion men vi har nu återupptagit det operativa arbetet i våra utvecklingsprojekt. Samma sak gäller för genomförande av våra planer för långsiktiga investeringar i ökad produktionskapacitet av enzymer för analys. De kommer slutföras under det fjärde kvartalet och beräknas uppgå till ca 2 MSEK, i enlighet med plan.

Rörelseresultat som uppgick till 7,0 MSEK påverkades negativt av en nedskrivning på 3,5 MSEK. Nedskrivningen är en försiktighetsåtgärd som hänför sig till en fordran på vårt försäkringsbolag i samband med en legal tvist 2016. Vi kommer dock fortsatt att driva kravet på ersättning.

Kostnaderna ökade under kvartalet jämfört med föregående år och det är främst kopplat till ökade råvaru- och personalkostnader till följd av bioprocessordern. Vi har också expanderat vår lokalyta under kvartalet för att möjliggöra fortsatt tillväxt och välkomnat ytterligare två medarbetare till vårt växande team.

Vi går in i fjärde kvartalet med starkt kassaflöde från föregående kvartal och förstärkt likviditet. De överskott vi nu genererar planerar vi initialt att investera i produktutvecklingsprojekt för att öka lanseringsfrekvensen av nya produkter under 2020.

Jag vill avsluta med att rikta ett stort tack till mina medarbetare som under kvartalet genomfört ett av våra mest utmanande projekt på allra bästa sätt! Det har gett oss ett stärkt självförtroende och värdefulla erfarenheter som kommer bidra till Genovis fortsatta tillväxt och expansion.

 

För ytterligare information kontakta: Fredrik Olsson, verkställande direktör i Genovis AB Tel: 046-10 12 33 e-post: fredrik.olsson@genovis.com 

 

 

OM GENOVIS

Genovis affärsidé är att genom kunskap och kreativitet utveckla och erbjuda innovativa verktyg för utveckling av framtidens läkemedel. Idag säljer Genovis flera enzymprodukter s.k. SmartEnzymes över hela världen i innovativa produktformat som bl.a. underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. 

Organisationen består av Genovis AB och det helägda dotterbolaget Genovis Inc i USA. Genovis Inc. hanterar all försäljning på den nordamerikanska marknaden och Genovis AB hanterar försäljning i resten av världen. Genovis aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm och Erik Penser Bank är Certified Adviser åt Bolaget, certifiedadvisor@penser.se, tel 08-463 83 00.

Publicerade rapporter kan hämtas på Genovis webbplats:

Denna information är sådan information som Genovis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 november 2019.

Prenumerera

Dokument & länkar