HALVÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET 2021

Report this content

Andra kvartalet 2021   

 • Nettoomsättningen ökade med 26 procent och uppgick till 19 535 (15 490) tkr. Justerat för valutaeffekter är tillväxten 37%.
 • Bruttoresultatet ökade med 32 procent och uppgick till 17 365 (13 146) tkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2 793 (-38) tkr.
 • Rörelseresultatet förbättrades med 2 641 tkr ochuppgick till 1 350 (-1 291) tkr.
 • Periodens totalresultat förbättrades med 4 156 tkr och uppgick till 1 033 (-3 123) tkr.
 • Totalresultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,01 (-0,02) kr.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1 747 (-123) tkr.
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 41 730 (46 554) tkr.

Första halvåret 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 31 procent och uppgick till 35 258 (26 965) tkr.Justerat för valutaeffekter är tillväxten 45%.
 • Bruttoresultatet ökade med 34 procent och uppgick till 32 382 (24 123) tkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 4 751 (-885) tkr.
 • Rörelseresultatet förbättrades med 5 081 tkr och uppgick till 1 901 (-3 180) tkr.
 • Periodens totalresultat förbättrades med 7 678 tkr och uppgick till 2 640 (-5 038) tkr.
 • Totalresultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,02 (-0,05) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1 765 (-1 629) tkr.

Kommentar av Fredrik Olsson, verkställande direktör

För andra kvartalet 2021 fortsätter vi visa bra tillväxt. Vår valutajusterade tillväxt uppgick till 37% jämfört med motsvarande kvartal föregående år och vi redovisar ökad försäljning både inom enzym- och antikroppsaffären. Valutajusterad tillväxt inom enzymaffären uppgick till 41% och för antikroppsaffären 4%. 

Vi påverkas fortsatt av dämpad kundaktivitet för enzym i vårt Analytics-segment till följd av Covid-19. Det återspeglas av fördröjningar i kundprojekt och ändrade prioriteringar i forskning där våra produkter används. Pandemin har även påverkat tillgången till andra produkter som ingår i våra kunders analysflöde vilket påverkat våra kunders produktivitet. Även störningar i globala logistikkedjor har påverkat oss under kvartalet. Vi såg också en dämpad aktivitet i antikroppsaffären till följd av begränsningar och förseningar i kundprojekt. 

Trots dessa utmaningar levererar vi stark tillväxt, drivet både av organisk tillväxt hos befintliga kunder och av nya applikationsområden för våra produkter, vilket visar på kraften i vår innovativa och kundfokuserade affärsmodell och organisation. 

Antikroppsmärkning är ett spännande område där vi över tid expanderat vårt kunderbjudande. Nu har vi tagit ytterligare ett steg inom området genom vårt licensavtal med GlycoT Therapeutics. Under avslutningen av andra kvartalet lanserade vi de första produkterna som baseras på en kombination av våra enzymteknologier, vilka erbjuder ett helt nytt sätt för att designa antikroppar med definierade glykanstrukter. Teknologiplattformen öppnar flera nya potentiella marknader och applikationsområden för oss, bland annat inom forskning, diagnostik och antibody drug conjugates (ADCs), och vi avser bredda vårt erbjudande ytterligare framöver. 

Vi fortsätter följa vår produktutvecklingsstrategi enligt plan genom ytterligare lanseringar av två nya produkter. Under senaste kvartalet har vi, förutom TransGLYCIT ovan, lanserat antikroppsprodukter utvecklade i vårt dotterbolag som kompletterar vår enzymaffär. Flera projekt är pågående inom antikroppsaffären där vi utnyttjar synergier från vårt förvärv föregående år. Vår förmåga att utveckla nya enzym över tid stärks ytterligare av att vi under avslutningen av kvartalet initierat vårt projekt för screening av nya enzym och där vi erhållit finansiellt stöd från Vinnova. Med ett fortsatt bra momentum i våra produktutvecklingsaktiviteter ser jag fram emot fler produktlanseringar under andra halvåret. 

I vårt annonserade samarbete med Waters har vi startat och genomfört flera projekt tillsammans för att utveckla och marknadsföra nya automatiserade arbetsflöden för proteinanalys för våra kunder. En del av dessa nya metoder har hunnit presenterats på virtuella konferenser tillsammans med Waters och våra gemensamma aktiviteter kommer fortsätta under andra halvåret. Industriella samarbeten kommer fortsatt vara prioriterat för att stärka vårt erbjudande inom förenklad och automatiserad analys. 

Trots att vi fortsätter uppleva fördröjningar och dämpad kundaktivitet till följd av pandemin fortsätter vi leverera tillväxt vilket är mycket tillfredställande. Även om marknadsförutsättningarna sannolikt fortsatt kommer att påverkas av Covid-19 pandemin under andra halvåret ser jag positivt på Genovis utvecklingspotential över tid. 

Avslutningsvis vill jag tacka alla mina medarbetare på Genovis som gör fantastiska insatser med att dagligen hjälpa våra kunder få tillgång till innovativa produkter för att utveckla framtidens läkemedel vilket resulterar i fortsatt tillväxt.

Denna information är sådan som Genovis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-12 08:00 CET.

För ytterligare information kontakta: Fredrik Olsson, verkställande direktör i Genovis AB Tel: +46 (0)70-276 46 56 e-post: fredrik.olsson@genovis.com 

Genovis affärsidé är att genom kunskap och kunddriven innovation utveckla och erbjuda verktyg för utveckling av framtidens läkemedel. Idag säljer Genovis flera enzymprodukter s.k. SmartEnzymes™ över hela världen i innovativa produktformat som bl.a. underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. Koncernen består av Genovis AB och det helägda dotterbolaget Genovis Inc. (USA). Genovis aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market och Erik Penser Bank är Certified Adviser åt Bolaget, certifiedadviser@penser.se, tel: 08-463 83 00.