HALVÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2014

Perioden april – juni

 • Nettoomsättningen ökade med ca 15 procent till 2 530 (2 200) kSEK.
 • Resultatet efter finansnetto uppgick till -4 803 (-3 903) kSEK.
 • Totalresultatet uppgick till -4 803 (-3 852) kSEK.
 • Totalresultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,22 (-0,27) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -5 767 (-3 251) kSEK.
 • Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 16 829 (10 851) kSEK.
 • Bolaget lanserade ett nytt produktformat som ska underlätta kundens validering av FabRICATOR®.

Perioden januari - juni

 • Nettoomsättningen ökade med ca 10 procent till 4 514 (4 106) kSEK.
 • Resultatet efter finansnetto uppgick till -8 642 (-7 860) kSEK.
 • Totalresultatet uppgick till -8 642 (-7 799) kSEK.
 • Totalresultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,41 (-0,60) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under halvåret till -11 980 (-7 680) kSEK.

Kommentar av vd Sarah Fredriksson

Omsättningen under det andra kvartalet ökar med 15 procent i jämförelse med samma period förra året och med 28 procent i jämförelse med det första kvartalet i år. Under det andra kvartalet ökar försäljningen i Nordamerika med 25 procent i jämförelse med andra kvartalet 2013. Det är sammantaget ett positivt besked på att vår kundbas och efterfrågan på våra enzymprodukter fortsätter att växa. För att få full utväxling av våra produkters potential bearbetar vi marknaden att göra ett teknikskifte. Vi vill se att våra kunder börjar använda vår första produkt, FabRICATOR®, inom kvalitetskontroll i kommersiell produktion av antikroppsbaserade läkemedel. Som ett led i denna process lanserade vi under det andra kvartalet ett nytt produktformat som ska underlätta kundens validering av vår produkt.  Vi har också särskilt fokus på den amerikanska marknaden där vi arbetar med att ställa om från distribution till egen direktförsäljning. Den processen håller tidsplanen och beräknas vara klar vid årets slut både i Nordamerika och Europa och har inneburit ökade kostnader med cirka 4 procent för moderbolaget under perioden.

I det helägda dotterbolaget GeccoDots har verksamheten intensifierats inom FoU och marknadsföring av produkter för den prekliniska marknaden samt i de projekt som syftar till en klinisk utveckling på längre sikt. Dotterbolagets utveckling har lett till ökade kostnader vilket belastar koncernens resultat.  Samtliga utvecklingsprojekt följer plan och det är både roligt och inspirerande att vi nyligen kunde presentera fina resultat från Sentinel Node projektets prekliniska studier i form av två vetenskapliga artiklar. 

OM GENOVIS

Genovis affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra innovativa tekniker som underlättar och möjliggör utveckling av nya behandlingsmetoder och diagnostik till kunder inom läkemedelsindustri och medicinteknik. Koncernen består av Genovis AB och dotterbolaget GeccoDots AB. Genovis utvecklar och säljer unika enzym i innovativa produktformat som underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. GeccoDots utnyttjar nanoteknik för att tillverka en ny typ av kontrastmedel som används inom medicinsk avbildning.

Genovis aktie är listad på Nasdaq OMX First North och Thenberg fondkommission är Certified Adviser åt Bolaget, tel 031-745 50 00 

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar