Halvårsrapport januari – juni 2018

Perioden april – juni i sammandrag

 • Nettoomsättningen ökade med ca 48 procent till 8 578 (5 812) tkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA)* uppgick till -596 (-1 624) tkr.
 • Periodens totalresultat förbättrades med 352 till -1 793 (-2 145) tkr.
 • Totalresultatet per aktie före och efter utspädning förbättrades med 0,01 kr till -0,03 (-0,04) kr.
 • Genovis har tecknat distributionsavtal för den sydkoreanska marknaden.
 • Förstärkt marknadsorganisationen i USA och anställt Kevin Cook som Senior Application & Market Area Manager i dotterbolaget Genovis Inc.  
 • Utökat produktportföljen och lanserat GlycOCATCH™ som är den första produkten i bolagets proteinuppreningkategori.
 • Genomfört en riktad nyemission som tillförde bolaget ca 10,1 MSEK före emissons- kostnader.

* Genovis har valt att förtidstillämpa IFRS 16, samt förenklingsregeln avseende korttidslease. Detta kommer därför inte ge någon effekt på 2017 års redovisade siffror. Kostnader för hyra och leasingavtal redovisas till följd av detta under avskrivningar och påverkar fr.o.m. 2018 inte EBITDA i koncernen.

Halvåret i sammandrag

 • Nettoomsättningen ökade med ca 40 procent till 14 825 (10 607) tkr.
 • Bruttoresultatet förbättrades med 4 045 tkr till 14 062 (10 017) tkr.
 • Rörelseresultatet förbättrades med 1 745 tkr till -3 292 (-5 037) tkr.
 • Periodens totalresultat förbättrades med 2 026 tkr till -3 189 (-5 215) tkr.
 • Totalresultatet per aktie före och efter utspädning förbättrades med 0,04 kr till -0,05 (-0,09) kr.

Händelser efter periodens utgång

Genovis utökade sälj- och marknadsorganisationen på huvudkontoret i Lund och anställde Rob Horsefield som Sales & Business Development Manager. Rob har flera års industriell erfarenhet från försäljning inom analytisk kemi, läkemedelsutveckling och proteinkemi. 


Kommentar av Fredrik Olsson, verkställande direktör  

Mycket stark försäljningsutveckling i Q2

Den mycket starka försäljningsutvecklingen i början av året har fortsatt under det andra kvartalet, försäljningen ökade med 48 procent jämfört med föregående år och uppgick till 8,6 (5,8) mkr. Det är det enskilt bästa försäljningskvartalet i Genovis historia. Vi har därmed 15 kvartal med växande försäljning (YoY). För halvåret uppgick försäljningen till cirka 14,8 mkr vilket ger en försäljningstillväxt om ca 40 procent för årets första sex månader. Den starka försäljningen med en fortsatt hög bruttomarginal skapar en god plattform för långsiktigt hållbar tillväxt och lönsamhet.

Vår försäljning har växt på samtliga marknader under kvartalet. Vår strategi är fortsatt att finnas på samtliga marknader och just nu är Asien prioriterat, med målet att under året sluta avtal för Japan, Singapore och Taiwan. Försäljningsökningen är driven av ökad efterfrågan, både på våra mer mogna produkter som funnits på marknaden några år och som ett resultat av att våra nyligen lanserade produkter snabbt blivit accepterade på marknaden. Det är en bekräftelse på att vår strategi och affärsmodell med fokuserad kundnära innovation skapar värde och tillväxtmöjligheter för Genovis. Speciellt är det vår produktportfölj inom glycomics-området som har fått en snabbare försäljningsutveckling. Vi såg att det fanns ett uttalat behov på marknaden för nya analysverktyg inom glycomics-området men responsen har varit både större och snabbare än vi inledningsvis förväntat oss. Vi har under kvartalet utökat vår portfölj med ytterligare en produkt inom glycomics, GlycOCATCH™ som är vår första produkt för proteinupprening. Två betydelsefulla vetenskapliga artiklar från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA och amerikanska Johns Hopkins University School of Medicine har publicerats under sommaren. Båda dessa artiklar visar på nya och olika applikationer för vår glycomics-portfölj, vilket på sikt öppnar helt nya affärsmöjligheter för Genovis.

Genovis befinner sig i en tillväxtfas och mot denna bakgrund genomförde vi en riktad nyemission under kvartalet med målet att förstärka vår sälj- och marknadsorganisation. Förutom den tidigare kommunicerade rekryteringen av Kevin Cook till Genovis amerikanska organisation förstärker nu Rob Horsefield vårt team i Lund. Rob Horsefield bidrar med värdefull industriell erfarenhet och kommer att driva på vår expansion på de asiatiska marknaderna, utveckla vår affär gentemot partners och potentiella distributörer samt stödja vår fortsatta utveckling i Europa.

Med mer än halva 2018 bakom oss indikerar inledningen på det tredje kvartalet en fortsatt tydlig försäljningstillväxt. De investeringar som vi gjort under kvartalet för att förstärka vår marknadsorganisation och säkerställa rätt patentskydd är en förutsättning för att vi ska kunna hålla ett högt tempo i vår utvecklingsportfölj och försäljning framöver.

Jag ser med tillförsikt fram emot att tillsammans med vårt växande team fortsätta utveckla Genovis.


För ytterligare information kontakta: Fredrik Olsson, verkställande direktör i Genovis AB Tel: 046-10 12 33 e-post: fredrik.olsson@genovis.com 

OM GENOVIS

Genovis affärsidé är att genom kunskap och kreativitet utveckla och erbjuda innovativa verktyg för utveckling av framtidens läkemedel.  Idag säljer Genovis flera enzymprodukter s.k. SmartEnzymes över hela världen i innovativa produktformat som bl.a. underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. 

Organisationen består av Genovis AB och det helägda dotterbolaget Genovis Inc i USA. Genovis Inc. hanterar all försäljning av enzymprodukterna på den nordamerikanska marknaden och Genovis AB hanterar försäljning i resten av världen. Genovis aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm och Erik Penser Bank är Certified Adviser åt Bolaget, tel 08-463 83 00.

Denna information är sådan information som Genovis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2018.

Om oss

Genovis utvecklar och säljer unika enzym i innovativa produktformat som underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. Koncernen består av Genovis AB och dotterbolaget Genovis Inc. Genovis aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar