Halvårsrapport januari – juni 2019

April – juni i sammandrag

 • Nettoomsättningen ökade med ca 34 procent till 11 509 (8 578) tkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) förbättrades med 2 986 tkr till 2 390 (-596) tkr.
 • Rörelseresultatet (EBIT) förbättrades med 3 553 tkr till 1 628 (-1 925) tkr.
 • Periodens totalresultat förbättrades med 3 173 tkr till 1 380 (-1 793) tkr.
 • Totalresultatet per aktie före och efter utspädning förbättrades med 0,05 kr till 0,02 (-0,03) kr.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 145 (80) tkr.
 • Genovis har ingått ett samarbetsavtal med Thermo Fisher Scientific för att utveckla nya metoder för automatiserad provhantering och analys av biologiska läkemedel baserat på kromatografiska och mass-spektrometriska analysmetoder (LC-MS). 
 • Genovis har tecknat ett distributionsavtal med FUJIFILM Wako Pure Chemical för marknaderna Japan, Singapore och Taiwan. Avtalet inkluderar distribution av nuvarande och kommande SmartEnzymes. 
 • Genovis lanserade SialEXO® 23 för förbättrad glykananalys. SialEXO 23 är ett specifikt enzym som kan användas för att studera glykanprofiler på biologiska läkemedel.  
 • Genovis har anställt Johny Humaloja som CFO. Humaloja tillträdde sin tjänst i augusti och ansvarar för Genovis ekonomistyrning samt den löpande ekonomiska rapporteringen. 

Halvåret i sammandrag

 • Nettoomsättningen ökade med ca 58 procent till 23 440 (14 825) tkr.
 • Bruttoresultatetförbättrades med 9 247 tkr till 23 309 (14 062) tkr.
 • Rörelseresultatet(EBIT)förbättrades med 6 863 tkr till 3 571 (-3 292) tkr.
 • Halvårets totalresultatförbättrades med 6 160 tkr till 2 971 (-3 189) tkr.
 • Totalresultatet per aktieföre och efter utspädning förbättrades med 0,10 kr till 0,05 (-0,05) kr.

Händelser efter halvårets utgång

Genovis har fått en order på SmartEnzymes som ska användas i tillverkningsprocessen för ett biologiskt läkemedel. Ordern uppgår till ca 13 miljoner kronor. Detta är ett nytt applikationsområde för bolagets produkter. Ordern är ett resultat av ett positivt utfall från den utvärderingsstudie som genomfördes hos ett globalt biopharmabolag under inledningen av 2019. Kunden avser nu implementera Genovis enzym för produktion av en läkemedelskandidat för en klinisk fas 1 studie. 

Kommentar av Fredrik Olsson, verkställande direktör  

Under andra kvartalet fortsatte bolagets starka tillväxt. Försäljningen ökade med 34 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultat fortsatte att utvecklas positivt och förbättrades med ca 3,5 miljoner kronor jämför med andra kvartalet 2018. Över rullande 12 månader har försäljningsvolymen passerat 43 miljoner kronor och rörelseresultatet uppgår under samma period till ca 6 miljoner kronor. 

Vi har haft hög aktivitet i marknadsorganisation, produktion och produktutveckling samtidigt som vi under andra kvartalet lyckats exekvera på flera viktiga milstolpar för Genovis utveckling framöver.

Vårt samarbetsavtal med Thermo Fisher har genererat aktiviteter både i vår marknadsorganisation och i vår produktutveckling under andra kvartalet. Bland annat har vi deltagit i flera marknadsföringsaktiviteter som organiserats av Thermo Fisher där vi fått möjlighet visa upp våra produkter och vi har tillsammans startat produktutvecklingsprojekt med huvudsaklig inriktning mot automatiserad kvalitetsanalys. Detta har bland annat inneburit att vi under sommaren fått instrumentering från Thermo Fisher installerade i Lund för att kunna hålla tempo i projekten och utveckla nya lösningar för effektiv kvalitetsanalys för biopharmamarknaden.

Under perioden inledde vi samarbete med Fujifilm för sälj, marknadsföring och distribution av våra produkter för Japan, Singapore och Taiwan. Material finns nu i deras marknadsorganisation och jag ser med tillförsikt på våra möjligheter att fortsätta växa på de asiatiska marknaderna framöver.

Operativt har kvartalet präglats av fortsatt expansion i verksamhetens alla delar. Ett viktigt steg togs i samband med att vi utökade vår produktionsanläggning med nya moderna lokaler vilka tagits i bruk under andra kvartalet. Vi har investerat i ny modern produktionsutrustning som kommer erbjuda ökad produktivitet och flexibilitet med bibehållen hög produktkvalitet till våra kunder. Vi kommer att investera ytterligare i vår produktionsanläggning under kommande kvartal för att möta den ökade efterfrågan på vår nuvarande produktportfölj samt framtida produktlanseringar. Investeringarna har planenligt påverkat vårt kassaflöde under andra kvartalet. Under inledningen av tredje kvartalet har vi expanderat vår totala lokalyta ytterligare för att möjliggöra fortsatt expansion av vår verksamhet.

I augusti erhöll vi vår största enskilda order hittills. Ordern är kopplad till den tidigare kommunicerade utvärderingen av Genovis enzym inom ett nytt applikationsområde. Vår produkt utvärderades som ett processteg inom tillverkning av ett biologiskt läkemedel och ordern är ett resultat av en framgångsrik utvärderingsstudie som genomförts hos ett globalt biopharmabolag. Till skillnad från vår nuvarande huvudmarknad inom kvalitetsanalys, där våra enzym används för att avgöra om ett läkemedel har önskade eller förväntade egenskaper, kommer vår produkt nu användas som ett steg i själva tillverkningsprocessen för ett biologiskt läkemedel i fas 1. Detta innebär att det ställs allt högre kvalitetskrav på vår produkt men även att produktionskapaciteten behöver höjas eftersom volymbehov och säkerhet är av central betydelse i en bioprocessapplikation. Vi har skaffat oss nödvändig kapacitet för denna inledande order och om affärsområdet inom bioprocess fortsätter att utvecklas i positiv riktning kommer ytterligare investeringar i produktionskapacitet att göras.

Jag är både stolt och glad över mina kollegors arbete med att under många år bygga Genovis varumärke och en hel rad kvalitetsprodukter som nu visar sig ha högt kundvärde även inom produktion av biologiska läkemedel.

Vi har visat kontinuerlig stark årlig försäljningstillväxt på tolvmånadersbasis under snart fem år med bibehållna marginaler och vi har nu visat positivt rörelseresultat fyra kvartal i rad. Jag ser fram mot att tillsammans med mina fantastiska kollegor hjälpa våra kunder i deras strävan att utveckla framtida läkemedel och fortsätta bygga Genovis inför framtiden.


För ytterligare information kontakta: Fredrik Olsson, verkställande direktör i Genovis AB Tel: 046-10 12 33 e-post: fredrik.olsson@genovis.com 

OM GENOVIS

Genovis affärsidé är att genom kunskap och kreativitet utveckla och erbjuda innovativa verktyg för utveckling av framtidens läkemedel. Idag säljer Genovis flera enzymprodukter s.k. SmartEnzymes över hela världen i innovativa produktformat som bl.a. underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. 

Organisationen består av Genovis AB och det helägda dotterbolaget Genovis Inc i USA. Genovis Inc. hanterar all försäljning på den nordamerikanska marknaden och Genovis AB hanterar försäljning i resten av världen. Genovis aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm och Erik Penser Bank är Certified Adviser åt Bolaget, certifiedadvisor@penser.se, tel 08-463 83 00.

Denna information är sådan information som Genovis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2019.

Prenumerera

Dokument & länkar