KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GENOVIS AB

Report this content

Genovis AB håller årsstämma torsdagen den 23 maj 2019 klockan17:00 på Scheelevägen 2 (Medicon Village) i Lund. Vid ankomst sker anmälan i receptionen vid huvudentrén.

16:30 – 16:50 Registrering                     17:00 Årsstämman inleds

Rätt att deltaga. Anmälan

Rätt att deltaga i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 maj 2019 och anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast den 17 maj 2019 helst före klockan kl.15:00. Anmälan görs per post till Genovis AB, Box 790, 220 07 Lund, eller per telefon 046-10 12 30, eller per e-mail: info@genovis.com. Vid anmälan vänligen uppge namn/firma och personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Anmälan bör även innehålla uppgift om det antal biträden (högst två) som aktieägaren eventuellt avser medföra vid stämman.

Den som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig fullmakt till ombudet som är undertecknad och daterad. Sådan fullmakt bör ges in i samband med anmälan. Fullmaktens giltighetstid får anges till högst fem år från utfärdandet. Ett fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats, www.genovis.com. Den som företräder juridisk person ska visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att deltaga i stämman genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är inregistrerad den 17 maj 2019 i aktieboken. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Förslag till dagordning 

1.             Stämmans öppnande.

2.             Val av ordförande vid stämman.

3.             Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.             Godkännande av dagordning.

5.             Val av justeringspersoner.

6.             Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.             Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8.             Verkställande direktörens anförande, varefter aktieägarna bereds tillfälle att ställa eventuella frågor till verkställande direktören, styrelsens ordförande och revisorn.

9.             Beslut om:

a)       fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b)          disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, 

c)          ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

 10.          Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

11.          Beslut om av arvode till styrelseledamöterna.

12.          Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.  

13.          Beslut om arvode till revisorer.

14.          Utseende av ledamöter till valberedningen samt antagande av instruktion för valberedningen.

15.          Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

16.          Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.

17.          Bemyndigande för verkställande direktören att vidta de formella justeringar i besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och verkställande därav.

18.          Stämmans avslutande.

Punkt 2 Förslag till ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår advokat Arne Källén som ordförande vid stämman.

Punkt 10 Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Punkt 11 Beslut om av arvode till styrelseledamöterna 

Valberedningen föreslår att arvode intill slutet av nästa ordinarie årsstämma ska utgå med 100.000 kronor för envar styrelseledamot som inte är anställd i bolaget samt 200.000 kronor till styrelsens ordförande.

Punkt 12 Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande 

Valberedningen föreslår omval av: Mikael Lönn, Kenth Petersson, Mårten Winge, Lena Söderström och Peter Hein.

Valberedningen föreslår nyval av: Lotta Ljungqvist och Håkan Wickholm.

Lena Mårtensson Wernrud har avböjt omval. 

Valberedningen föreslår omval av Mårten Winge till styrelsens ordförande. 

Punkt 13 Beslut om arvode till revisorer 

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna utgår enligt räkning.

Punkt 14 Utseende av ledamöter till valberedningen samt antagande av instruktion för valberedningen. 

Valberedningen föreslår att valberedningen inför årsstämman 2020 ska bestå av representanter för de fyra största aktieägarna per den 30 september 2019. Valberedningen ska utse ordförande inom sig. Det åligger styrelsens ordförande att sammankalla valberedningen. Om någon ägare avböjer att delta i valberedningen ska rätten att utse en representant övergå till närmast största aktieägare som inte är 

representerad i valberedningen. Om det till följd av ägarförändringar bedöms lämpligt äger valberedningen erbjuda ytterligare aktieägare plats i valberedningen, dock så att det sammanlagda antalet ledamöter inte ska överstiga fem. Om ledamot i valberedningen skulle lämna denna innan dess arbete är slutfört ska, om valberedningen bedömer det erforderligt, valberedningen uppmana samma aktieägare eller, om denna inte längre tillhör de större aktieägarna, storleksmässigt nästkommande aktieägare att utse en ersättare. Sådan ändring ska tillkännages på bolagets hemsida.

Valberedningen ska arbeta fram förslag att föreläggas årsstämman 2020 för beslut vad avser ordförande vid stämman, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, arvode till styrelsen och revisorn samt principer för utseende av valberedning. Valberedningens mandatperiod löper till dess ny valberedning utsetts. 

Valberedningen föreslår att ersättning endast ska utgå för direkta kostnader i samband med uppdraget.

Punkt 15 Styrelsens förslag till beslut avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till verkställande direktören. Dessa riktlinjer gäller för anställningsavtal som ingås efter det att riktlinjerna godkänts av årsstämman och för ändringar i befintligt anställningsavtal som görs därefter. Grundprincipen är att verkställande direktörens ersättning och andra anställningsvillkor ska vara konkurrenskraftiga. 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till verkställande direktören.

Principer för fast ersättning

Verkställande direktörens fasta ersättning ska vara konkurrenskraftig och baseras på verksamhetens komplexitet och den verkställande direktörens prestation.

Principer för rörlig ersättning

Den rörliga ersättningen ska vara begränsad och kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Den rörliga ersättningen får högst uppgå till 25 procent av fast lön och ska fastställas per verksamhetsår.

Styrelsen ska varje år överväga om ett aktie- eller aktiekursanknutet incitamentsprogram ska föreslås årsstämman. Det är årsstämman som beslutar om sådana incitamentsprogram.

Villkoren för icke-monetära förmåner, pensioner, uppsägning och avgångsvederlag

Pensioner

Verkställande direktören har rätt till premiebestämd pension.

Uppsägning och avgångsvederlag

För verkställande direktören är uppsägningstiden från företagets sida 6 månader och från individens sida 6 månader. Dessutom kan verkställande direktören erhålla avgångsvederlag motsvarande högst 12 månadslöner inklusive förmåner. 

Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. 

Bolagets åtagande för 2019 kan högst uppgå till högst 3.129.803kronor. 

Punkt 16 Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Nyemission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 1.575.000 kronor genom utgivande av sammanlagt högst 6.300.000 nya aktier. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet. 

Skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska varaatt kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. 

För giltigt beslut under denna punkt krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Handlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse, bolagsordning, fullmaktsformulär samt de övriga förslagen till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor med adress Scheelevägen 2, postadress Box 790, 220 07 Lund och på bolagets hemsida www.genovis.com från och med den 2 maj 2019 och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgick det totala antalet aktier och röster i bolaget till 

63.100.000.

Upplysningar på årsstämman

Aktieägare erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enl. 7 kap 32 och 57 §§ aktiebolagslagen.

Lund i april 2019

Genovis AB (publ) 

Styrelsen

För ytterligare information kontakta: Fredrik Olsson, verkställande direktör i Genovis AB Tel: 046-10 12 33 e-post: fredrik.olsson@genovis.com 

OM GENOVIS

Genovis affärsidé är att genom kunskap och kreativitet utveckla och erbjuda innovativa verktyg för utveckling av framtidens läkemedel. Idag säljer Genovis flera enzymprodukter s.k. SmartEnzymes över hela världen i innovativa produktformat som bl.a. underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. 

Organisationen består av Genovis AB och det helägda dotterbolaget Genovis Inc i USA. Genovis Inc. hanterar all försäljning på den nordamerikanska marknaden och Genovis AB hanterar försäljning i resten av världen. Genovis aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm och Erik Penser Bank är Certified Adviser åt Bolaget, certifiedadvisor@penser.se, tel 08-463 83 00..

Prenumerera

Dokument & länkar