Kommuniké från Årsstämman i Genovis AB (publ) den 5 maj 2015

Vid årsstämman fattades följande beslut:

 • Balans- och resultaträkningen fastställdes efter att stämman beslutat att reservfonden ska minskas med 6 178 264 SEK för att täcka förlusten så att 0 SEK överförs i ny räkning.

 • Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

 • Styrelsen ska fram till nästa års årsstämma bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

 • Omval av de ordinarie ledamöterna Kenth Petersson, Jacob Engellau, Mikael Lönn och Lena Mårtensson Wernrud. Som ny styrelseledamot valdes Sarah Fredriksson. Till styrelsens ordförande valdes Sarah Fredriksson.  Erik Walldén avböjde omval.
 • Styrelsearvode ska utgå med 75 000 kronor till styrelsens ledamöter och 150 000 kronor till styrelsens ordförande.   

 • Arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.                                        

 • En valberedning ska skapas med de fyra största aktieägarna per den 30 september 2015.

 • Riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare fastställdes enligt styrelsens förslag.

 • Stämman beslutade om minskning av aktiekapitalet med 3 276 847,80 kronor för avsättning till fri fond.

 • Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen så att Aktiekapitalet ska utgöra lägst femmiljoner tvåhundrafemtiotusen (5 250 000) kronor och högst tjugoen miljoner (21 000 000) kronor samt att antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget ska vara lägst tjugoen miljoner (21 000 000) och högst åttiofyra miljoner (84 000 000).

 • Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om en företrädesemission varvid tre (3) befintliga aktier berättigar till teckning av två (2) nyemitterade aktier till en teckningskurs en (1) SEK. Genom beslutet ska aktiekapitalet kunna öka med sammanlagt högst 3 640 942 SEK genom utgivandet av högst 14 563 768 aktier.

 • Stämman beslutade om en riktad emission till garanterna i företrädesemissionen på samma villkor som företrädesemissionen. Genom beslutet kan aktiekapitalet öka med sammanlagt högst 113 338,75 SEK genom utgivandet av högst 453 355  aktier. Nyemission ska ske mot kvittning.

Sverige Aktiesparares Riksförbund, som representerar 176 aktier, reserverade sig mot beslutet.

 • Stämman beslutade om ett emissionsbemyndigande med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Genom beslutet kan aktiekapitalet ökas med sammanlagt högst 1 850 000 kronor genom utgivande av sammanlagt högst 7 400 000 nya aktier.

Sverige Aktiesparares Riksförbund, som representerar 176 aktier, reserverade sig mot beslutet.

För ytterligare information kontakta: Fredrik Olsson, verkställande direktör i Genovis AB Tel: 046-10 12 33 e-post: fredrik.olsson@genovis.com 

OM GENOVIS

Genovis affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra innovativa tekniker som underlättar och möjliggör utveckling av nya behandlingsmetoder och diagnostik till kunder inom läkemedelsindustri och medicinteknik. Koncernen består av Genovis AB och dotterbolaget GeccoDots AB. Genovis utvecklar och säljer unika enzym i innovativa produktformat som underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. GeccoDots utnyttjar nanoteknik för att tillverka en ny typ av kontrastmedel som används inom medicinsk avbildning.

Genovis aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North och Consensus är Certified Adviser åt Bolaget, tel 031-745 50 00 

Om oss

Genovis utvecklar och säljer unika enzym i innovativa produktformat som underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. Koncernen består av Genovis AB och dotterbolaget Genovis Inc. Genovis aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar