Kvartalsrapport januari – mars 2019

Första kvartalet i sammandrag

  • Nettoomsättningen ökade med ca 91 procent till 11 931 (6 246) tkr.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2 695 (-16) tkr.
  • Rörelseresultatet förbättrades med 3 310 tkr till 1 942 (-1 368) tkr.
  • Kvartalets totalresultat förbättrades med 2 987 tkr till 1 591 (-1 396) tkr.
  • Totalresultatet per aktie före och efter utspädning förbättrades med 0,05 kr till 0,03 (-0,02) kr.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 2 709 (-2 024) tkr.

Händelser efter kvartalets utgång

Genovis har ingått ett samarbetsavtal med Thermo Fisher Scientific för att utveckla nya metoder för automatiserad provhantering och analys av biologiska läkemedel baserat på kromatografiska och mass-spektrometriska analysmetoder (LC-MS). Samarbetet syftar till att utveckla avancerade arbetsflöden från start till mål för komplexa biologiska läkemedels-molekyler för att möta det ökade behovet av effektiva, snabba och förenklade kvalitetsanalyser.

Kommentar av Fredrik Olsson, verkställande direktör 

2019 inleddes med stark försäljningstillväxt. Under första kvartalet ökade nettoomsättning med ca 91 procent jämfört med motsvarande period 2018. Tillväxten har under kvartalet påverkats positivt av valutaeffekter och korrigerad för denna är organisk tillväxt tydligt stark (73%). Vår försäljning över rullande 12 månader har därmed passerat 40 miljoner kronor. Rörelseresultat har fortsatt förbättrats kraftigt jämfört med samma period föregående år och det är särskilt tillfredställande att vi nu visat positivt rörelseresultat tre kvartal i rad. 

Tillväxten under första kvartalet har genererats brett över produktportföljen och har tillsammans med en större order om ca 2 miljoner kronor under perioden bidragit till den accelererade tillväxten. Applikationsområdet för denna order ligger utanför vår nuvarande huvudmarknad inom kvalitetsanalys av biologiska läkemedel och avser en utvärderingsstudie hos ett globalt biopharmabolag med en av våra existerande enzymprodukter.

Under kvartalet har vi fortsatt arbeta med produktutveckling med extra tyngdpunkt mot automatiserade analysstrategier för biopharmaindustrin. Arbetet har resulterat i ett första samarbetsavtal med Thermo Fisher Scientific som offentliggjordes under inledningen av kvartal två. I Thermo Fisher har vi en partner med betydande marknadsföringskapacitet och hårdvarukompetens. Vi kommer att kunna utveckla nya produkter och arbetsflöden tillsammans med dem för att möta ökade krav på mer effektiv och enkel kvalitetsanalys av biologiska läkemedel. Vi kommer också söka samarbete med utvalda nyckelkunder som har tydliga ambitioner att automatisera sina analytiska arbetsflöden. Vår ambition är att ytterligare förädla och anpassa produkter för automatiserad kvalitetsanalys, både ur existerande produktportfölj och helt nyutvecklade enzymlösningar, i nära samarbete med världsledande biopharmakunder.

Perioden har också kännetecknats av ett intensivt arbete i vår strävan att addera ytterligare partners för försäljning på prioriterade geografiska marknader i Asien. Jag kan konstatera att arbetet varit framgångsrikt och att vi sannolikt kommer kunna hantera försäljning på ytterligare marknader i närtid.

Under perioden har vi fortsatt att satsa och investera i vår produktionskapacitet. Under våren kommer vi intensifiera dessa satsningar ytterligare i samband med att en modern produktionsanläggning i nyrenoverade lokaler kommer att tas i bruk. De närmsta kvartalen kommer vi fortsätta investera i vår produktionsanläggning för att möta en förväntad ökad efterfrågan på vår nuvarande produktportfölj och även förstärkt kapacitet inför framtida lanseringar. Dessa investeringar lägger grunden för att på sikt kunna skala och bredda verksamheten i harmoni med marknadens behov och utgöra en framtida bas för en agil produktion på Genovis. 

Sammanfattningsvis har 2019 startat mycket bra i verksamhetens alla delar och jag ser fortsatt positivt på förutsättningarna att kontinuerligt växa och förbättra vår affär framöver. Det är speciellt tillfredställande att vi nu för första gången är rörelsepositiva över en tolvmånadersperiod. Med de insatser som vi nu gör genom att återinvestera överskott i verksamheten ser jag fram emot att tillsammans med mina kollegor fortsätta Genovis tillväxtresa med fokus på att bygga värden för kunder, medarbetare och ägare. 


För ytterligare information kontakta: Fredrik Olsson, verkställande direktör i Genovis AB Tel: 046-10 12 33 e-post: fredrik.olsson@genovis.com 

OM GENOVIS

Genovis affärsidé är att genom kunskap och kreativitet utveckla och erbjuda innovativa verktyg för utveckling av framtidens läkemedel. Idag säljer Genovis flera enzymprodukter s.k. SmartEnzymes över hela världen i innovativa produktformat som bl.a. underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. 

Organisationen består av Genovis AB och det helägda dotterbolaget Genovis Inc i USA. Genovis Inc. hanterar all försäljning på den nordamerikanska marknaden och Genovis AB hanterar försäljning i resten av världen. Genovis aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm och Erik Penser Bank är Certified Adviser åt Bolaget, certifiedadvisor@penser.se, tel 08-463 83 00.

Denna information är sådan information som Genovis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2019.

Om oss

Genovis utvecklar och säljer unika enzym i innovativa produktformat som underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. Koncernen består av Genovis AB och dotterbolaget Genovis Inc. Genovis aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar