Kvartalsrapport januari - mars 2022

Report this content
  • Nettoomsättningen uppgick till 32 574 (15 723) tkr med en tillväxt på 107%. Ca 10 mkr avser intäkter från licensavtal 2021 med Selecta Biosciences. Justerat för valutaeffekter är tillväxten 91 procent.
  • Bruttoresultatet ökade med 96 procent och uppgick till 29 419 (15 017) tkr.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 11 717 (1 958) tkr.
  • Rörelseresultatet ökade med 9 554 tkr och uppgick till 10 105 (551) tkr.
  • Periodens totalresultat förbättrades med 11 476 tkr och uppgick till 13 083 (1 607) tkr.
  • Totalresultatet per aktie uppgick till 0,20 (0,02) kr.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1 622 (3 512) tkr.
  • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 78 119 (45 929) tkr.

Kommentar av Fredrik Olsson, verkställande direktör

Vi inledde året starkt och vår försäljning uppgick till cirka 33 miljoner kronor, vilket är en ökning med 107 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Tillväxten är drivet av intäkter från avtalet inom genterapi och stark tillväxt inom enzymaffären där försäljningen ökade med 37 procent. Enzymaffären växte i samtliga geografiska huvudmarknader. Det är framför allt glädjande att kunna konstatera att de geografier där vi nu förstärkt med lokala produktspecialister fått en bra start med stark tillväxt. I antikroppsaffären ser vi återigen tillväxt jämfört med föregående år och antikroppsprodukterna som utvecklats för synergier med enzymaffären har fortsatt en stark försäljningsutveckling.

Det är speciellt tillfredställande att konstatera att våra teknologier inom antikroppsmärkningar fortsätter visa stark tillväxt och nu utgör en allt större del av våra totala intäktsströmmar, vilket stärker oss i våra ambitioner inom enzymdrivna arbetsflöden för märkning av antikroppar

Under det inledande kvartalet har vi kunnat exekverat på flera av våra strategiska mål vilket påverkat kostnaderna jämfört med första kvartalet 2021. Detta är helt i linje med vår plan och relaterat till den expansion vi för närvarande genomför i vår kommersiella organisation med lokal representation i Shanghai och Storbritannien. I början av andra kvartalet har vi genomfört rekrytering även för representation i Tyskland och Schweiz. Det är också glädjande att vi under inledningen av året kunnat investera och genomföra flera fysiska konferenser och mässor jämfört med föregående år. Förutom ovanstående har den total kostnadsmassa också påverkats av högre råvarupriser och kostnader relaterade till licensaffären med Selecta Biosciences.    

Händelseutvecklingen i omvärlden, med fortsatt påverkan i logistik till följd av Covid-19, tillsammans med krigsutbrottet i Ukraina, har haft begränsad påverkan på vår affär hittills. Vi ser vissa kostnadsökningar i råvaror och förnödenheter men effekterna framöver är i dagsläget svårbedömda. Logistikkedjan är fortsatt pressad med leveransfördröjningar och högre priser. Många av våra leverantörer har fortsatt förmåga att leverera och vår exponering mot Ryssland bedöms mycket begränsad. Det gäller även för bedömningen av våra marknader och intäktsströmmar där vi i nuläget bedömer att påverkan är begränsad. Vi arbetar vi aktivt för att säkerställa att våra produkter inte säljs eller distribueras på den ryska marknaden. Våra tankar och sympatier går i första hand till det ukrainska folket och alla som nu drabbas av det oförsvarliga angreppet på demokratiska och humanitära värderingar.  

Även om påverkan av omvärldsfaktorer i nuläget är svårbedömda på kort sikt behåller jag min positiva grundsyn för Genovis framtida tillväxtmöjligheter och resurserna det ger oss i att fortsätta investera för ytterligare expansion.

Jag är glad att få välkomna flera nya lagkamrater till Genovis under årets inledning och vill samtidigt rikta ett stort tack till hela teamet för insatserna och en bra start på 2022.

Publicerade rapporter kan hämtas på Genovis webbplats: https://investor.genovis.com/sv/finansiella-rapporter/#delarsrapporter

Denna information är sådan som Genovis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-27 08:00 CET.

För ytterligare information kontakta: Fredrik Olsson, verkställande direktör i Genovis AB Tel: +46 (0)70-276 46 56 e-post: fredrik.olsson@genovis.com

Genovis affärsidé är att genom kunskap och kunddriven innovation utveckla och erbjuda verktyg för utveckling av framtidens läkemedel. Idag säljer Genovis flera enzymprodukter s.k. SmartEnzymes™ över hela världen i innovativa produktformat som bl.a. underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. Koncernen består av Genovis AB och det helägda dotterbolaget Genovis Inc. (USA). Genovis aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market och Erik Penser Bank är Certified Adviser åt Bolaget, certifiedadviser@penser.se, tel: 08-463 83 00.

Prenumerera

Dokument & länkar