Elevate avyttrar sin biomedicin

Elevate avyttrar sin biomedicin Elevate AB (fd Gesta Holding) säljer sin biomedicinska verksamhet till Ny Industri Venture Capital AB (under namnändring till Cellfabriken AB). Försäljningen innefattar all biomedicinsk verksamhet inom Elevate inklusive pågående forskningsprojekt, bland annat utvecklingsprojektet Bio-5. Köparen erlägger merparten av köpeskillingen genom att utfärda konvertibla skuldebrev till säljaren. Resterande köpeskilling erläggs dels i form av kontanter, dels genom att köparen övertar skulder och överlåter aktier och optioner till säljaren som också erhåller del kommande nyemissioner i Cellfabriken. Elevates värdering av de tillgångar i aktier och fordringar som företaget erhåller motsvarar en köpeskilling om drygt 60 Mkr. - Vi är nöjda med att kunna sälja biomedicintillgångarna i Elevate för ett bra pris till bolagets förre VD. Jag tror att denna affär gynnar aktieägarna i såväl Elevate som Cellfabriken, säger Peter Cederqvist, VD i Elevate AB. I och med beslutet vid ordinarie bolagsstämma att ändra verksamhetsinriktning och avyttra de biomedicinska verksamheterna blir nu Elevate AB ett renodlat venture capitalföretag för entreprenörer inom Internet och trådlös kommunikation. Stockholm den 30 maj 2000 Elevate AB Eventuella förfrågningar besvaras av Elevates VD, Peter Cederqvist, på telefon 0704-269001 och av Cellfabrikens VD, Staffan Wogenius, på tel 08- 7900040. Elevate AB är ett venture capital- bolag för nystartade företag och entreprenörer inom Internet och trådlös kommunikation. Bolagets affärsidé är att förkorta "time to market" och skapa snabb och uthållig tillväxt för portföljbolagen. Visionen är att bli ett av Europas ledande venture capital- bolag och förstahandsvalet för entreprenörer och nystartade företag inom Internet och trådlös kommunikation. Affärsmodellen är unik och bygger på att verksamheten bedrivs inom två samverkande och kompletterande affärsområden - Elevate Lab och Elevate Solutions. Elevate Lab omfattar drivhusverksamhet för hel- eller delägda nystartade företag och entreprenörer i tidig fas. Elevate Solutions består av majoritetsägda bolag som redan har vinstgivande rörelseverksamhet inom berörda områden. Elevates intäkter skapas på två sätt - dels genom värdeökning av portföljinvesteringarna i drivhusbolagen inom Elevate Lab, vilka realiseras vid exitering, dels genom vinster från de rörelsedrivande bolagen inom Elevate Solution. När pågående renovering och ombyggnad av bolagets fastighet på söder i Stockholm har slutförts, kommer drivhusverksamheten och Elevates huvudkontor och att förläggas dit. I fastigheten kommer också boende för entreprenörer och samarbetspartner att kunna erbjudas i ett hundratal lägenheter. Ytterligare information kan erhållas på Elevate AB:s hemsida: www.elevategroup.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/30/20000530BIT01010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/30/20000530BIT01010/bit0002.pdf

Dokument & länkar