Idag inleds teckningstiden i Net Trading Group NTG ABs företrädesemission

Report this content

Net Trading Group NTG AB (publ) (”NTG” eller ”Bolaget”) meddelar idag, den 30 november 2020, att teckningstiden inleds för företrädesemission för att finansiera av dotterbolaget Lightcircle AS för tillverkning och marknadsföringen av KOKONG - världens första appfria, autonoma smarta kontakt, liksom Kokong EV, marknadens första dedikerade smarta kontakt för laddning av en elbil i ett vanligt eluttag. Teckningstiden löper till och med den 14 december 2020. Fulltecknad företrädesemission tillför NTG cirka 11,4 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har på förhand erhållit icke säkerställda garantiåtaganden om ca 8 MSEK, motsvarande cirka 70 procent av emissionsbeloppet. Beslut om företrädesemission är fattat med stöd av det bemyndigande som styrelsen beviljades på extra bolagsstämma den 6 november 2020. Bolaget har upptagit ett ”brygglån” om 6 MSEK för att finansiera den förestående expansionen fram till att emissionskapitalet är på plats. Bolaget har en rätt till en övertilldelning av Units på upp till 5 MSEK som en del i garantiersättningen och även riktad till allmänheten för det fall stort intresse finns för nyemissionen. NTG befinner sig för tillfället på NGM Nordic SMEs observationslista och kommer genomgå en omnoteringsprocess under 2021. Memorandum, teaser och anmälningssedel finns tillgängligt på bolagets (www.ntginvestor.se), Göteborg Corporate Finance AB (www.gcf), Aqurat Fondkommission AB (www.aqurat.se) respektive hemsidor.

Investerarträff
Stora aktiedagen Stockholm 2020 tisdag den 1 december, kl:20:30 – 21:00.
www.aktiespararna.se/aktiviteter/stora-aktiedagen-stockholm-2020-digitalt-evenemang

Bakgrund och motiv för emissionen
NTG beslutade i januari 2020 att avbryta verksamheten i MaxGodis.se på grund av de nya reglerna där den norska regeringen beslutat att ta bort momsfrihet för inköp från utlandet. Den 6 november 2020 beslutade stämman i NTG om nyemission av högst 41 837 600 aktier för förvärv av 269 920 aktier i Lightcircle AS. Teckning av aktier skedde av aktieägare i Lightcircle AS och betalning skedde genom apportegendom i form av aktier i norska bolaget Lightcircle AS. Apportegendomens totala värde har beräknats till 16 903 472 kronor, vilken även utgör det bokförda värdet. I samband med det omvända förvärvet genomför även NTG en företrädesemission för att stärka kassan och ta vara på de möjligheter som uppstår i och med den nya verksamheten.

Lightcircle bildades 2017 i Kongsberg, Norge. Bolaget utvecklar och säljer produktserien KOKONG®, smarta kontakter för hemelektronik och elfordon. Bolagets produkter säljs idag i Norden och Bolaget planerar inom snar framtid att expandera till andra delar av Europa samt USA.

Investeringar kommer göras i marknadsföring för att öka kunskapen om Bolagets produkter i samband med de förväntade ökande försäljningsvolymerna genom detaljhandelskedjor och samarbetsavtalet med Aurora Group. NTG kommer även investera i säljorganisation med Key Accounts inriktade mot större bolag (försäkringsbolag, fastighetsbolag mm.) samt förbereda organisationen för lanseringen i USA. NTG kommer även att använda delar av emissionslikveden för produktutveckling. Produktutvecklingsbudgeten täcker främst amerikanska produkter, certifiering och inköp av gjutverktyg samt komplettering av ytterligare banbrytande funktioner i Kokong-serien, som kommer att lanseras under första halvåret 2021.

Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningstid: 30 november – 14 december 2020.
 • Teckningskurs: 0,40 SEK per Unit, motsvarande 0,40 SEK per aktie. Teckningsoptioner erhålls vederlagsfritt.
 • Avstämningsdag: 26 november 2020. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 24 november 2020 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 25 november 2020
 • Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 26 november 2020 är registrerade som aktieägare i NTG äger företrädesrätt att teckna Units i den förestående nyemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit. Notera att även allmänheten ges möjlighet att teckna Units i nyemissionen.
 • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 28 508 175 Units. Vid fulltecknad nyemission tillförs bolaget cirka 11,4 MSEK före emissionskostnader.
 • Antal aktier före nyemission: 57 016 350 stycken.
 • Förändring av antal aktier och aktiekapitalets utveckling: Företrädesmissionen medför, vid fullteckning, att Bolagets aktiekapital i första steget ökar från 2 938 969,61 SEK med 1 469 484,80 SEK till 4 408 454,41 SEK, samt att antalet aktier i första steget ökar från 57 016 350 med högst 28 508 175 aktier till sammanlagt högst 85 524 525 aktier. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner, inklusive eventuell övertilldelning om 12 500 000 Units, ökar aktiekapitalet med ytterligare 2 113 810,86 SEK till totalt 6 522 265,27 SEK och antalet aktier ökar med 41 008 175 aktier till totalt 126 532 700 aktier.
 • Handel med uniträtter: Handel med uniträtter kommer ske på NGM Nordic SME under perioden 30 november 2020 – 10 december 2020.
 • Handel med BTU: Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) kommer ske på NGM Nordic SME från och med den 30 november 2020 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Registreringen beräknas ske i slutet av slutet av december 2020.
 • Garantiåtaganden: NTG har erhållit garantiåtaganden om cirka 8 MSEK, motsvarande cirka 70 procent av den totala emissionsvolymen.
 • Marknadsplats: NTGs aktie är noterad på NGM Nordic SME (Under observation)
 • ISIN-kod för aktien: SE0009690811

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag

Teckningskurs: Innehavare skall äga rätt att, för en (1) innehavd teckningsoption teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs uppgående till motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för samtliga affärer i Bolagets aktie under perioden 1 december 2021 till 15 december 2021 på NGM Nordic SME. Teckningskursen skall dock lägst uppgå till kvotvärdet (0,052 SEK) och högst 0,600 SEK.

Teckningstid: Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 16 december 2021 till och med 30 december 2021 genom samtidig kontant betalning senast klockan 15:00 den 30 december 2021.

Sista dag för handel: Sista dag för handel med teckningsoptioner beräknas till den 28 december 2021.

Finansiell rådgivare
Göteborg Corporate Finance AB

Emissionsinstitut
Aqurat Fondkommission AB

För ytterligare information om bolaget, vänligen kontakta:
Morten Revill, VD,
Telefon: +47 41637272,
E-post: morten@lightcircle.io

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 30 november 2020 kl 8.45.

Taggar: