DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2012

Sammandrag

Fokus på likviditetsförbättrande åtgärder har förbättrat det operativa kassaflödet och minskat nettolåneskulden.

Geveko redovisar, beroende på säsongs­varia­tioner, regelmässigt ett underskott under årets första halvår.

Kvarvarande verksamheter - Första halvåret

 • Nettoomsättningen uppgick till 409,3 (419,8) mkr.  
 • Rörelseresultatet uppgick till -31,4 (-23,4) mkr. Skillnaden jämfört med föregående år förklaras bland annat av engångsposter på -3,5 mkr, ökade försäljningsom­kostnader på 4,0 mkr och försämrat resultat i intressebolag om 2,8 mkr.      
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -46,0 (-18,5) mkr.
 • Resultatet per aktie uppgick till -2:73 (-1:10) kr.

Kvarvarande verksamheter - Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 343,0 (345,7) mkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till 45,3 (46,2) mkr. Exklusive engångsposterna skulle rörelseresultatet varit 2,6 mkr bättre än samma period föregående år.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 14,3 (-35,1) mkr.

Koncernen totalt inklusive verksamheter under avveckling - Första halvåret

 • Nettoomsättningen uppgick till 441,0 (484,8) mkr.  
 • Rörelseresultatet uppgick till -46,3 (-49,6) mkr.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -61,6 (-46,2) mkr.
 • Resultatet per aktie uppgick till -3:65 (-2:74) kr.

Koncernen totalt inklusive verksamheter under avveckling - Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 355,0 (392,8) mkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till 43,3 (35,6) mkr.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 11,6 (23,7) mkr.

Viktiga händelser under andra kvartalet

 • Stefan Tilk lämnade befattningen som Koncernchef den 27 april och Göran Eklund, CFO tillträdde som Koncernchef. Göran Eklund innehar fortsätt­ningsvis även tjänsten som CFO. Stefan Tilk fortsätter arbeta i bolaget, då han invaldes som ledamot i styrelsen vid årsstämman i april.
 • Som ett led i att frigöra kapital har Geveko sålt 20% av aktierna i det delägda ungerska dotterbolaget. Gevekos ägarandel uppgår den 30 juni till 44%. Redovisningsmässigt uppstod en förlust om 9,7 mkr.
 • Det schweiziska dotterbolaget Plastiroutes ägarandel om 20% i det schweiziska bolaget Plastiline SA har avyttrats för en köpeskilling om 1 miljon CHF. Resultateffekten av transaktionen blev en vinst om 6,2 mkr.
 • Geveko har avyttrat industri- och kontorsfastigheter i Göteborg. Denna transaktion gav inte upphov till någon resultateffekt.

VD Göran Eklunds kommentar

Arbetet med att koncentrera Geveko till kärnverksamheten fortsätter, senast genom försäljning av del av bolagets innehav i ungerska Magyar Plastiroute och försäljning av fastigheterna i Göteborg där färgtillverkning tidigare bedrevs. Vidare har avtal tecknats om försäljning av bolagen i Tjeckien och Slovakien och i övrigt fortgår arbetet enligt tidigare lagda planer.

Kärnverksamheten uppvisar för 2012 god orderingång både avseende materialförsäljning och entreprenad vilket borgar för tillfredsställande volymer. Samtidigt arbetas det vidare på effektiviseringar och kostnadsbesparingar för att ytterligare förbättra lönsamheten i bolaget.

Likviditetssituationen är betydligt förbättrad och det säsongsmässiga nettoutflödet av likvida medel har vänts till nettoinflöde, vilket gör att vi nu säkrat likviditeten för denna säsong. Förbättringen kommer från det program vi startade under fjärde kvartalet 2011 och som slutfördes under det gångna kvartalet. Vi nöjer oss dock inte med det uppnådda resultatet utan fortsätter oförtrutet vårt arbete med att minska kapitalbindningen.

Den nordiska entreprenadverksamheten har genomfört upphandlingar under våren med positivt resultat. Erhållna entreprenadkontrakt varierar från ett- till flerårskontrakt. I Sverige har väder­situationen tyvärr försenat utförande av inplanerade vägmarkeringskontrakt vilka kommer att utföras så snart vädret tillåter. Övrig entreprenadverksamhet i Norden har haft tillfredsställande volymutveckling under första halvåret vilket motverkat förseningen i Sverige så att omsättningen under första halvåret ligger i nivå med samma period förra året. Tack vare kostnadseffektiviseringar kan konstateras att rörelseresultatet vid samma jämförelse är drygt 5 mkr bättre.

Materialförsäljningen har ökat med nästan 10% första halvåret jämfört med samma period föregående år tack vare de stora termoplastkontrakt som tecknats i Norden. När det gäller våra prefabricerade produkter är omsättningen lägre än i fjol då vi hade stora kontrakt för Deutsche Bahn och Stade de France. Även försäljningen till vårt rumänska dotterbolag – som är under avveckling – är lägre än förra året. Sammantaget är orderingången på materialsidan tillfreds­ställande.

I det turkiska intressebolaget har verksamheten utvecklats mycket dåligt. Diskussioner pågår med den turkiska majoritetsägaren om framtida verksamhet.

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att kvarvarande verksamheter levererar enligt plan. Den beslutade avvecklingen av vissa övriga verksamheter fortgår och det arbetas med likviditets- och lönsamhetsförbättrande åtgärder, vilket gör att jag kan se framtiden an med viss tillförsikt.

Göteborg den 16 juli 2012
Göran Eklund
VD och Koncernchef

Kontaktinformation                            

Göran Eklund, Koncernchef
Tel.: 031-3374153, 0727-325054
goran.eklund@geveko.se

Informationen i denna delårsrapport är sådan som AB Geveko ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juli 2012 kl. 12.00.

Om oss

Kort om Geveko Geveko är Europas ledande vägmarkeringsföretag med starka varumärken och positioner på flertalet marknader. Verksamheten är inriktad på produk¬tion och försäljning av vägmarkeringsprodukter samt entreprenadtjänster. Samverkan över nationsgränser mellan olika enheter i koncernen möjliggör ökad konkurrenskraft, operativ effektivitet och lönsamhet. Geveko erbjuder miljövänliga och innovativa produkter av hög kvalite med målsättningen att skapa en säkrare trafikmiljö och därmed följa Gevekos mission och affärsidé att aktivt delta i trafiksäkerhetsarbetet i Europa. För mer information besök oss på www.geveko.com.

Dokument & länkar