DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2012

 • Vägmarkeringsverksamheten inleds först under andra kvartalet. Säsongsberoendet leder därför till att underskott redovisas under årets första kvartal. Första kvartalet ger därför ingen vägledning om utfallet för helåret.

Kvarvarande verksamhet
Första kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 66,3 (74,1) mkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till -76,7 (-69,6) mkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -60,3 (-53,6) mkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -3:57 (-3:18) kr.

Koncernen totalt inklusive verksamheter under avveckling
Första kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 86,0 (92,0) mkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till -89,7 (-85,2) mkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -73,3 (-69,9) mkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -4:34 (-4:14) kr.

Viktiga händelser under första kvartalet

 • Resultatet av genomförda entreprenadupphandlingar i de nordiska länderna samt i intressebolaget i Turkiet visar på en förbättrad volymutveckling under 2012. Affärsområde Material redovisar en mycket god orderingång jämfört med förra året.  
 • Gevekos kreditavtal med bankerna har tidigare kopplats till uppfyllande av de finan­siella nyckeltalen nettoskuldkvot, räntetäckningsgrad och soliditet. Under 2012 har vi avtalat med bankerna att inte bedöma Geveko utifrån dessa nyckeltal. Hittills i år har finansieringen skett genom att nya krediter beviljats av bankerna samt genom det program för att frigöra kapital som startade hösten 2011. Geveko bedömer härmed att säsongsfinansieringen för 2012 är säkerställd.
 • Försäljning av entreprenadrörelsen i Storbritannien genomfördes den 2 februari 2012.
  Köpare är Eurovia Group Ltd som ingår i Eurovia SA. Verksamheterna avyttrades för en köpeskilling om 15 mkr och med en realisationsvinst om 7 mkr. Resultat­effekten togs 2011 från försäljningen inom ramen för omvärdering av verksamheter under avveckling.
 • Statsfinansiella problem och därmed avstannad vägbyggnation och väg­underhåll har påverkat vägmarkeringsverksamheten i Polen mycket negativt. Geveko har kontinuerligt vidtagit flertalet strukturella åtgärder för att anpassa kostnads­basen i det polska dotterbolaget efter förvärvet 2007. Förlusterna under 2009-2011 uppgick till drygt 100 mkr. Styrelsen beslutade i mars 2012 att inte tillskjuta ytterligare medel, varför Cleanosol Polska lämnat in ansökan om rekonstruk­tion.


VD Stefan Tilks kommentar

Upphandlingar av entreprenadkontrakt som äger rum under inledningen av året och som varierar från ett- till flerårskontrakt har i allt väsentligt avslutats under april månad i samtliga nordiska länder. Samtidigt har försäljningsinsatser mot nya kundsegment intensifierats. Med de fakta vi har idag om genomförda upphand­lingar och orderingång och genom att också fortsatt utnyttja samord­ningsfördelar inom entreprenad­rörelsen ser vi framför oss ett förbättrat resultat för Affärsområde Entreprenad jämfört med 2011. I Ungern kommer volymerna att vara lägre, men med vidtagna åtgärder förväntas inte marginalen att försämras. I det turkiska intressebolaget är utvecklingen mycket god, där vi med hittills genom­förda upphand­lingar räknar med att överträffa förra årets volymer och resultat.

Geveko Material är branschledande i Europa inom området prefabricerade special­produkter, en produkt­grupp som har mycket god tillväxt. Med starka positioner i Europa och genom att öka närvaron på marknader utanför Europa ser vi god tillväxt inom flertalet produktgrupper. Med utökade satsningar på produktutveckling har Geveko Material konkurrensmässiga fördelar såväl med befintlig produktportfölj som inom området för framtida trafiksäkerhetsprodukter.

Vårt arbete vad avser att bredda produktportföljen samt att erbjuda hög servicenivå och kundnära samarbete har strategiskt visat sig vara till stor fördel för Affärsområde Geveko Material som de senaste åren erhållit ett flertal prestigefyllda uppdrag. Orderingången under första kvartalet uppvisar avsevärt högre volymer under 2012.

Avveckling av entreprenadverksamheterna i Centraleuropa genomförs successivt. Som tidigare meddelats har verksamheten i Storbritanninen avyttrats och det polska dotterbolaget har ansökt om rekonstruktion. De enheter som återstår att avveckla är bolagen i Rumänien, Tjeckien och Slovakien, där förhandlingar är i slutskedet. Avyttring av dessa bolag förväntas vara genom­förda under andra kvartalet.

Resultatförsämringen jämfört med första kvartalet föregående år är främst hänförlig till ökade omkostnader för marknadssatsningar. Dessutom tillgjordes resultatet samma period föregående år med engångsposter från bland annat försäkringsersättningar.

Med positiva resultat av entreprenadupphandlingar och mycket god orderingång för Geveko Material samt fortsatt avveckling av förlustbringande entreprenadversamheter bör vi se en förbättring av den finansiella situationen under 2012.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som AB Geveko ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2012 12.30.
 

Kontaktinformation        
Stefan Tilk, Koncernchef                        Göran Eklund, Ekonomichef    
Tel.: 031-172945, 0702-499419           Tel.: 031-172945, 0727-325054
stefan.tilk@geveko.se                            goran.eklund@geveko.se

Taggar:

Om oss

Kort om Geveko Geveko är Europas ledande vägmarkeringsföretag med starka varumärken och positioner på flertalet marknader. Verksamheten är inriktad på produk¬tion och försäljning av vägmarkeringsprodukter samt entreprenadtjänster. Samverkan över nationsgränser mellan olika enheter i koncernen möjliggör ökad konkurrenskraft, operativ effektivitet och lönsamhet. Geveko erbjuder miljövänliga och innovativa produkter av hög kvalite med målsättningen att skapa en säkrare trafikmiljö och därmed följa Gevekos mission och affärsidé att aktivt delta i trafiksäkerhetsarbetet i Europa. För mer information besök oss på www.geveko.com.

Dokument & länkar