Finansieringsavtal

Geveko-koncernen behöver för sin verk­samhet 2013 dels bibehålla och förlänga befintliga krediter, dels erhålla utökade säsongs­mässiga krediter för att kunna finansiera rörelse­kapitaluppbyggnad inför entreprenad­säsongen 2013.

I bokslutskommunikén publicerad den 26 februari 2013 meddelade Geveko att en första kredit om 25 mkr garanterats för det säsongsbetingade kreditbehovet. En ökning av säsongskrediten med 25 mkr har därefter beviljats. Garanterat kreditbelopp uppgår därmed till 50 mkr.

Göteborg den 11 mars 2013
AB GEVEKO (publ)
Göran Eklund
VD och KoncernchefFör ytterligare information vänligen kontakta
Göran Eklund, Koncernchef
Telefon: 031-172945, 0727 325054

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AB Geveko ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 mars 2013 kl. 11.45

AB GEVEKO (publ) Organisationsnr.: 556024-6844
Box 2137, 403 13 Göteborg, Telefon 031-172945, info@geveko.se www.geveko.se

Taggar:

Dokument & länkar