Försäljning av andelar i intressebolaget Magyar Plastiroute i Ungern

För att stärka AB Gevekos likviditet har bolaget ingått ett avtal om försäljning av det 44-procentiga innehavet i Magyar Plastiroute Kft. Köpeskillingen är 2,6 miljoner euro och likvid kommer att erhållas under innevarande vecka. 

Avyttringen innebär en redovisningsmässig förlust om cirka 20 miljoner SEK.

Göteborg den 8 juli 2015
AB GEVEKO (publ)

   

För ytterligare information vänligen kontakta
Göran Eklund, VD och Koncernchef
Telefon 031-17 29 45, 0727-32 50 54

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AB Geveko ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 juli 2015 kl 10.45.

Taggar:

Dokument & länkar