Geveko säsongsfinansiering 2014

Geveko har som tidigare meddelats i bokslutskommunikén daterad den 24 februari 2014 och i pressmeddelande den 3 april upplyst om att koncernen behöver behålla och förlänga befintliga krediter samt erhålla utökade säsongsmässiga krediter för att kunna finansiera rörelsekapitaluppbyggnad inför entreprenadsäsongen 2014.

Geveko bedriver en verksamhet med stor säsongsvariation där det kortfristiga säsongsbetingade kreditbehovet för 2014 bedöms uppgå till cirka 90-95 mkr vilket är något högre än föregående år. Av förvaltningsberättelsen i årsredovisningen publicerad den 3 april framgår att 77 mkr av det säsongsbetingade kreditbehovet, som beräknas uppgå till totalt 90-95 mkr, var säkrat.

Geveko har per den 17 april säkrat också det resterande behovet genom lån från en av bolagets banker.

Som ett led i diskussionen med bolagets kreditgivare gör Bolaget en vidare översyn av alternativ för att stärka bolagets finansiella ställning. Detta kan innebära en förstärkning av kapitalbasen genom till exempel en eventuell nyemission parallellt med utvecklande av strategiska partnerskap och samarbeten. Detta arbete drivs med kraft och bolaget räknar med att kunna presentera resultatet av detta före utgången av kvartal 2.

Göteborg den 22 april 2014
AB GEVEKO (publ)

  
För ytterligare information vänligen kontakta
Göran Eklund, VD och Koncernchef
Telefon 031-17 29 45, 0727-32 50 54

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AB Geveko ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 april 2014 kl. 10.40.

Taggar:

Om oss

Kort om Geveko Geveko är Europas ledande vägmarkeringsföretag med starka varumärken och positioner på flertalet marknader. Verksamheten är inriktad på produk¬tion och försäljning av vägmarkeringsprodukter samt entreprenadtjänster. Samverkan över nationsgränser mellan olika enheter i koncernen möjliggör ökad konkurrenskraft, operativ effektivitet och lönsamhet. Geveko erbjuder miljövänliga och innovativa produkter av hög kvalite med målsättningen att skapa en säkrare trafikmiljö och därmed följa Gevekos mission och affärsidé att aktivt delta i trafiksäkerhetsarbetet i Europa. För mer information besök oss på www.geveko.com.

Dokument & länkar