PRESSMEDDELANDE KOMMUNIKÉ EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Extra Bolagsstämma har hållits i AB Geveko den 27 juli 2015 på Advokatfirman Vinge KB, Nordstadstorget 6 i Göteborg under ledning av styrelsens ordförande Finn Johnsson. Närvarande vid stämman var 16 aktieägare som representerade 26,1% av det totala antalet aktier och 67,7% av röstetalet.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens beslut av den 20 juni 2015 om en riktad nyemission av aktier till Solix Group AB.

AB GEVEKO (publ)
Styrelsen

       

För ytterligare information:
Göran Eklund, VD och Koncernchef

Telefon: 031-3374153
Mobil: 0727 32 50 54

Denna information är sådan som AB Geveko (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/ eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juli 2015 kl. 11.00.

Taggar:

Dokument & länkar