Analysguiden: GHP gasar och bromsar

Den svaga resultattrenden mattades men GHP visade en mindre förlust under 3 kv. 2017. Effektiviseringsåtgärder, satsningar på försäkringsmarknaden och internationell expansion ger hopp om en återhämtning på litet sikt. 

HP Specialty Care är en jämförelsevis liten spelare på den svenska vårdmark­naden i skuggan av Capio och Aleris. Genom höga behandlings­volymer inom utvalda specialist­områden tillhandahåller bolaget effektiv vård av hög kvalitet. Strategin har resulterat i förbättrad lön­samhet de senaste åren. Under 2017 har dock bolaget haft mot­vind i form av ofördelaktig intäkts- och kostnads­utveckling i syn­nerhet under andra kvartalet, som förstärktes av negativa kalender­effekter.

Bolaget har under tredje kvartalet börjat införa kostnadsbesparing­ar för huvudkontoret och utvalda kliniker. Under sommaren såldes förlust­enheter i Danmark och Finland. En satsning på ett fördjupat samarbete med för­säkringsbolag kan också ge stöd. Tillsammans med goda utsikter för den internationella verksamheten talar det för en successiv åter­hämtning framöver.

Aktörerna på den svenska vård­marknaden lever med pris­press och stigande lönekostnader. GHP vill balansera detta genom en hög andel intäkter från sjukvårds­försäkringar och expan­sion i Mellanöstern. Den svenska politiska debatt­en om att begränsa vinster för privata aktörer i välfärds­sektorer, liksom att beskatta sjukvårds­försäkringar, skapar osäkerhet men vi bedömer att risken för GHP begränsas av det ökande behovet av effektiv vård.

Resultatet för 3 kv. var sämre än våra förväntningar men säsongs­variationer gör rapporten svår­tolkad. Samtidigt som besparingar genomförs är rekryteringstakten högre än vi räknat med vilket ger potential om och när GHP hittar rätt i balansen. På kort sikt är visibiliteten begränsad, men blickar vi längre fram finns bra expansions­möjligheter såväl organiskt som via förvärv. Vi sänker riktkursen marginellt till 10,2 kronor (10,3).

Läs hela analysen på Analysguiden.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här.

Om oss

GHP är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom utvalda diagnosområden, genom en för sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare blir partners och delägare. Varje klinik specialiserar sig på en enskild patientgrupp, vilket leder till en högre effektivitet och kvalitet. Detta är fundamentet för klinikernas och GHP:s verksamhet – ”Kvalitet genom specialisering”. GHP-aktien handlas på Small Cap-listan vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”GHP”.

Prenumerera