Delårsrapport januari-mars 2012: Återhämtning trots oförändrade marknadsvillkor

FÖRSTA KVARTALET 2012

  • Försäljningsintäkterna ökade med 8 procent till 192,4 MSEK (178,9)
  • Rörelseresultatet uppgick till 5,0 MSEK (10,4)
  • Resultat före skatt uppgick till 2,8 MSEK (9,8)
  • Resultat efter skatt uppgick till -1,0 MSEK (6,0)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,05 SEK (0,04)
  • Organisk tillväxt om -2 procent (17)
  • Tillträde av den danska rygg- och ortopedikliniken, Gildhøj
  • Invigning av Gastro Center Göteborg
  • Marianne Dicander Alexandersson har utsetts till ny VD för Global Health Partner och tillträder sin nya tjänst i augusti 2012

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

  • Beslut har fattats om nedläggning av överviktskirurgin inom Bariatric Center København

VD-KOMMENTAR
Den negativa resultatutvecklingen från de senaste två kvartalen 2011 bröts som förväntat i ett positivt utfall för det första kvartalet 2012. Samtliga kliniker, med undantag för de nordiska bariatricsklinikerna, presterar lika bra eller bättre än för motsvarande period 2011.

De negativa effekterna av det så kallade Riksavtalet i Sverige kvarstår, både för våra kliniker och för allt fler patienter. Eftersom våra kliniker har ökade kostnader avseende patienter från andra landsting, tvingas vi i ökad utsträckning tacka nej till remisser från landsting som kräver lägsta upphandlade pris, dvs den prisnivå som gäller för hemlandstinget.

Positivt är att försäkringsbolagen, som verkligen uppskattar vår höga kliniska expertis och medicinska kvalitet, fortsätter att öka sina beställningar från våra svenska och danska kliniker.

Den generella prispressen på specialistvårdstjänster, liksom det faktum att Stockholm Läns Landsting har valt att skjuta på införandet av fritt vårdval för obesitaskirurgin på obestämd framtid, kommer att tvinga oss till ytterligare anpassningar i vår verksamhet i Stockholm. Det fria vårdvalet, som har hög politisk prioritet, har också åsidosatts på ett graverande sätt av Västra Götalandsregionen. Remitterande läkare och patienter kan inte längre välja mellan av regionen godkända, upphandlade kliniker, utan tvingas välja den billigaste oavsett geografiskt avstånd, specialistkompetens eller väntetider. Detta är ett allvarligt avsteg som missgynnar både patienter och skattebetalare och står klart i strid med regeringens centrala direktiv när det gäller patienträttigheter.

De åtgärder i form av kapacitetsanpassningar och effektiviseringar som vidtogs under andra halvåret 2011 ger förväntad effekt och får fullt genomslag under det andra kvartalet i år. De positiva resultateffekterna är helt avhängiga av interna åtgärder. Marknadsfaktorerna, framför allt i Sverige och Danmark, har inte förbättrats under perioden.

Vår fasta linje när det gäller kvalitet avspeglar sig också i en ökande efterfrågan från försäkringsbolagen. Till skillnad från offentliga upphandlare så blir försäkringskunderna alltmer observanta på kvalitetsfaktorerna, vilket i högsta grad gynnar Global Health Partner.

Göteborg den 27 april
Global Health Partner AB (publ)

Per Båtelson
VD

För frågor hänvisas till:
Per Båtelson, VD, telefon: 0705-95 57 00
Tobias Linebäck, CFO och Head of Investor Relations, telefon: 0708-55 37 19

Global Health Partner är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom utvalda behandlingsområden, genom en för sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare blir partners och delägare. Flera kliniker med hög patientvolym inom samma behandlingsområde leder till en högre effektivitet och kvalitet, vilket är fundamentet för klinikernas och Global Health Partners verksamhet – ”Kvalitet genom Specialisering”. Global Health Partner-aktien handlas på Small Cap-listan vid NASDAQ OMX Stockholm under kortnamnet ”GHP”.

Global Health Partner AB (publ) | www.globalhealthpartner.com
Orgnr. 556757-1103 | Östra Hamngatan 26-28 | 411 09 Göteborg | Sweden
Tel 031-712 53 00 | Fax 031-313 13 21

Informationen är sådan som Global Health Partner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2012 klockan 08.00.

Taggar:

Om oss

GHP är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom utvalda diagnosområden, genom en för sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare blir partners och delägare. Varje klinik specialiserar sig på en enskild patientgrupp, vilket leder till en högre effektivitet och kvalitet. Detta är fundamentet för klinikernas och GHP:s verksamhet – ”Kvalitet genom specialisering”. GHP-aktien handlas på Small Cap-listan vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”GHP”.

Prenumerera

Dokument & länkar