Kommuniké från GHP:s årsstämma 2019

Report this content

Vid årsstämman i GHP Specialty Care AB (publ) den 24 april 2019 beslutades bl.a. följande:

• Utdelning lämnas med 0,30 kronor per aktie för verksamhetsåret 2018.

• Beslutades om ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören för verksamhetsåret 2018.

• Omval av styrelseledamöterna Carsten Browall, Bo Wahlström, Mikael Olsson, Johan Wachtmeister och Elisabeth Hansson samt nyval av Dag Andersson, i enlighet med valberedningens förslag. Carsten Browall valdes till styrelsens ordförande. Arvodet fastställdes till 400 000 kronor till
styrelsens ordförande och 200 000 kronor till vardera övriga fem ledamöter, totalt 1 400 000 kronor. Beloppen inkluderar kommittéarbete.

• Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst totalt 6 500 000 aktier. Nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får utnyttjas endast för finansiering av
förvärv av företag eller del av företag. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar cirka nio procent av aktiekapitalet och rösterna.

• Föreslagna riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagets ledande befattningshavare antogs.

• Föreslagna principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2020 antogs.

• Överlåtelse av aktier i vissa dotterbolag till nyckelpersoner i respektive dotterbolag godkändes enligt styrelsens förslag. Dotterbolagen som omfattas är GHP Ortho Center Stockholm AB och GHP Urologcentrum AB.

• Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma besluta om förvärv av högst så många egna aktier att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger 9,0 procent av samtliga aktier i bolaget.

Göteborg 24 april 2019
GHP Specialty Care AB (publ)
Styrelsen

För frågor hänvisas till:
Philip Delborn, Finansdirektör, Tel: 0702-12 52 64

GHP är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom utvalda diagnosområden, genom en för sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare och medicinsk personal blir partners och delägare. Varje klinik specialiserar sig på en enskild patientgrupp, vilket leder till en högre effektivitet och kvalitet. Detta är fundamentet för klinikernas och GHP:s verksamhet – ”Kvalitet genom specialisering”. GHP-aktien handlas på Small Cap-listan vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”GHP”.

GHP Specialty Care AB (publ) |  Orgnr. 556757-1103
Södra Hamngatan 45 | 411 06 Göteborg | Sweden
Tel 031-712 53 00
| Fax 031-313 13 21 | www.ghp.se

Taggar: