Delårsrapport Glasis Holding AB (publ) 1 juli 1999 # 30 september 2000

Report this content

Delårsrapport Glasis Holding AB (publ) 1 juli 1999 - 30 september 2000 Konkurs i dotterbolaget Glasis AB Förlusten 27,2 mkr Negativt eget kapital 68 öre/aktie Utvecklingen under årets tredje kvartal och inledningen av det fjärde, vilka motsvarar det förlängda räkenskapsårets femte och sjätte kvartal, har varit dramatisk. Förberedelser för en rekonstruktion av verksamheten har vidtagits. Åtgärderna har innefattat byte av delar av styrelsen samt byte av bolagets ledning, ett borttagande av A- och B-aktier och införande av ett enda aktieslag samt kraftiga personalreduktioner. Verksamheten i koncernen har kännetecknats av allmänt vikande orderingång, även om en viss förbättring kunnat skönjas under hösten. Verksamheten var under det senaste kvartalet fortfarande förlustbringande även om förlusttakten minskats väsentligt. Den nya ledningens arbete har inriktats på att finna en industriell partner, som var villig att gå in som delägare i moderbolaget och som samtidigt skulle kunna förstärka bolagets kompetens inom produktion och marknadsföring. Då detta arbete hittills inte givit resultat och orderingången inte på rimlig sikt är tillfredsställande, har styrelsen den 23 oktober beslutat att begära det helägda dotterbolaget Glasis AB, där verksamheten i huvudsak bedrivs, i konkurs. I samband med konkursen har dotterbolaget avkonsoliderats, varför någon koncernredovisning inte har upprättats. Några jämförelsetal med föregående år har ej heller upprättats. Moderbolaget uppvisar ett resultat under perioden på -27,2 mkr. Resultatet har belastats med nedskrivningar av fordringar på och aktier i dotterbolag med 26 mkr. Det egna kapitalet är negativt och uppgår till -3,5 mkr. Då mer än halva kapitalet är förbrukat har styrelsen beslutat upprätta kontrollbalansräkning. Styrelsens försök att rekonstruera verksamheten pågår fortfarande. Då resultatet av dessa ansträngningar fortfarande är osäkra, kan en framtida konkurs i moderbolaget inte uteslutas. Resultaträkning 1 juli 1999 - 30 september 2000 (tkr) Rörelsens intäkter 300 Rörelsens kostnader - 1.282 Rörelseresultat -982 Nedskrivningar - 26.04 0 Resultat före avskrivningar - 27.05 6 Avskrivningar -122 Periodens resultat - 27.17 8 Balansräkning per 30 september 2000 (tkr) Tillgångar Anläggningstillgångar 886 Omsättningstillgångar 64 Summa tillgångar 950 Eget kapital Aktiekapital (5,2 milj aktier) 1.040 Bundet eget kapital 22.45 6 Fritt eget kapital 155 Periodens förlust - 27.17 8 Summa eget kapital - 3.527 Konvertibelt lån 4.200 Kortfristiga skulder 277 Summa skulder och eget kapital 950 Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Timrå den 24 oktober 2000 Glasis Holding AB (publ) Robert Rehbinder Verkställande direktör För mer information, kontakta Robert Rehbinder, tel. 0708-249840 Glasis Holding AB (publ), org.nr. 556469-0732 Svetsarvägen 3, 861 36 Timrå Tel. 060-671230, fax 060-536871 glasis@glasis.se www.glasis.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT01650/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT01650/bit0002.pdf

Dokument & länkar