Nytt ljus på landsbygdens utveckling

NYTT LJUS På LANDSBYGDENS UTVECKLING Länens landsbygdsarbete ska granskas och analyseras av Glesbygdsverket. Regeringen har nu inför årsskiftet gett samtliga län i uppdrag att redovisa för Glesbygdsverket hur landsbygdsfrågor behandlas i det regionala utvecklingsarbete som länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan eller kommunala samverkansorgan ansvarar för. - Ett mycket viktigt uppdrag till län och regioner som ger landsbygdsfrågorna ett helt annat och starkare fokus än tidigare. Detta är en viktig signal om betydelsen av en positiv landsbygdsutveckling i landet och vi vill gärna se regeringens initiativ som ett första steg mot en helt ny svensk landsbygdspolitik, kommenterar Glesbygdsverkets generaldirektör Pia Enochsson. -Riksdagen beslutade 2001 att den gamla regionalpolitiken skulle bytas ut mot en regional utvecklingspolitik med ökat lokalt och regionalt ansvar. Lokala arbetsmarknadsregioner med både tätorter och landsbygd blev byggstenar i utvecklingsarbetet och den så kallade landsbygdsdimensionen tonades tyvärr samtidigt ner. Nu vill emellertid regeringen stärka greppet över vad som händer med landsbygden i det regionala utvecklingsarbetet och det är utmärkt och har varit efterlängtat, säger Pia Enochsson. Länens redovisningar skall innehålla en precisering av vilka program som behandlar landsbygdens förutsättningar för hållbar tillväxt, hur landsbygdsperspektivet har beaktats och dess bedömda utfall. Hur arbetet med att samordna olika programs betydelse för landsbygdsområden bedrivs skall också klargöras liksom frågan hur samordningen ytterligare kan förstärkas. Dessutom vill regeringen ha länens syn på hur landsbygdsfrågor bör behandlas i regionalt utvecklingsarbete Glesbygdsverket har fått uppdraget att sammanställa och analysera inkomna redovisningar från länen. Betydelsen för kvinnors och mäns villkor när det gäller arbete, företagande och service skall genomgående belysas. Län och regioner skall också redovisa eventuella behov av metod- och kunskapsstöd i arbetet med landsbygdsfrågorna. Glesbygdsverket skall lämna en delrapport till Regeringskansliet i september 2004. Uppdraget skall efter samråd med Jordbruksverket slutredovisas i februari 2005. För ytterligare upplysningar: Generaldirektör Pia Enochsson 070-556 67 01 Med vänlig hälsning Mats Elg Informationschef Glesbygdsverket 070-607 67 37 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/19/20031218BIT01000/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/19/20031218BIT01000/wkr0002.pdf

Dokument & länkar