Global Gaming 555 AB - Halvårsrapport januari-juni 2019

Report this content

Kvartal 2, april - juni 2019

 • Intäkterna uppgick till 132,2 (227,8) mkr.
 • Rörelseresultatet blev -11,1 (41,0) mkr.
 • Rörelseresultat före engångsnedskrivning 0,5 (41,0) mkr.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -11,8 (28,9) mkr, motsvarande -0,29 (0,71) kr per aktie.
 • Operationellt kassaflöde uppgick till -16,8 (39,4) mkr.
 • Spelinspektionen tog beslut om att dra tillbaka dotterbolaget SafeEnt Ltd svenska licenser för onlinespel och vadhållning, ett beslut som har överklagats till Förvaltningsrätten i vilken det nu prövas.
 • Yrkandet om inhibtion av Spelinspektionens beslut har ej bifallits i Förvaltningsrätten.
 • Koncernens revisor KPMG AB, med huvudansvarig Jonas Nihlberg avgick i förtid under juni månad.
 • VD och Koncernchef, Joacim Möller, fick lämna sina uppdrag den 29:e april.

Halvår, januari - juni 2019

 • Intäkterna uppgick till 294,3 (426,4) mkr.
 • Rörelseresultatet blev -54,5 (70,3) mkr.
 • Rörelseresultat före engångsnedskrivning -42,9 (70,3) mkr.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -53,3 (54,7) mkr, motsvarande -1,30 (1,36) kr per aktie.
 • Operationellt kassaflöde uppgick till -58 (94,3) mkr.

Händelser efter periodens slut

 • Överklagande av Förvaltningsrättens beslut att inte ge inhibition av Spelinspektionens beslut har ej bifallits i Kammarrätten och Högsta Förvaltningsdomstolen har ej beviljat prövningstillstånd.
 • Avtal om partnerskap har tecknades med den finska koncernen Finnplay Oy, som utvecklar och levererar teknik och plattformar för online gaming.
 • Nanocasino.com lanserades på den svenska marknaden i samarbete med Viral Interactive Ltd, ett bolag inom Finnplay-koncernen, som innehar svensk spellicens.
 • Tobias Fagerlund utsedd till VD och Koncernchef.
 • Vid extra bolagsstämma den 14 augusti nyvaldes revisionsbyrån BDO Mälardalen AB till koncernens nya revisorer med Carl-Johan Kjellman som huvudansvarig revisor.
 • Omstrukturingsprogram avseende personal har beslutats om och genomförts.


VD ord
Det är ingen underdrift att säga att de senaste tre månaderna har varit de mest turbulenta och svåraste i Global Gamings historia. Vi lämnade vår förra rapport med en övertygelse om att de förändringar som vi vidtagit på VD-posten, i organisationen i övrigt och genom ett omfattande och snabbt lanserat åtgärdspaket borgade för en återkomst till positiva siffror och tillväxt. När vi gick in i juni månad var det med en mycket konkret och positiv förväntan om att vi skulle nå svarta siffror redan under det andra kvartalet och således lyckas med den turnaround vi föresatt oss att genomföra.

Allt förändrades på morgonen den 17 juni då Spelinspektionen meddelade att de med omedelbar verkan drog in den spellicens på vilken koncernens svenska verksamhet vilade. Spelinspektionen motiverade sitt beslut med att man upptäckt allvarliga brister i verksamheten gällande spelansvar och åtgärder mot penningtvätt. Den som följt den omfattande rapporteringen i media kring beslutet vet att vi inte delar Spelinspektionens uppfattning och att vi därför har överklagat detsamma.

Vi, liksom många av våra branschkollegor, har haft brister under den första tiden efter det att den svenska licensen började gälla. Ett oklart regelverk, avsaknad av detaljerade instruktioner från spelmyndigheten kombinerat med en ovilja till dialog från myndighetens sida för att avhjälpa upplevda brister har helt i onödan gett upphov till olika tolkningar av spellagen av marknadens aktörer. Vi är dock av den absoluta uppfattningen att våra brister var åtgärdade och att vi bedrivit vår verksamhet helt i enlighet med de krav som den nya lagstiftningen ställer på spelbolag i Sverige, och att Spelinspektionens beslut därmed saknar lagstöd och är oproportionerligt.  

Vi har utan framgång försökt att få bedriva vår verksamhet under den tid det tar för domstolarna att pröva själva sakfrågan och processen ligger nu i första instans. Jag har ingen förväntan på att den kommer att vara slutligt avgjord inom en någorlunda överskådlig framtid utan fruktar en långdragen process – en process som vi naturligtvis kommer att fullfölja och som vi är övertygade om att vi i slutändan kommer att vara framgångsrika i. Det kommer säkert tillfällen då jag får anledning att återkomma till sommarens händelseförlopp och till min syn på rimligheten i Spelinspektionens myndighetsutövning. Jag är inte naivare än att jag förstår myndighetens och lagstiftarens behov av att statuera exempel och att visa sig handlingskraftig. Jag kan bara djupt beklaga att de gör det på ett vad vi tycker mycket felaktigt och rättsvidrigt sätt och jag är övertygad om att vi kommer att kunna visa varför det är det i den domstolsprocess som nu föreligger.

Oavsett vad man tycker om riktigheten i beslutet så kan man konstatera att det får enorma konsekvenser för en bolagsgrupp som vår. Att vårt maltesiska dotterbolag inte kan bedriva sin svenska verksamhet medför mycket stor skada på alla plan. I ett slag förlorades merparten av gruppens intäkter och reaktionerna från leverantörer och samarbetspartners kom av förklarliga skäl som ett brev på posten – till exempel så lämnade bolagets revisor KPMG utan närmare förklaring eller varsel – och behovet av att vi omedelbart agerar är uppenbart. Och det har vi gjort.

Förutom att säkra, uppdatera och informera externa relationer och spelmyndigheter i andra jurisdiktioner där vi är verksamma så har vi vidtagit flera mycket omfattande och viktiga åtgärder och förändringar i gruppens verksamhet. Vi har bland annat:

•          Betydligt utökat det redan kommunicerade organisationsförändringarna: Vi har den senaste månaden genomfört betydande personella nedskärningar. Under andra kvartalet sysselsatte gruppen cirka 190 personer innefattande ett 40-tal konsulter och cirka 150 anställda. Under fjärde kvartalet när uppsägningstider och avtal i övrigt har löpt ut kommer den siffran att vara mellan 90 och 100 personer. Vi minskar således antalet personer sysselsatta inom gruppen med cirka än 50 % vilket förväntas få motsvarande effekt på kostnadssidan. Den svenska teknikorganisationen kommer att avvecklas helt under resterande del av året och vår organisation på Malta har redan krympt avsevärt.

•          Ingått avtal med Finnplay: Genom avtalet med Finnplay-gruppen får vi tillgång till deras fulla palett av produkter. Vi kommer att flytta vår egenlicensierade verksamhet till deras plattform och på så vis komma i åtnjutande av en av marknadens bästa och mest välutvecklade spelplattformar med en mycket seriös ambition och utvecklingsplan. Vår möjlighet att agera snabbare och på flera marknader ökar och vi kan koncentrera oss mer på det vi historiskt varit bäst på; att nå ut till kunder och att driva trafik. Samarbetet ger oss den flexibilitet vi nu kommer att behöva inte bara för att ha kontroll över de fasta kostnaderna utan också för att förbättra våra marginaler. Utan att i detalj gå in på de kommersiella förutsättningarna för detta så vill jag understryka att det utöver de tekniska och operationellt främjande effekterna som samarbetet ger även finns en god ekonomisk aspekt i det. Att vi väljer att jobba med Finnplay och inte med någon annan som visat intresse för det grundar sig på att det vid en helhetsbedömning har bedömts vara det i särklass bästa alternativet för ett långsiktigt och framgångsrikt samarbete.

•          Lanserat Nanocasino.com tillsammans med Viral Interactive: Finnplays dotterbolag Viral Interactive är licenshavaren och följaktligen fullt ansvarigt för driften av NanoCasino.com. Ett av Global Gamings dotterbolag är marknadsföringspartner och bistår som sådan med resurser och expertis kring marknadsföring, kundupplevelse och varumärkeshantering. Det här säkrar många av de marknadsföringsåtaganden som gruppen ingick redan i början av året och ger oss en unik möjlighet att fortsätta följa den svenska marknaden på nära håll utan att själva bedriva någon verksamhet. Vi och en uppsjö av juridiska experter är av den självklara uppfattningen att Viral Interactives verksamhet vilar på mycket solid och säker juridisk grund och att villkoren för den licens att bedriva kasinoverksamhet online som Spelinspektionen beviljat dem väl uppfylls.

•          Vi bedriver internt ett omfattande strategiarbete för framtidens Global Gaming. Nya varumärken och produkter och andra marknader än Sverige kommer att vara en viktig del av vår framtid. Även om vi kommer att göra allt vi kan för att åter vara verksamma i Sverige även med vårt varumärke Ninjacasino så behöver vi bredda ansatsen betydligt och vi behöver göra det i relativ närtid.

Vårens och sommarens händelser påverkar vår verksamhet på alla vis och vi står inför en utmaning vi aldrig stått inför tidigare. Global Gaming har haft en fantastisk utveckling de senaste åren men där vi befinner oss nu är det bara att konstatera att vi också har begått misstag under den tid vi växte från ingenting till ett av Sveriges mest välkända varumärken. Kortsiktigt har det handlat om att begränsa skador, ta kontroll över kostnader, att hitta lösningar för att fortsätta framåt och att skapa förutsättningar för att komma tillbaka till lönsamhet.

Givet det prekära läget så är det min uppfattning att vi har agerat snabbt och resolut. Genom att omgående göra stora anpassningar i organisationen och genom att snabbt välja en ny teknikväg har vi snabbt skapar förutsättningar för att möta och verka i vår nya verklighet. Trots ansträngande åtgärder och stora organisationsförändringar speglas stämningen internt av en kampvilja och revanschlust som i sig skapar förutsättningar vi inte ska underskatta. Framtiden kommer att ställa mycket stora krav på oss som organisation och på mig som ytterst ansvarig. Vi måste leva med konsekvenserna av tidigare misstag men också lära oss och bli starkare av dem. Jag kan lova att vi kommer att göra vårt yttersta för att göra det och för att ta oss tillbaka till lönsamhet och tillväxt – och jag tror att vi kommer att lyckas!

Tobias Fagerlund,VD  

För ytterligare information vänligen kontakta:

Tobias Fagerlund, VD och Koncernchef
+46 704 15 05 85
E-post: tobias.fagerlund@globalgaming.com

Niklas Jönsson, CFO
Tel: +46 (0) 8 551 154 31
E-post: niklas.jonsson@globalgaming.com

Om Global Gaming

Global Gaming är en utmanare i iGaming-industrin som levererar innovativa och säkra speltjänster och driver ett antal framgångsrika kasino-varumärken. Dess flaggskepp, Ninja Casino, bygger på PayNPLay tekniken som gör det möjligt för spelarna att njuta av en säker och sömlös online-kasinoupplevelse tack vare förenklingen av registreringsprocessen. Global Gaming är noterat på First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB, med kontaktuppgifter +46 (0)8 121 576 90, Certifiedadviser@redeye.se.

Denna information är sådan information som Global Gaming 555 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 Augusti 2019 kl. 08:00 CET.


Dokument & länkar