• news.cision.com/
  • Global Gaming 555 AB/
  • Komplettering: Global Gaming drar tillbaka förslag om vinstutdelning samt lämnar preliminära siffror avseende Q1 2019 (English version follows)

Komplettering: Global Gaming drar tillbaka förslag om vinstutdelning samt lämnar preliminära siffror avseende Q1 2019 (English version follows)

Report this content

Detta pressmeddelande inkluderar samma information som publicerades igår med tillägg angående information kring resultatet för första kvartalet samt jämförelsesiffror.

Global Gaming drar tillbaka förslag om vinstutdelning (English version follows)

Styrelsen för Global Gaming har beslutat att dra tillbaka det i bokslutskommunikén intagna förslaget till vinstutdelning om 3 kr per aktie och föreslår istället att hela det fria kapitalet balanseras i ny räkning.

Sedan omregleringen av den svenska spelmarknaden infördes den 1 januari 2019 har den del av marknaden där Global Gaming är verksamt fundamentalt förändrats. Ur många perspektiv fungerar den nya lagstiftningen väldigt bra och framgångsrikt med att uppnå sina främsta syften. Det stärkta konsumentskyddet med spelpaus.se och begränsningsregler för insättningar har tillsammans med statens lansering av ”nya” välkända konkurrenter inom casinosegmentet fått stora effekter på alla operatörers spelintäkter från detta segment. Marknaden har utvecklat sig på ett sätt och i en hastighet som möjligen varit svår att förutse och påverkar alla aktörer på den svenska marknaden. För Global Gaming med en majoritet av sina intäkter från Sverige blir effekten extra tydlig.

För första kvartalet redovisar koncernen en preliminär omsättning på ca 163 MSEK vilket är en minskning från 198,6 MSEK för Q1 2018 samt från 236,4 MSEK för Q4 2018. Denna förändring av intäkterna beror på den nya lagstiftningen samt de tekniska problemen i januari månad som beskrevs i bokslutskommunikén. Avseende kostnader jämfört med redovisade kvartal föregående år har det tillkommit spelskatt på alla intäkter oavsett intäkter från Sverige, Finland och Estland, marknadsföringskostnaderna har minskat jämfört med Q4 2018 i enlighet med åtgärdsprogrammet i bokslutskommunikén dock ej till en önskad nivå då vi har åtagande vilka vi ej kunde komma ur under första kvartalet. Denna kostnadsbild har inneburit att vi redovisar ett preliminärt rörelseresultat på -45 MSEK, jämfört med 18,0 MSEK för Q4 2018 samt 29,3 MSEK för Q1 2018.

Som kommunicerat i bokslutskommunikén har bolaget satt igång ett åtgärdsprogram för att bättre matcha kostnadsmassan mot de förändrade intäktsnivåer som hittills upplevts på den svenska marknaden. Detta arbete fortsätter och intensifieras under innevarande kvartal. Effekten av detta har börjat skönjas men kommer på allvar att synas först under andra halvan av året.

Styrelsen för Global Gaming är övertygad om att bolaget har en stark och bra produkt som kommer att fortsatt verka med styrka och vara långsiktigt framgångsrik på den svenska spelmarknaden. Grundat i den beskrivna utvecklingen och i tidigare erfarenheter från utvecklingen på andra nyreglerade marknader än Sverige så har styrelsen beslutat att dra tillbaka det tidigare utdelningsförslaget. Styrelsen ser att en stark kassa kommer innebära stora möjligheter att vara aktiv i det fortsatta arbetet med att bygga bolagets långsiktiga affär, både i Sverige samt i andra länder, och att likvida medel möjliggör för verksamheten att snabbare ställa om till de nya förutsättningarna. Den tidigare kommunicerade utdelningspolicyn ligger oförändrat fast för kommande år.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Joacim Möller, CEO

E-post: joacim.moller@globalgaming.com
Tel: +46 (0) 8 551 154 32

Peter Eidensjö, Styrelsens Ordförande
E-post: peter.eidensjo@globalgaming.com

Redeye AB, Certified Advisor

E-post: Certifiedadviser@redeye.se

Tel: +46 (0) 8 121 576 90

Denna information är sådan information som Global Gaming 555 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 April 2019 kl. 16:15 CET.

 ---
Addendum: Global Gaming withdraws the proposal of dividend and presents preliminary figures concerning Q1 2019

This release includes the same information as published yesterday with the addition of comparative figures for the first quarter 2018..

Global Gaming withdraws the proposal of dividend

The Board of Directors for Global Gaming has decided to withdraw the proposal for dividend amounting to 3 kr per share, which was published in the Year-end report, and instead proposes that the full unrestricted equity should be carried forward.

Since the re-regulation of the Swedish gaming market on January 1st, 2019 the part of the market where Global Gaming operates fundamentally has changed. From many viewpoints, the new legislation works very well and successfully in achieving its main objectives. The strengthened consumer protection with spelpaus.se and deposit limitations has together with the government’s launch of “new” competitors within the casino segment had a big effect on all operators’ revenues from this segment. The market has developed in a way and at a speed that may have been difficult to predict, and it affects all operators in the Swedish market. For Global Gaming with a majority of its revenues from Sweden, the effect becomes extra clear.

For the first quarter the group shows a preliminary revenue of approximately 163 MSEK which is a decrease from 198,6 MSEK for Q1 2018 and from 236,4 MSEK for Q4 2018. The change in revenue is primarily due to the new legislation and the technical issues in the month of January, as described in the Year-end report. When comparing expenses from the previous year, expenses attributable to gaming taxation have become applicable to all revenue regardless if the revenue is derived in Sweden, Finland or Estonia. Marketing expenses decreased compared to Q4 2018 according to the action program announced in the Year-end report, though not to the desired level due to pre-existing commitments for expenses that could not be avoided in the first quarter. These expenses have resulted in a preliminary operating profit of -45 MSEK, compared to 18 MSEK for Q4 2018 and 29,3 MSEK for Q1 2018.

As communicated in the Year-end report the company has initiated an action program to better match the expenses to the different revenue level which now is experienced on the Swedish gaming market. This work continues and intensifies during the coming quarter. The effect has started to show but the majority will be seen during the second part of the year.

The Board of Directors of Global Gaming is convinced that the company has a strong and good product that will continue to work with strength and be long-term successful in the Swedish gaming market. Based on the described development and in previous experiences from the development in other newly regulated markets than Sweden, the Board has decided to withdraw the previous proposal of dividend. The Board’s assessment is that strong liquidity will mean great opportunities to be active in the continued work on building the company's long-term business, both in Sweden and in other countries, and that liquid funds enable the business to quickly change to the new conditions. The previously announced dividend policy remains unchanged for the coming years.

For additional information please contact:

Joacim Möller, CEO

Email: joacim.moller@globalgaming.com

Tel: +46 (0) 8 551 154 32

Peter Eidensjö, Chairman of the Board
E-post: peter.eidensjo@globalgaming.com

Redeye AB, Certified Advisor

E-post: Certifiedadviser@redeye.se

Tel: +46 (0) 8 121 576 90

The information in this press release is such that Global Gaming 555 is required to disclose under the EU Directive of Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication through the agency of the contact persons set out above on 15 April 2019 at 16:15 CET.