Uttalande från styrelsen i Glocalnet avseende Telenors bud

Telenor ASA har, genom sitt helägda svenska dotterbolag TBS Infrastructure AB (”Telenor”), den 8 februari 2006 lämnat ett offentligt erbjudande – enligt regler om budplikt – till aktieägarna i Glocalnet AB (”Glocalnet”) liksom till innehavarna av teckningsoptioner utgivna av Glocalnet. •För varje aktie i Glocalnet erbjuds 4,00 kronor kontant •För varje teckningsoption 2003:I utgiven av Glocalnet erbjuds 1,06 kronor kontant Två ledamöter i styrelsen, Kjell-Erik Tenold och Ronny B. Naevdal, vilka är anställda inom Telenor-koncernen, har på grund av jäv inte deltagit i handläggningen av frågor rörande erbjudandet, inklusive utformningen av detta uttalande. Med anledning av det offentliga erbjudandet har de oberoende ledamöterna av styrelsen i Glocalnet (nedan benämnda ”styrelsen”) låtit inhämta ett utlåtande från Swedbank avseende erbjudandets skälighet från en finansiell utgångspunkt. Styrelsen har utvärderat erbjudandet och avger följande uttalande. Mot bakgrund av behovet av att konsolidera den svenska telekommunikationsmarknaden är ett samgående mellan Telenor och Glocalnet både industriellt och strategiskt riktigt. Det bedöms vara fördelaktigt för såväl ägarna som de anställda och för kunderna. Swedbank har uttalat sin uppfattning att det erbjudna priset är skäligt från en finansiell utgångspunkt. Baserat på en sammanvägd bedömning anser styrelsen att erbjudandet är skäligt och har därför enhälligt beslutat att rekommendera Glocalnets aktieägare och innehavare av teckningsoptioner att acceptera erbjudandet. Stockholm den 27 februari 2006 Glocalnet AB (publ) Styrelsen För ytterligare information vänligen kontakta styrelsens ordförande: Staffan Ahlberg, e-post: staffan.ahlberg@ibs.net eller telefon 0706-27 24 20.

Dokument & länkar