Delårsrapport kvartal 3, 2021 (GTAB B)

Report this content

Glycorex Transplantation delårsrapport kvartal 3, 2021

Fortsatt god försäljningsutveckling med ökade volymer

 

Juli – september 2021 (jämfört med motsvarande period föregående år)

            Nettoomsättning: 8,6 miljoner kronor (8,7).

            Rörelseresultat: -0,4 miljoner kronor (1,1).

            Periodens resultat: -0,5 miljoner kronor (1,0).

            Resultat per aktie: -0,01 kronor (0,01), inga utspädningseffekter.

            Antalet sålda enheter ökade med 5,5 % jämfört med samma period 2020. Skillnaden mot nettoomsättningen hänförs till en ökad försäljning på marknader med lägre prisbild, däribland Indien.

            Under kvartalet adderades 13 nya transplantationscentra i Indien, försäljningen ökade med 160 %.

            Bolaget deltog fysiskt som utställare på den europeiska transplantationskongressen ESOT (European Society for Organ Transplantation) i Milano.

            Prospektiv studie inom akuta blodgruppsinkompatibla levertransplantationer från avlidna givare. Ekvivalent patient- och transplantatöverlevnad sett över 1-, 3- och 5-år jämfört med kontrollgrupp.

            Utmärkta resultat med bolagets UBP-produkt presenterades på kongresser i USA och i Tyskland. I USA användes produkten för att framgångsrikt reducera anti-A/B-antikroppar i blodgrupp O helblod.

 

VD-kommentar

Fortsatt god försäljningsutveckling med ökade volymer

Efter ett starkt andra kvartal inledde vi även det tredje kvartalet i god takt. Totalt sett uppgick vår försäljning till 8,6 MSEK (8,7), medan antalet försålda enheter ökade med drygt 5 %, en skillnad som under kvartalet uppstod till följd av en ökad försäljning till marknader med en något lägre prisbild, däribland Indien. Totalt sett under perioden januari-september ökade försäljningen med 9 % jämfört med motsvarande period 2020, vilket ser lovande ut inför framtiden. Nya data från olika centra gällande vår UBP-produkt har inkommit under hösten och även publicerats och presenterats i samband med transfusionskongresser i Tyskland och i USA. Under kvartalet har vi fysiskt kunnat deltaga på ESOT (European Society for Organ Transplantation) i Milano. Vi har även kunnat återuppta fysiska kundbesök under kvartalet.


Glycosorb® ABO

Vårt hittills klart dominanta segment är blodgruppsinkompatibla njurtransplantationer från levande/närstående givare. I år har det än så länge publicerats två publikationer som behandlat akuta blodgruppsinkompatibla transplantationer från avlidna givare där patienterna framgångsrikt behandlats med vår produkt: Akuta hjärttransplantationer på barn och akuta levertransplantationer på barn och vuxna.

 

På hjärtsidan inkorporeras Glycosorb® ABO i hjärt/lung-systemet. Tekniken, som är framarbetad av det välrenommerade Great Ormond Street-sjukhuset i London, har bland annat visat på likvärdiga resultat som för blodgruppskompatibla transplantationer samtidigt som transfusionsrelaterade risker minimeras och betydligt äldre barn kan behandlas, vilket ökar sannolikheten att fler barn kan transplanteras. I oktober gjorde exempelvis BBC news ett reportage om Lucy, en 10-årig flicka som tros vara det äldsta barnet i världen att få ett donatorhjärta som inte matchade hennes blodgrupp, detta tack vare Glycosorb® ABO. Väntan på att hitta ett passande hjärta är i regel dubbelt så lång för barn och bebisar jämfört med vuxna.

Intresset för GOSH-tekniken är stort, inte bara i Europa. Allt fler hjärtcentra avser anamma tekniken som visat sig vara överlägsen allt annat på marknaden.

 

I västvärlden dominerar organtransplantationer från avlidna givare. Häri ligger en stor framtida outnyttjad potential. Fler än 60 artiklar har idag publicerats kring den kliniska erfarenheten med Glycosorb® ABO.

De två publikationer inom hjärta och lever som publicerats i år bekräftar den kliniska bredden och kapaciteten i vår teknologi, vilket också är nyckelfaktorer för en ökad användning av produkten vid transplantationer från avlidna givare.

 

UBP-produkten

Utmärkta resultat av UBP-produkten har under sommaren/hösten och nu senast i oktober presenterats vid fyra transfusionskongresser: SETS (Spanien), DGTI (Tyskland), SABM (USA) och AABB (USA).

Kongresserna i Spanien och Tyskland presenterade resultat med blodplasma och de båda kongresserna i USA presenterade resultat med helblod. Responsen har varit god och har bidragit till nya kundpresentationer under hösten.

Resultaten i USA av framtagning av lågtiter blodgrupp 0 helblod planeras användas för publikation av en full vetenskaplig artikel.

 

Utöver framtagning av anti-A/B antikroppsreducerad plasma och helblod ser vi även en framtida potential för produkten för behandling av trombocytkoncentrat. Blodgrupp A- och B-antikroppar reduceras idag ur trombocytkoncentrat genom att behandla koncentratet med centrifugering.

Denna procedur är inte helt säker eftersom trombocyterna riskerar att aktiveras eller skadas. Förloppet är dessutom tidskrävande och försämrar hållbarheten för koncentratet.

För att UBP-produkten potentiellt ska kunna ersätta denna metodik, behövs jämförande studier med befintlig metodik.

Två sådana jämförande studier (en i England och en i Norge) har påbörjats och är planerade att kring årsskiftet.

Utöver trombocytkoncentrat genomförs ytterligare studier på plasma, även dessa resultat är att invänta kring årsskiftet.

 

UBP-produkten är unik och bryter ny mark inom det reglerade segment som transfusionsmarknaden utgör. De data och den dokumentation som nu inkommer ger oss förutsättningar för att härefter i en bredare skala lansera produkten.

 

Utvecklingsprojekt

Angående RA-projektet har detta löpt på. Nästa steg är att genomföra kliniska studier på RA-patienter. Vi är i diskussioner med det behandlande sjukhuset kring patientbehandlingarna.

 

Ny VD

I november utsåg styrelsen Geert Nygaard som ny VD för bolaget. Geert har lång erfarenhet av att arbeta som VD internationellt och har över 30 års erfarenhet inom diagnostik och life science. Geert har bland annat erfarenhet av att leda ett börsnoterat företag och att erhålla FDA-godkännande i USA. Geert har även erfarenhet av att arbeta med antikroppar och deras applikationer samt att arbeta med nya produkter inom blodtransfusion. Med sin starka kommersiella bakgrund samt expertis inom regulatory- och kvalitetsfrågor välkomnar vi Geert till Glycorex. Geert tillträder den 15 december 2021.

 

Sammanfattningsvis ser jag med tillförsikt fram emot kommande kvartal.

 

Johan Nilsson,

tf. VD Glycorex Transplantation AB

 

DELÅRSRAPPORTEN FÖR KVARTAL 3 2021 I SIN HELHET BIFOGAS 

Informationen är sådan som Glycorex Transplantation är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 november, 2021 kl 08:00 CET.

 

Kontakt

Johan Nilsson, Interim VD, Glycorex Transplantation AB. 

E-mail: info@glycorex.se, telefon: 046-286 52 30

 

Kort om bolaget

Glycosorb® ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i fyra världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer, framför allt vid njurtransplantationer från närstående levande givare, men produkten används även vid transplantation av lever, hjärta, lunga och stamceller. Produkten har hittills använts vid fler än 5,000 njurtransplantationer. Korttids- och långtidsresultaten är utmärkta. Resultaten har presenterats i över 50 artiklar i ansedda medicinska tidskrifter. Varje genomförd njurtransplantation har beräknats spara upp till 5 MSEK enbart i dialyskostnader. Varje genomförd njurtransplantation sparar cirka 150 dialysbehandlingar per år, vilket innebär att de över 5,000 njurtransplantationerna som genomförts efter Glycosorb®-behandlingar, kan uppskattas spara över 700,000 dialysbehandlingar per år. Förutom i Europa används produkten i exempelvis Indien, Kanada, Israel, Singapore, Thailand, Mexiko och Australien.

Bolaget har även utvecklat en CE-märkt medicinteknisk produkt för framtagning av universell blodplasma och utvecklar produkter för specifik reduktion av autoantikroppar vid behandling av autoimmuna sjukdomar, samt produkter för specifik reduktion av galektiner. Bolaget utvecklar även produkter för samtidig reduktion av blodgrupp A/B specifika antikroppar och HLA-antikroppar (vävnadsspecifika antikroppar). Bolaget samarbetar med ett ledande europeiskt forskningsinstitut för att utveckla en produkt för behandling av den autoimmuna sjukdomen reumatoid artrit (även kallad ledgångsreumatism). Inom EU finns ca 5 miljoner patienter som har denna sjukdom.

Glycorex Transplantation AB (publ) är noterat på NGM Main Regulated Equity (Nordic Growth Market) och handlas under symbolen GTAB B.

 

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar