Glycorex Transplantation AB (GTAB B): Årsstämman 8 juni 2021

Report this content

Glycorex Transplantation har idag hållit årsstämma genom poströstning i enlighet med den temporära lagstiftningen om årsstämmor. Årsstämman beslöt i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram. Besluten sammanfattas nedan.

Stämman fastställde balans- och resultaträkning för räkenskapsåret 2020 och godkände styrelsens ersättningsrapport. Vidare beviljades styrelsen ansvarsfrihet för 2020.

Stämman valde Christer Ahlberg, Torbjörn Axelsson, Leni von Bonnsdorf, Kurt Nilsson och Nils Siegbahn till ledamöter av bolagets styrelse samt Tomas Westergren till suppleant. Kurt Nilsson utsågs till styrelsens ordförande. Stämman utsåg Ernst & Young till revisor i bolaget. Vidare godkände stämman styrelsens förslag till principer om hur valberedning skall utses.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid behov besluta om nyemission av högst 7 000 000 B-aktier fram till nästa ordinarie bolagsstämma. Sådan emission skall ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet möjliggör exempelvis marknadsexpansion och produktutveckling.

De fullständiga förslagen till beslut finns på www.glycorex.com/sv/investerare/bolagsstyrning/ under Årsstämma 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pontus Nobréus, VD, Glycorex Transplantation AB
e-mail: pontus.nobreus@glycorex.com, telefon: 046-286 52 30

Denna information lämnades, genom ovan kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 13:15 den 8 juni 2021.

Optimering av blod för högre livskvalitet och bättre hälsoekonomi

Glycorex unika teknologi som på molekylnivå specifikt selekterar och avlägsnar antikroppar i blodet har öppnat upp för bättre behandlingar och lösningar inom sjukvården. Bolagets medicintekniska produkter möjliggör transplantationer över blodgruppsgränsen, vilket räddar liv och leder till hälsoekonomiska fördelar genom att antalet transplantationer kan ökas. Bolagets teknologi att behandla blod appliceras inom flera områden och en ny unik produkt har nyligen lanserats som kan öka tillgängligheten på blodplasma. Flera revolutionerande produkter för behandling av autoimmuna sjukdomar är under utveckling.

Glycorex Transplantation AB (publ) är noterat på NGM Main Regulated Equity (Nordic Growth Market) och handlas under symbolen GTAB B. 

 

Prenumerera